Od 1. února 2019 nebude možné zakoupit vstupenky v sedleckých památkách, ale pouze v nových pokladnách u informačního centra Kutná Hora - Sedlec v Zámecké ulici 279.

Ohlášky

9.12. 2018

Biblická hodina se bude konat ve středu 12. prosince od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 13. prosince od 19:15 hodin.

Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu 15. prosince od 9 hodin. Začíná v katedrále. 

Ministrantská schůzka bude příští neděli (16. prosince) od 9 hodin v katedrále. Prosím rodiče o součinnost.

Předvánoční sv. zpověď je možné vykonat vždy ve všední den přibližně půl hodiny před večerní mší sv.
V neděli 16. prosince bude v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře od 14 do 16 hodin k dispozici více zpovědníků.
Po předchozí domluvě jsou možné i jiné termíny.
Neodkládejte, prosím, sv. zpověď až na poslední chvíli.

Sbírka na kněžský seminář, která proběhla minulou neděli (2. prosince), vynesla celkem 8 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Zápis z jednání pastorační rady farnosti je k dispozici v zákristii. 

Prodej „dětských" vánočních pohlednic vynesl minulou neděli 2 tisíce korun. Výtěžek byl odeslán na podporu Papežských misijních děl. Srdečně děkujeme všem, kdo se zapojili.

Adventní koncert souboru Cantica se uskuteční v pátek 14. prosince v kostele sv. Jakuba v Jakubu. Začátek je v 18 hodin. Více na plakátech.

Tradiční adventní koncert Církevního gymnázia v Kutné Hoře proběhne v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře ve čtvrtek 20. prosince od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Dnes naposled lze v našich kostelích podepsat petice proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy a na podporu manželství.

V rámci sbírky na podporu biblického díla můžete po celý advent odevzdávat své dary a příspěvky v zákristii, nebo vhazovat v katedrále do pokladny proti pracovišti průvodců.

Prosím, zvažte svou účast na „půlnoční mši sv.“ 24. prosince ve 22 hodin v Sedlci. Bohoslužba je relativně početně navštívena lidmi, kteří pravidelně na mši nechodí, a je žádoucí upravit poměr tak, aby to nebylo „představení“ kněze, asistence a varhaníka (varhanice).

Rorátní mše sv. bude slavena v kostele sv. Jakuba v K. Hoře v sobotu 15. prosince od 7 hodin. Zúčastní se také děti z náboženství, které přespávají na arciděkanství z pátku 14. prosince.

Postní duchovní obnova proběhne pro muže od 15. do 17. března a pro ženy od 22. do 24. března. Obě pod vedením P. Jana Uhlíře ve Slavoňově.
Kontaktní osoby: pro muže L. Vokoun (vokoun.ladislav@gmail.com),
pro ženy M. Trdličková (monicatrd@seznam.cz).

Pavel Tobek

25.11.2018

Biblická hodina bude ve středu 28. listopadu od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé proběhne v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 29. listopadu od 19:15 hodin.

Schůzka Slunečního kmene proběhne v sobotu 1. prosince od 9 hodin. Začíná v katedrále.
Schůzka družiny Concordie začne v pátek 30. listopadu večer a bude spojena s přespáváním na sedlecké faře.

Mše sv. spojená se křtem Huga Katony bude slavena v kapli sedlecké katedrály v sobotu 1. prosince od 15 hodin. Celebruje P. Jaroslav Brož.

Sbírka příští neděle (2. prosince) je určena kněžský seminář a formaci bohoslovců. Všem dárcům děkuji.

Žehnání adventních věnců, které si přinesete, proběhne při všech bohoslužbách 1. adventní neděle 2. prosince).

Setkání ERF proběhne v úterý 4. prosince ve farním infocentru. Začátek je v 19 hodin. Na programu je rozpočet na rok 2019.

Akci Červená středa (Red Wednesday), pořádá 28. listopadu 2018 společně Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR  a Federace židovských obcí. Iniciativa připomíná osoby pronásledované pro víru. Vizuálním symbolem akce je červené světlo. 
Více: https://admont.cirkev.cz/index... 1. prosince proběhne na arciděkanství v KH duchovní obnova. Začátek je ve 14 hodin. Obnovou provází P. Jan Houkal.

Závěrečný koncert  cyklu „Katedrály pomáhají katedrále“ se uskuteční v chrámu sv. Barbory v pondělí 3. prosince. Začátek je v 18 hodin.

Edikt s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací týkajících se R. D. Josefa Toufara zveřejnil diecézní biskup. Více na nástěnce.

Dny otevřených dveří proběhnou v církevním gymnáziu v KH v pátek 30. listopadu od 8 do 16 hodin a v sobotu 1. prosince od 9 do 13 hodin.

V našich kostelích bude po několik příštích týdnů možné podepsat dvě petice: První je proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, druhá je na podporu manželství. Více:
http://www.istanbulskaumluva.cz
http://www.podporamanzelstvi.c....

Rorátní mši sv. budeme slavit v sobotu 8. prosince v katedrále v Sedlci. Mší svatou také oslavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, což je doporučený svátek.

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:

Prosincové téma: 
Každý člověk je Božím darem.

Svědectví svatých: 
Mikuláš, František Xaverský, Františka Xavier Cabrini

Biblické postavy a odkazy: 
Zvěstování Panně Marii – Lk 1,26-38
Ježíš jako dar – Lk 2,1-20; Lk 2,22-40

Evangelii Gaudium: čl. 274 
Ke sdílení života s lidmi a velkodušnému sebedarování potřebujeme poznat, že také každý člověk je hoden našeho odevzdání. Ne pro svůj fyzický vzhled, pro svoje schopnosti, pro svůj jazyk, svoji mentalitu nebo uspokojení, které nám může poskytovat, nýbrž proto, že je dílem Boha, Jeho stvořením. Byl stvořen k Jeho obrazu, vyzařuje něco z Jeho slávy. Každá lidská bytost je předmětem nekonečné Pánovy něhy. V jejím životě přebývá Pán. Ježíš Kristus daroval svoji drahocennou krev na kříži za každého člověka. Bez ohledu na vzezření je každý nezměrně posvátný a zasluhuje naši sympatii a naše odevzdání. Dokážu-li tedy pomoci jednomu jedinému člověku žít lépe, stačí to k ospravedlnění daru mého života. Je krásné být věrným lidem Božím. A plnost získáváme, když strhneme zdi a naše srdce se naplní tvářemi a jmény.

Pavel Tobek

18.11.2018

V úterý 20. listopadu proběhne na faře jednání pastorační rady farnosti. Začátek je v 18 hodin.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací proběhne ve středu 21. listopadu po skončení večerní mše sv.

Koncert barokní hudby se v sedlecké katedrále uskuteční v sobotu 24. listopadu. Sopranistku Janu Veberovou doprovodí na varhany Viktor Darebný. Na programu jsou díla J. S. Bacha, Ch. W. Glucka, G. F. Händla a dalších. Začátek je v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Sbírka minulé neděle (11. listopadu) na pojištění církevního majetku vynesla celkem 8 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Mše na úmysl dárců mešních fundací budou od adventu slaveny ve všech českých a moravských farnostech. Mše mají být přednostně slaveny o nedělích a svátcích. Je to způsob, jak vyrovnat závazky z minulosti, narušené po roce 1948.

DOPIS DOMINIKA KARDINÁLA DUKY
KE DNI BIBLE 
V NEDĚLI 18. LISTOPADU 2018

Vážení přátelé,

v období, kdy se tříbí mnoho věcí v církvi   i ve společnosti, si uvědomujeme naléhavost výzvy obnovit v biblickém duchu všechny aktivity církve. K takto široce pojaté obnově směřuje činnost Biblického díla.
Nedávno se v Římě sešli biskupové z celého světa, aby takřka celý měsíc rokovali na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Jsem přesvědčen, že i z této biskupské synody vzejde dokument, v němž bude Svatý otec povzbuzovat k četbě Písma svatého nejen mládež, ale všechny věřící křesťany. Biblické dílo je připraveno reagovat na aktuální požadavky v oblasti biblického apoštolátu.
Bez Vaší velkorysé podpory bychom však nedokázali nic. Chci tedy touto cestou poděkovat za vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok. 
Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete mnoho námětů k praktickému uskutečňování požadavku, aby veškerá činnost církve byla prostoupena duchem Písma svatého.

S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám

       Dominik kardinál Duka
předseda správního výboru CKBD

Na základě rozhodnutí České biskupské konference se Den bible slaví ve všech farnostech českých i moravských diecézí.
Sbírku na biblické dílo budeme také letos konat po celý advent jako tzv. druhou. Své příspěvky a dary můžete odevzdávat v zákristii, nebo vhazovat v katedrále do pokladny naproti pracovišti průvodců.
25% vybrané částky zašleme Českému katolickému biblickému dílu, 75% je určeno pro Českou biblickou společnost.
V loňském roce jsme v této sbírce vybrali celkem 4 tisíce korun.

Pavel Tobek

11.11.2018

Dnes (11. listopadu) si celá Evropa připomíná den, kdy v roce 1918 na všech frontách první světové války vstoupilo po 4 letech bojů v platnost příměří. Mimo modliteb za oběti i viníky bude toto výročí od 13:30 hodin připomenuto rozezněním kostelních zvonů.

V úterý 13. listopadu proběhne v infocentru jednání ekonomické rady farnosti. Začátek je v 19 hodin.

Biblická hodina bude ve středu 14. listopadu od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé proběhne v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 15. listopadu od 19:15 hodin. 
V pátek 16. listopadu proběhne v sedlecké katedrále další z cyklu benefičních koncertů pro svatovítské varhany. Vystoupí pěvecký sbor Vox Bohemica, Viktor Darebný, varhany a Jiří Kuchválek, housle. Dobrovolné vstupné bude věnováno na stavbu svatovítských varhan. (www.svatovitskevarhany.com).

Společná schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie v sobotu 17. listopadu bude mít podobu jednodenní výpravy.

Dnešní sbírka (neděle 11. listopadu) je určena na pojištění církevního majetku v naší královéhradecké diecézi. Je třeba vybrat minimálně tři čtvrtě milionu korun. Všem dárcům děkuji.

Ministrantská schůzka proběhne příští neděli (18. listopadu) od 9 hodin v katedrále v Sedlci. Prosím příslušné rodiče o součinnost a ministranty a ministrantky o dochvilnost. 

Setkání pastorační rady farnosti proběhne v úterý 20. listopadu na faře. Začátek je v 18 hodin. Na programu bude například pořad vánočních bohoslužeb, pastorační doporučení pro rok 2019 a další…

Den Bible budeme letos prožívat v neděli 18. listopadu. V rámci přípravy lze například věnovat čas a pozornost důkladné příprava na nedělní biblické texty, po celý týden číst denně úryvek z bible, vést rozhovor nad Písmem v rámci rodiny…
Na „www.biblickedilo.cz“ najdete hry s biblickou tématikou a další materiály pro inspiraci.

Tradiční Svatomartinský lampionový průvod proběhne dnes (neděle 11. listopadu). Sraz je v 17 hodin u arciděkanství.

Oslava 17. listopadu a průvod městem se budou konat v sobotu 17. listopadu. Slavnostní zahájení v 17 hodin u sochy Tomáše G. Masaryka u Vlašského dvora. Více na plakátech, nebo http://khfarnost.cz/2018/11/12/oslava-17-listopadu/.

Koncert barokní hudby se v sedlecké katedrále uskuteční v sobotu 24. listopadu. Sopranistku Janu Veberovou doprovodí na varhany Viktor Darebný. Na programu jsou díla J. S. Bacha, Ch. W. Glucka, G. F. Händla a dalších. Vstupné je dobrovolné.  

Prosím, pamatujte ve svých modlitbách na nemocné bratry a sestry našeho farního společenství. Svou modlitbou můžete také podpořit probíhající manželská setkání.

Pavel Tobek

4.11.2018

Do 8. listopadu včetně lze denně získat za obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova) plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací proběhne ve středu 7. listopadu po skončení večerní mše sv.

Sbírka příští neděle (11. listopadu) je určena na pojištění církevního majetku v naší královéhradecké diecézi.

V úterý 13. listopadu proběhne od 19 hodin jednání ekonomické rady farnosti. Na programu bude především střednědobý finanční výhled farnosti a příprava rozpočtu na rok 2019.

V pátek 16. listopadu proběhne v sedlecké katedrále další z cyklu benefičních koncertů pro svatovítské varhany. Pěvecký sbor Vox Bohemica přednese pod vedením Tomáše Charváta a za doprovodu Ĺubici Spurné pásmo světové chrámové hudby. V druhé části večera zahrají Viktor Darebný na varhany a Jiří Kuchválek na housle díla Bacha, Dvořáka a dalších mistrů… Dobrovolné vstupné je určené na stavbu nových svatovítských varhan. (www.svatovitskevarhany.com).

Přímluvná modlitba nejen za charitu proběhne v pondělí 5. listopadu  od 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. Modlitba bude tentokrát doplněna příležitostí ke sv. přijímání.

Svatomartinský lampionový průvod proběhne v neděli 11. listopadu. Sraz je 17 hodin u arciděkanství.

Slavnostní průvod městem pořádá na oslavu 17. listopadu kutnohorská farnost ve spolupráci s kutnohorskými školami. Více na plakátech.

Podzimní duchovní víkend Tammím 2018 v Arcibiskupském semináři v Praze proběhne o víkendu 23. až 25. listopadu. Akce je určena mladým mužům. Více informací na plakátech, www.seminar-praha.cz, nebo u duchovního správce.

Adventní duchovní obnovu VIR pořádá pro mladé muže od 17 do 35 let Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Více informací získáte a přihlásit se můžete na adrese: www.knezskyseminar.cz/akce/vir.

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:

Papež František klade důraz na misijní poslání církve, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 (100 let od apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV. o misijním úkolu církve) jako Mimořádný misijní měsíc, kterému bude předcházet celoroční příprava. Pro tuto přípravu vznikl materiál, který na každý měsíc doporučuje téma, biblické odkazy a příslušný text z papežské exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium.

Listopadové téma: Zemřelí svědci víry a misionáři

Anežka Česká,

Mikuláš Tavelič,

Kolumbán,

Ondřej Dung-Lac.

Biblické postavy a odkazy:

Izák: Gn 21,1-8; 22,1-18.

Jonáš: Jon.

Náman: 2Král 4,1-15.

Jairova dcera: Mk 5,21-24;35-43, Lk 8,40-42; 49-56.

Naimský mládenec: Lk 7,11-17.

Vzkříšení Lazara: Jan 11,1-44

Evangelii Gaudium: čl. 279

Poněvadž tyto zárodky nevidíme vždycky, potřebujeme vnitřní jistotu, tedy přesvědčení, že Bůh může jednat za jakýchkoli okolností, i uprostřed zdánlivých pádů, protože „poklad víry máme v nádobě hliněné“ (2 Kor 4,7). Tato jistota je tím, co se nazývá „smysl tajemství“. Znamená vědět s jistotou, že ten, kdo se daruje a dává Bohu z lásky, zajisté bude plodný (srov. Jan 15,5). Tato plodnost je často neviditelná, neuchopitelná, nezúčtovatelná. Jsme si dobře vědomi, že jeho život přinese plody, ale nenárokuje si vědět, jak, ani kde, ani kdy. Má jistotu, že nebude ztraceno nic z jeho skutků vykonaných z lásky, žádná z jeho upřímných starostí o druhé, žádný skutek lásky k Bohu, žádné velkodušné úsilí, žádná bolestivá trpělivost. To všechno obíhá světem jako síla života. Někdy se zdá, že jsme svými silami nedosáhli žádného výsledku, avšak misie není obchod či podnikatelský projekt, ani humanitární organizace, není to podívaná, jejíž účastníky přitahujeme svojí propagandou, abychom je pak spočítali; je něčím mnohem hlubším, co uniká každému měření. Možná Pán využije našeho vynaloženého úsilí, aby žehnal na jiném místě světa, kam nikdy nepřijdeme. Duch svatý působí, jak chce a kde chce; dejme se cele, ale bez nároku vidět nápadné výsledky. Vězme jen, že nezbytné je sebedarování. Učme se spočívat v něžné náruči Otcově uprostřed našeho kreativního a velkorysého odevzdání. Jděme co nejusilovněji vpřed, ale nechme, aby našemu úsilí dal plodnost On tak, jak chce.

(Zdroj EG: https://www.radiovaticana.cz/c...)

Pavel Tobek

28.10.2018

polečná modlitba růžence bude v úterý a ve středu začínat přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše svaté.

Slavnost Všech svatých je doporučený svátek.

Biblická hodina bude ve středu 31. října od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé proběhne v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 1. listopadu od 19:15 hodin.

Studentská mše sv. bude slavena v klášterním kostele v Kutné Hoře v pátek 2. listopadu od 10 hodin.

Mše sv. za živé i zemřelé obyvatele Hlízova a Malína bude slavena v sobotu 3. listopadu od 10 hodin na hřbitově v Hlízově.

Sbírka minulé neděle (21. října) na Papežská misijní díla vynesla celkem 8 tisíc korun. Všem dárcům srdečně děkuji.

Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu 3. listopadu. Začátek je v 9 hodin v katedrále. Sluneční kmen plánuje přespat z pátku na sobotu v klubovně na faře.

Plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci lze za obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) získat 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den při návštěvě kostela. Doplňující podmínkou je pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a Vyznání víry. 
Od 1. do 8. listopadu lze po splnění tří obvyklých podmínek získat denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam, třeba jen v duchu, za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. října 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Pastýřský list pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky OP je k přečtení na nástěnce a na webových stránkách farnosti jako součást dnešních ohlášek.

V neděli 24. června 2018 proběhla sbírka na charitu. Výsledky této sbírky po farnostech najdete… v říjnovém čísle časopisu Adalbert.
Darované finanční prostředky budou použity na podporu činnosti Diecézní katolické charity (DKCH) Hradec Králové, která zajišťuje metodické vedení charit v Královéhradecké diecézi a také realizuje vlastní projekty pomoci, jako jsou: Adopce na dálku a rozvojové projekty v Indii, Dobrovolnické centrum…
Děkujeme všem dárcům za příspěvek a podporu charitní činnosti a také všem duchovním správcům za spolupráci a pozornost, kterou sbírce ve svých farnostech věnovali. 
(kráceno)

Za DKCH Hradec Králové 
RNDr. Jiří Stejskal, ředitel

Pastýřský list: 100 let naší republiky

Drazí přátelé,

slavíme sto let naší republiky. Doslechl jsem se, či dočetl, že si církev ne dostatečně připomíná toto výročí. Rád bych na vysvětlenou dodal, že při přípravě jubilejního roku 2018 jsme se řadou institucí a komisí nejen navzájem informovali o připravovaných akcích, ale také jsme si je rozdělili. Pro naši Římskokatolickou církev připadlo v úvahu především poukázat na kořeny české státnosti spojené se svatováclavskou úctou v plné šíři našich raných dějin a poukázat na přesah této tradice do základu Československé či České republiky. Jistě jste mohli zaznamenat Národní svatováclavskou pouť ve Staré Boleslavi, o které vypovídá přítomnost Orlů, Sokolů, příslušníků prvního, jako i druhého a třetího odboje, kteří viditelným způsobem připomněli společné úsilí ke vzniku ČSR. Rovněž také účast zahraničních hostů, jako např. arcibiskupa Vlažného z USA, jako i viditelná přítomnost armády ČR a státních hostů bylo výmluvným svědectvím o kontinuitě našeho státu. Ten vstoupil v den křtu knížete Bořivoje a sv. Ludmily do tehdejšího evropského společenství.

Je i radostnou skutečností, že v tomto jubilejním roce proběhly oslavy spolu se slavením Eucharistie v bazilice sv. Petra u oltáře sv. Václava spolu s odhalením pamětní desky o exilu kardinála Josefa Berana, který spočinul v kryptě baziliky, resp. v původní kapli sv. Václava, založené Otcem vlasti Karlem IV. Při této příležitosti si také můžeme připomenout velké přátelství sv. Pavla VI. a jeho pomoc při záchraně našich občanů židovské národnosti, jako i spolupráci s naším odbojem a londýnskou vládou Mons. Jana Šrámka. Hlavní iniciátor, papežův přítel, Karel Weirich byl před dvěma lety, 28. října vyznamenán in memoriam. Další oslavy proběhly v Itálii, v městě Arco, kde byla odhalena socha sv. Václava a v nedaleké obci socha sv. Anežky české, jako vzpomínka na české legionáře, padlé v 1. světové válce. Poprvé byly také slaveny svatováclavské bohoslužby v Budapešti. Tradičně probíhají svatováclavské slavnosti v USA, Austrálii, Chorvatsku i v rumunském Gerníku. Bezesporu, že nejen v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, či sv. Václava v Olomouci, ale i v ostatních katedrálách, kostelech a kaplích, jsme si připomněli věčného vládce, vévodu České země, sv. Václava.

Vyhlášení Československé republiky se uskutečnilo na úpatí svatováclavského sousoší v Praze 28. října 1918. Možná, že většina z nás si představuje, že to byla krásná a radostná událost. Ano, to je pravda, ale ne tak snadná. Válka zuřila dál, skončila 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut. Tuto událost si připomeneme také v letošním roce 11. listopadu, a na přijatý návrh Velké Británie se na toto datum rozezní zvony ve 13:30 hodin. Nejenom, že v ono památné datum 28. října zuřila válka. Víme, že jižní část Slovenska byla obsazena armádou revoluční Maďarské republiky rad, v Prešově byla vyhlášena Slovenská republika rad. Občané německé národnosti ve své většině žádali vytvoření vlastních států, a to v rámci německého Rakouska či v návaznosti na Německou říši. Byla to tedy doba velmi bouřlivá. Mnozí si připomenete, že s tímto datem je také spojeno svržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Zajisté to nebyl kulturní čin, nebyl ani adekvátní historickým skutečnostem. Tento akt odsoudil okamžitě Revoluční národní výbor. Nebyl bych pravdivý, kdybych nepřipomněl, že pro část našich věřících byly tyto události přijímány s rozpaky. Nepochopením celé situace byl postoj tehdejšího pražského arcibiskupa Pavla Huyna, který v tento den rezignoval. Pastýřské listy jsou ne vždy vnímány s nadšením, pro část kléru je to prodlužování bohoslužby, ale musíme říci, že jsou to důležité historické dokumenty. Dovolte, abych odcitoval z posledního pastýřského listu, 26. srpna 1918: „... Jak jsem již zmínil, vypukla válka proto, poněvadž se lidi odchýlili od vůle Boží. Jesť všem dobře známo, že nepřátelé Rakouska již dávno se usnesli zničit tuto starobylou říši. Jesť to tudíž spravedlivá obranná válka, která nám byla vnucena a kterou jest nám vésti podle slov Kristových (Mk 12,17). Tím více jesť nám katolíkům, tento boj ze všech sil bojovati, abychom z něho vyšli vítězně, neboť ne posledním důvodem nenávisti nepřátel proti naší říši bylo, že jsme tak šťastni, že máme katolického panovníka a katolickou panovnici, že máme apoštolského mocnáře." V tomto případě je oslavován císař Karel I., který se pokusil o federalizaci, která však nemohla řešit osudy našich národů, protože by mapa České republiky připomínala protektorát a mapu Slovenského státu v období druhé světové války. Nelze upřít Karlu I. opravdové úsilí o uzavření míru, ale především bych zdůraznil důležité rozhodnutí, a to byla abdikace na český trůn, čímž umožnil, aby bez jakýchkoliv zábran mohli ti, kteří přísahali věrnost dynastii, jednat svobodně. Ovšem nesmíme zapomenout, že tuto válku nelze chápat jako obrannou, tedy i spravedlivou ve spolupráci s Německem. Na vyhlášení války reagoval papež Pius X. císaři Františkovi Josefovi I. listem, v kterém ho zapřísahal, aby odvolal vyhlášení války. Dokonce měl hrozit i církevními tresty, což potvrdila papežova slova rakouskému vyslanci u Svatého stolce. (Tento dopis však císaři nebyl nikdy předán.) Na základě těchto skutečností je pochopitelné, že reakce na tyto zmíněné postoje i věty pastýřského listu nás vedou k uznání emocionálních bouří, které byly zaměřeny proti roli katolické církve.

O to více si vážím pastýřského listu pražského generálního vikáře Dr. Mořice Píchy, pozdějšího královéhradeckého biskupa, ze dne 8. prosince 1918 – určen na Boží hod vánoční (byl přijat biskupy Pražské církevní provincie): „První Vánoce v samostatném Státu československém! ... Vidíme v osudech národů a zvlášť v osudech národa našeho ruku Prozřetelnosti Boží, přijímáme s vroucí vděčností, co připravila nám, a skládáme v ní blahé naděje na další rozkvět a štěstí vlasti naší do budoucna pod mocnou záštitou Páně. ... Ano, chceme a budeme z celé duše milovat vlast svoji v novém jejím útvaru; chceme a budeme ve svornosti a spravedlnosti žíti se všemi spoluobčany státu našeho; chceme a budeme náležitou úctou a obětavostí státi k povolané vládě, jak toho Boží i lidský zákon žádá. ... Ovšem chceme právem v těchto úmyslech mít též blaživou, nekalenou naději, že význačné heslo, s nímž nastoupil náš Stát československý svoji dějinnou dráhu – heslo svobody, volnosti a bratrství nezkráceně i nám svědčit bude, zaručující možnost snah o vznešené cíle, jež ze životního programu věřící katolické duše nikdy vymýtit nelze a jímž po Božském a přirozeném právu moc vládní příčit se nemůže."

Můžete podotknout, že se jednalo o pragmatismus, jak překonat předchozí léta v životě ve spojení oltáře a trůnu. Zmiňované spojení oltáře a trůnu nebylo dílem habsburské monarchie, zrodilo se, když na troskách Západořímské říše povstávaly nové státní útvary z germánských, keltských, ale i slovanských kmenů. O tom nejlépe svědčí Hradčanské návrší v Praze, jako polský Wawel v Krakově, kde sídlo panovníka a katedrála vytvářejí dominantu, rovněž tak řečeno dnešním slovem, ideologii státu. Na rozdíl od Byzantské říše a jejích nástupců, kde byla jen jedna hegemonie, a to hegemonie panovníka s neomezenou mocí. Přečteme-li si korunovační řád remešské katedrály, pak s údivem nasloucháme, jak souhlas s korunovací vyjadřuje duchovenstvo, šlechta a přítomný lid. Vraťme se však k našemu výročí. Rád bych připomenul vznik prvních legií na území Ruska. Jsou to vojenské útvary sv. Cyrila a Metoděje, jako i sv. Václava. Členy legií byli jak Sokolové, tak Orlové. Zásluha slovenských a českých katolíků v USA je nezastupitelná a stala se tak vedle zásluh legionářů 1. odboje důležitou oporou pro T. G. M. při vzniku Pittsburské a Washingtonské deklarace. Na zasedání mimořádného Národního shromáždění 14. listopadu 1918 v Thunovském paláci hlasovali kněží poslanci: František Kordač, Cyril Stojan, Ján Kmeťko, Andrej Hlinka, Mons. Jan Šrámek, vyšehradský probošt Bohumil Stašek a další. Co nám říkají tato jména? Tito muži se ujímají vedení církve v novém státě v Československé republice. V Praze, Olomouci i v Nitře jméno Bohumila Staška je známo mezi vězni koncentračního tábora v Dachau za druhé světové války a příští rok si můžeme připomenout jeho kázání na Svatovavřinecké pouti v Domažlicích. Svatý stolec patřil mezi první, kdo uznali ČSR.

Skutečným porozuměním a vzájemným pochopením mezi Československou republikou a naší církví se stalo svatováclavské milénium v roce 1929, což je také datum dostavby a slavnostní konsekrace a otevření katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V tomto roce dostaly Hradčany svoji siluetu a panorama Prahy je dokončeno! Hovoří hlasem svobody, samostatnosti, spolupráce, vzájemné úcty a tolerance. Tuto spolupráci pak upevnil Celostátní sjezd katolíků v ČSR v roce 1935, spolu s podporou volby prezidenta Eduarda Beneše na pokyn kardinála státního sekretáře Eugenia Paceliho (Pia XII.) A tak, náš dík musí patřit i 2. odboji a jeho hrdinům na obou frontách. Legie a jejich statečný boj pomohl T. G. M. k založení nového státu, stejným způsobem pomohl i 2. odboj Dr. Edvardu Benešovi v obnovení Československa. Vatikán patří mezi několik zemí, které neuznaly Mnichovskou dohodu. Statečný a nekompromisní postoj naší církve v demokratickém státu ČSR manifestuje kardinál Josef Beran, který pohřbívá prezidenta Beneše na zahradě v Sezimově Ústí v tragickém roce 1948. Proto bylo tak symbolické, že se v tomto osmičkovém roce mohl vrátit do katedrály. Přidám-li slova kardinála Františka Tomáška: „Církev je na straně národa," pak rozumím našim zvonům z katedrály.

Proto dnes, v neděli 28. října 2018, ať znějí naše zvony, ať naše modlitba směřuje k té, kterou nazval Bohuslav Balbín Palladiem země české. Slavnostní Te Deum je opravdu poděkování za 100 let poctivé práce, statečnosti a odvahy, ale i prosbou za odpuštění, kdy jsme selhali. Svatováclavský chorál nám říká, že on a jeho Blaničtí rytíři nad námi bdí. My se neptáme, kde je náš domov, my víme, že je tam, kde jsou hroby našich předků a jejich poctivá práce, zdravý selský rozum, pravý cit pro umění, to je „zemský ráj na pohled". Proto žádám, aby dnes na konci bohoslužeb nezněl pouze Svatováclavský chorál, ale také národní hymna.

S vděčností Vám, všem občanům naší krásné vlasti, účastníkům prvního, druhého a třetího odboje, statečným mužům a ženám, jako i jejich rodinám žehná

+ Dominik kardinál Duka OP

arcibiskup pražský a primas český

Praha, Pastýřský list k 28. říjnu 2018.

21. 10. 2018

Společná modlitba růžence bude po celý měsíc říjen začínat vždy přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše svaté.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací proběhne ve středu 24. října po skončení mše sv. v Sedlci.

Slavnost Výročí posvěcení kostela budeme slavit v Sedlci příští neděli 28. října v 9:30 hodin. 
Sbírka na adopci na dálku, kterou jsme konali minulou neděli (14. října) vynesla celkem 9 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Dnešní sbírka (neděle 21. října) je určena na Papežská misijní díla. Více v dopise Národního ředitele Papežských misijních děl v o hláškách minulé neděle.

Počínaje nedělí 4. listopadu budou nedělní bohoslužby v Malíně slaveny od 8 hodin ráno. Prosím, šiřte tuto informaci také mezi nepravidelnými návštěvníky bohoslužeb.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8. října 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

V neděli 28. října proběhne změna času z letního na zimní.

K blížící se Vzpomínce na všechny věrné zemřelé 2. listopadu:
   Dušičky patří vedle Vánoc k několika málo církevním svátkům, které dosud rezonují také ve většinové české společnosti. Možná proto, že vzpomínat na zemřelé je obecným lidským zvykem, kterému se nevyhýbali ani křesťané. Už od 2. století existují svědectví, že takovéto vzpomínkové slavnosti zahrnují také modlitby za zemřelé a brzy se spojují i se slavením eucharistie. 
  Mezi dny památek opírajících se o předkřesťanské obyčeje patřily především 3., 7., 30. a 40. den po pohřbu a den výročí smrti. V 7. století předepsal Isidor Sevilský svým mnichům, aby slavili eucharistii za zemřelé den po Letnicích. Podobné památky se v následujících desetiletích nacházejí také v dalších církevních komunitách. 
  Vlastním dnem vzniku dnešní Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (Dušiček) je 2. listopad 998, kdy opat Odilo z Cluny ustanovil pro všechny jemu podléhající kláštery sváteční památku všech zemřelých na 2. listopad, což se brzy rozšířilo v celé západní církvi.
   Dodnes existující dovolení, že každý kněz může (nikoli musí) v tento den sloužit tři mše, vyšel původně z odpovídajícího obyčeje dominikánů z Valencie v 15. století. Papež Benedikt XV. rozšířil toto privilegium na celou církev s tím, že mešní stipendium lze přijmout pouze za jednu z těchto mší. 
  Připadne-li den Dušiček na neděli, mešní formulář svátku má přednost, jelikož podle konstituce O posvátné liturgii II. Vatikánského koncilu má památka zemřelých velikonočně-nedělní charakter. 
  V mnoha farnostech se odpoledne na Všechny svaté nebo na den Dušiček konají průvody k vyzdobeným hrobům a konají se přímluvné pobožnosti. Zachoval se také náboženský zvyk kropení hrobů svěcenou vodou (symbol života) a zažíhání světel na hrobech.

(Zpracováno podle Liturgického slovníku)

Pavel Tobek

14. 10. 2018

Společná modlitba růžence bude po celý měsíc říjen začínat vždy přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše svaté.

Biblická hodina bude ve středu 17. října od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 18. října od 19:15 hodin v infocentru v Sedlci. 
Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu  20. října. Začátek je v 9 hodin v katedrále.

Dnešní sbírka (neděle 14. října) je určena na projekt Adopce na dálku.

Výlet rodin s dětmi z naší farnosti se koná dnes (neděle 14. října) odpoledne; podrobnosti rádi dodají manželé Vaňkovi. (602 162 169vanek.jiri@centrum.cz)

Manželská (pracovní) setkání párů naší farnosti byla zahájena v pátek. Prosím o vaši modlitební podporu.

Diecézní setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 18. října v Hradci Králové. Kutnohorská farnost nabízí ještě několik volných míst.

Sbírka příští neděle (21. října) je určena na misie.

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 
k Misijní neděli 21. října 2018.

Drazí bratři a sestry,
protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci vás pozdravit a upřímně vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme představit život v takových podmínkách. O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste svými dary pomohli ulehčit jejich těžký život v misiích, některým lidem jste umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh vám odplatí odměnou nevyčíslitelnou.
Mám radost z toho, že díky vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů korun. Díky vaší pomoci jsme přispěli do celosvětové „pokladnice", ze které Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech, kde to nejvíce potřebují.
Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni". Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z vás.
„Srdečně vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení s Kristovou církví," říká papež František a já se k této výzvě ze srdce připojuji.
Ať vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Královna apoštolů.
Za vaši letošní štědrost při misijní sbírce vám děkuje a ze srdce vám i vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

7. 10. 2018

Společná modlitba růžence bude po celý měsíc říjen začínat vždy přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše svaté.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací proběhne ve středu 10. října po skončení mše sv. v Sedlci.

Sbírka minulé neděle (30. září), určena na podporu péče o umírající v naší diecézi, vynesla celkem 8 tisíc korun. Všem dárcům děkuji.

Koordinátorkami projektu Adopce na dálku jsou sestry paní Jolana Hlavová a paní Pavla Hlavová. Sbírka příští neděle 14. října bude věnována právě na tento projekt.

Diecézní setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 18. října v Hradci Králové. Kutnohorská farnost nabízí ještě několik volných míst. Máte-li zájem se zúčastnit, kontaktujte kutnohorské arciděkanství.

Připomínám kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné, který se bude konat začátkem příštího roku. Více u duchovního správce.

Výzva papeže Františka:
„Když v důsledku individuálních selhání v církvi zakoušíme bezútěšnost, prospěje nám, budeme-li se úpěnlivěji modlit spolu s Marií a snažit se růst v lásce a věrnosti církvi“. 
Proto Svatý otec vybízí všechny věřící k intenzivnější - osobní i společné - modlitbě během měsíce října, a to každodenní modlitbou růžence. Dále papež žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli…
Prosme, aby Svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před útoky zlého, velkého žalobníka, a zároveň vedla církev k uvědomění si vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti i minulosti, a k neprodlenému nasazení se za to, aby nepřevážilo zlo.“

Pod ochranu tvou se utíkáme, 
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, 
prostřednice naše, 
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč, 
k Synu svému nás doprovoď.

Svatý Michaeli, archanděli, 
braň nás v boji!
Proti zlobě a úkladům ďáblovým
budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže 
jemu, pokorně prosíme!
Ty pak, kníže vojska nebeského,
Satana a jiné duchy zlé, 
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni. 
Amen.

(Podle: www.radiovaticana.cz)

Pavel Tobek

30. 9. 2018

Děkuji Vám všem za přípravu a průběh farního dne. Vnímám ho jako velmi vydařený.

Společná modlitba růžence bude po celý měsíc říjen začínat vždy přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše svaté.

Dnešní sbírka je určena na podporu péče o umírající v naší diecézi. Více informací najdete v pastýřském listu z neděle 23. září.

Další modlitba Korunky k Božímu milosrdenství nejen za charitu proběhne v pondělí 1. října v 15:00 v kostele Matky Boží Na Náměti.

Biblická hodina bude ve středu 3. října od 19 hodin v církevním gymnáziu, vchod z ulice Jiřího z Poděbrad.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 4. října od 19:15 hodin, tentokrát mimořádně v aule církevního gymnázia.
Biblické hodiny i náboženství pro dospělé se budou konat pravidelně v čtrnáctidenním rytmu.

První schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene v tomto školním roce proběhne v sobotu 6. října. Zahájíme slavením mše sv. v 9 hodin v sedlecké katedrále. Sobotní program je určen i rodičům a příznivcům.

Studentská mše sv. bude slavena ve čtvrtek 4. října od 10 hodin v klášterním kostele.

Projekt 100 hodin adorace pro republiku probíhá v kutnohorské farnosti. Více informací najdete na plakátech.

Jan Maria Kout, bydlištěm v Kutné Hoře – Malíně, hodlá uzavřít manželství s Martinou Prachařovou. Sňatek se bude konat v kostele blahoslavené Juliány de Collato v Brtnici dne 20. října 2018. Má-li kdo námitky proti tomuto sňatku, ať je oznámí neprodleně duchovnímu správci, nebo ať o nich navždy pomlčí.  

Připomínám udílení svátosti biřmování na jaře příštího roku. Zájemci se mohou hlásit u duchovního správce.

Diecézní setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 18. října v Hradci Králové. Více informací podá duchovní správce.

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné se bude konat příští rok v Hořicích. Posláním dobrovolníka je projevovat nemocným zájem vyjádřený návštěvou, případně zprostředkováním návštěvy duchovního. Více informací poskytne duchovní správce.

PRF hledá dobrovolníka pro koordinaci „Adopce na dálku“ v naší farnosti. Zájemci se mohou hlásit u duchovního správce.

Víkendové setkání chlapců (nejen ministrantů) od 17 let výše proběhne v Kutné Hoře o víkendu 5. až 7. října. Zájemci se mohou přihlásit na emailové adrese: .

Komunální volby se konají v pátek 5. a v sobotu 6. října. Účast ve volbách a odpovědný výběr je minimem společenské odpovědnosti, k níž je každý křesťan volán. Pečlivě zvažujme, komu svěříme starost o město (obec) ve kterém žijeme.

Pavel Tobek

23. 9. 2018

Adorace se uskuteční ve středu po skončení mše sv.

 Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa, je doporučený svátek.

 Koncert na podporu svatovítských varhan proběhne v sedlecké katedrále v sobotu 29. září od 19 hodin. Dílo Petra Ebena pro varhany a recitátora Labyrint světa a ráj srdce přednesou Michal Hanuš a Jan Luštinec.

Pastýřský list biskupa Jana Vokála k péči o umírající 
s vyhlášením mimořádné sbírky na neděli 30. 9. 2018

Bratři a sestry v Kristu,

křesťané působí ve světě tak, že lásku, kterou dostávají od Boha, sami projevují druhým. Naše víra nesmí být od světa odtržená, není obláčkem, na kterém se nad světem vznášíme. Naše víra nás vede k tomu, abychom nezištnou lásku, kterou od Pána denně přijímáme, též neúnavně rozdávali kolem sebe. Je to láska, která se projevuje konkrétními skutky, nikoliv pocity. Je to láska, která se ze skutků skládá, která bez skutků není.

Každá epocha, do které je Církev povolána, přináší jiné potřebné, osamělé, zanedbané, žíznící po lásce. Ač v každé věkové, společenské i jiné skupině takové lidi najdeme, přesto existuje jedna kategorie, která v dnešním světě po naší pozornosti a lásce volá zvláště. Lépe řečeno - ona spíše mlčí, je tichá, odsunutá, často přehlížená a zapomenutá. Jsou to staří a těžce nemocní, umírající, lidé v poslední etapě svého života, kteří už mají před sebou jen jediný cíl: pokojný odchod k Pánu.

Jak se prodlužuje věk a vyvíjí medicína, přibývá lidí, kteří tyto poslední okamžiky tráví v ústraní, v neosobním prostředí nemocnic, mimo domovy, daleko od svých blízkých. Pozornost je věnována oživování těla, jako by bylo nesmrtelné, ale jen málokdy zbývá čas pro duševní a duchovní potřeby člověka. Zní to paradoxně, ale jen málokdy nám zbývá čas pro věčnost. K tomu, aby se to změnilo, je potřeba mnoha prostředků a úsilí, které však z pohledu světa nejsou ekonomicky výhodné. Proč investovat do někoho, kdo už tu stejně brzy nebude? My křesťané víme, že nasměrovat svou energii, prostředky, čas, pozornost a lásku k bližnímu, který se blíží smrti, který nás předchází k Pánu, je vrcholnou a neopakovatelnou příležitostí projevit křesťanskou lásku tam, kde je to nejvíc potřeba. Tehdy budeme křesťany na svém místě, tehdy budeme vnášet lásku, kterou od Pána přijímáme, do srdcí, která po ní ze všech nejvíc touží. Tehdy můžeme ulehčit umírání, ale i zachránit duši pro Boha.

Na území naší diecéze jsou křesťané, kteří se o to vytrvale a upřímně snaží, dokonce si to vzali za svůj hlavní životní úkol. Ne všichni se k nim můžeme připojit naplno, neboť máme v životě různá povolání, ale všichni je můžeme podpořit svou modlitbou, pomocí i finančními prostředky. Na příští neděli 30. září t. r. proto vyhlašuji mimořádnou celodiecézní sbírku na Domácí hospic Duha, o.p.s., který vznikl v roce 2009 v Hořicích. Během let se rozrostl ve větší společenství, které nejenže pečuje o mnoho umírajících v Podkrkonoší, ale inspiruje svým příkladem i mnoho dalších domácích hospiců v celé naší zemi, i na Slovensku. Jeho posláním není jen zařídit vše potřebné po zdravotnické, technické a logistické stránce. Na první místo staví právě ono křesťanské povolání zprostředkovávat Boží lásku a blízkost těm, které si Pán k sobě volá. Přítomnost u lůžka umírajícího se neobejde bez neustálého zázemí modlitby celého týmu.

Proto Vás všechny z celého srdce prosím, připojte se v této mimořádné sbírce k tomuto velikému úkolu a pomozte v rámci svých možností k tomu, aby tento svět nadále nebyl místem, kde se umírá v samotě, úzkosti, strachu, bez svátostí a v zapomnění.

Srdečně Vám za to děkuji, žehnám Vám od katedrály Svatého Ducha a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie.

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

23.9.2018

Farní den v neděli 23. září 2018:

Program:

09:30           mše sv. v sedlecké katedrále

10:30               přesun do voršilského kláštera a občerstvení

11:30               představení našich iráckých přátel a beseda

12:30               oběd

13:45               prezentace postupu oprav farních objektů

15:00               vyprávění o pouti mládeže do Itálie

16:00               zakončení farního dne

Časy (mimo začátku mše sv.) jsou pouze orientační.

Doprava:

Protože ne všichni jsou mobilní, je třeba zajistit přesun od katedrály do kláštera a případně pomoci s přepravou po skončení farního dne. Po skončení mše sv. bude na parkovišti hostince „U Lva“ stát farní touristbus. Prosím, aby se u něj kontaktovali ti, kdo odvézt potřebují (minimálně Iráčané), s těmi, kdo odvoz nabízejí. Spoléhám na Vaši sociální zdatnost a především dobrou vůli.

Parkování doporučuji hledat v přilehlých ulicích, parkoviště u kláštera je placené. Zkusím vyjednat možnost vjezdu do klášterní zahrady.

Stravování:

Teplé i studené nápoje budou zajištěny po celou dobu pobytu ve voršilském klášteře. Přikusovat budeme vámi přinesené koláče, buchty…

K obědu budeme podávat grilované maso – vepřové a drůbeží - se zeleninou a chléb. Na přípravu můžete osobně dohlížet, nebo se i podílet.

Podle výkonnosti grilů se může stát, že budeme obědvat postupně.

Jídlo a pití budeme servírovat převážně na papíru a plastu.

Místo:

Jednotlivé části programu se budou odehrávat nejvíce v aule gymnázia. V případě příznivého počasí bude k dispozici také posezení na zahradě.

Úklid:

Po skončení programu je třeba dát vypůjčené prostory uklidit. Děkujeme předem za každou ochotnou pomoc.

Pavel Tobek

16.9.2018

Zápis z jednání pastorační rady farnosti je k dispozici v zákristii.

Očekávám Vaše návrhy na čas nedělních bohoslužeb v Malíně po otevření mostu.

Změny bohoslužeb: Pátek 28. září v 9:00 v Sedlci, sobota 29. září v 17:30 v Sedlci a v neděli ráno 7:45 v Svatém Mikuláši.

Večer chval bude 22. září v 19:00 v kostele sv. Markéty v Křeseticích. Provází Moravský kvartet. Promluva: Bronislav Matulík z CB Praha.

Kurz ALFA bude letos probíhat od 4. října do 13. prosince na arciděkanství. Více na pozvánkách u ohlášek.

Svatováclavský koncert v Gruntě se koná v sobotu 22. září v 18 hodin. Bližší informace najdete na plakátku na nástěnce.

Víkendové setkání chlapců (nejen ministrantů) od 17 let výše proběhne v Kutné Hoře o víkendu 5. až 7. října. Zájemci se mohou přihlásit na emailové adrese: jan.uhlir@khfarnost.cz.

Pavel Tobek

2. 9. 2018

Mše sv. k zahájení nového školního roku bude slavena v kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře zítra (pondělí 3. září) od 9 hodin. Celebruje generální vikář Mons. Josef Socha.

Středeční mše sv. bude do odvolání slavena večer v 18 hodin a jednou za dva týdny spojena s adorací. Adorace bude ve středu 12. září.

Úterní večerní mše sv. budou i nadále spojené s modlitbou večerních chval breviáře. Ranní chvály se společně modlíme vždy v pátek před ranní mší svatou. Začínáme v7:05 hodin.

Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství v královéhradecké diecézi. Všem dárcům děkuji.

Mše sv. spojená s žehnáním praporu a znaku obce Třebešice bude slavena v Třebešicích v sobotu 8. září od 14 hodin.

Další modlitba Korunky k Božímu milosrdenství nejen za charitu proběhne v pondělí 3. září v 15:00 v kostele Matky Boží Na Náměti.

Setkání členů pastorační rady proběhne v úterý 4. září od 19 hodin na faře. Na programu bude především příprava farního dne 23. září.

Setkání ekonomické rady farnosti proběhne v úterý 11. září od 19 hodin na faře. Na programu bude mimo jiné rozbor výsledků hospodaření farnosti za první pololetí letošního roku a pomoc s financováním projektů Oblastní charity.

Sedlecká farnost pořádá pro manželské páry kurz Manželských večerů. Jde o osm večerních setkání s různými tématy, aktuálními pro každý pár. Vychází z křesťanských základů. Během kurzu se kombinují promítané promluvy se cvičeními v párech. Nejde o kolektivní diskuze nebo veřejné sdílení zkušeností. Začínat budou 5. října v aule Církevního Gymnázia.
Pokud vás nabídka zaujala, detaily rádi sdělí manželé Vaňkovi. Kontaktujte je kvůli kapacitě co nejdříve.

V sobotu 15. září proběhne oslava 25 let existence církevního gymnázia v Kutné Hoře. Program začíná mší svatou v 10 hodin v kostele sv. Jakuba a pokračuje celý den v prostorách školy.

První schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene v novém školním roce proběhne v sobotu 6. října v Sedlci.
První biblická hodina bude ve středu 3. října a první hodina náboženství (nejen) pro dospělé ve čtvrtek 4. října.

O svátku Narození Panny Marie (8. září):

Tento svátek má patrně svůj původ ve svátku posvěcení dnešního kostela sv. Anny v Jeruzalémě, který byl postaven v 5. století na místě domu, kde se Maria údajně narodila. 
Z hymnů Řeka Romana, který působil kolem r. 500 v Konstantinopoli jako jáhen, vyplývá, že už v jeho době vládlo mezi lidmi pevné přesvědčení, že se jedná o svátek Mariina narození. V Římě, kde papež Sergius I. vyznamenal svátek procesím, je doložen v 7. století. 
Vedle svátku Narození Páně a svátku Narození sv. Jana Křtitele je to v římském kalendáři třetí (a poslední) svátek narození. 
(Podle Liturgického slovníku)

Pavel Tobek

© 2018, Všechna práva vyhrazena