Od 1. února 2019 nebude možné zakoupit vstupenky v sedleckých památkách, ale pouze v nových pokladnách u informačního centra Kutná Hora - Sedlec v Zámecké ulici 279.

Ohlášky

17.2. 2019

Ekonomická rada farnosti se na své mimořádné schůzce sejde v pondělí 18. února v 19 hodin v infocentru.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční ve středu 20. února po skončení mše sv. v Sedlci.

V neděli 24. února bude v Sedlci v 9:30 hod. slavena mše sv. za hospic.

Sbírka příští neděle je určena na Svatopetrský haléř.

Dobrovolnickou službu v délce 3 – 12 měsíců a rozsahu 20 – 40 hodin týdně nabízí mladým lidem Asociace křesťanských spolků mládeže ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. Dobrovolník má státem hrazené zdravotní pojištění. Více informací u duchovního správce.

Sbírka na církevní školy, konaná v září 2018, vynesla celkem 807 tisíc korun. Mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře obdržela ze sbírky 40 tisíc korun, kutnohorské církevní gymnázium 73 tisíc korun.


Zápis z jednání pastorační rady je k dispozici v zákristii.
Ze zápisu vyjímám:

- pokračuje proces adopce na dálku dvou dětí z Indie. Byla stanovena
  data farních sbírek na tento účel

- v ohláškách budou oznamovány termíny mší svatých za ty, kdo
  pracují pro farnost

- postní duchovní obnova proběhne v sobotu 23. března od 9:30 hodin
  v infocentru. Obnovu povede P. Jaroslav Brož

- akce misijní koláč proběhne v neděli 31. března

- pracovní skupina připravila celoroční program oslav výročí
  znovuotevření sedlecké katedrály


Přehled diecézních kostelních sbírek pro rok 2019:

Svatopetrský haléř                                                                 24. února

Adopce na dálku (farní) I.                                                      10. března

Pojištění kostelů a dalších církevních budov I.                        24. března

Pastorační aktivity v diecézi                                                  14. dubna

Kněžský seminář a formace bohoslovců I.                               12. května

Charita                                                                                  23. června

Církevní školství v diecézi                                                       15. září

Adopce na dálku (farní) II.                                                       6. října

Misie (Papežská misijní díla)                                                    20. října

Pojištění kostelů a dalších církevních budov II.                         10. listopadu

Kněžský seminář a formace bohoslovců II.                                1. prosince

Ke svátku Stolce svatého apoštola Petra:

Svátek se slavil v Římě již ve 4. století. Jeho jádrem je antický zvyk vyhrazovat v určitých únorových dnech u stolu konkrétním mrtvým prázdnou židli - cathedru. Únor byl pravděpodobně zvolen s ohledem na nový rok, který tehdy začínal 1. března. Protože datum smrti apoštola Petra bylo církevní obci neznámé, byl zvolen 22. únor.
Teprve časem získává pojem cathedra význam biskupského stolce a svátek tak dostává své dnešní vyznění. Klíčem k slavení je připomínka Petrova primátu a jeho postavení římského biskupa. Oficiální název svátku v římském kalendáři zní Cathedra Petri.   

Pavel Tobek

3.2. 2019

Ve dnech 4. až 8. února budu služebně mimo farnost. Pravidelné bohoslužby nebudou v těchto dnech slaveny.

Biblická hodina proběhne ve středu 13. února od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 14. února od 19:15 hodin.

Schůzka družiny Concordie proběhne v sobotu 16. února od 9 hodin. Začínáme v katedrále.  Sluneční kmen plánuje přespávání na faře.

Ministrantská schůzka se uskuteční v neděli 17. února od 9 hodin v sedlecké katedrále.

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství nejen za charitu se uskuteční v pondělí 4. února v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. Bude spojená s podáváním sv. přijímání.

Na pastorační radě se diskutovala otázka slavení mší sv. za ty, kdo pracují pro farnost. Každý měsíc tuto mši slavím, počínaje únorem to bude vždy druhou sobotu v měsíci.

Maturitní ples studentů církevního gymnázia proběhne v Lorci v sobotu 9. února. Začátek je v 19 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

Ze života farnosti v roce 2018:

Také v roce 2018 pokračovaly opravy a údržba objektů ve vlastnictví farnosti. Největší množství práce i spotřebovaných finančních prostředků také v loňském roce představovaly opravy kostnice.

Katedrála:   test sanačních omítek, doplnění elektronického zabezpečení.

Kostnice:    dokončení archeologického výzkumu exteriéru, odvlhčení
objektu, zahájení stavby pracoviště průvodců, zahájení demontáže pyramid, dokončení zbudování hrobky…

Infocentrum: vybudování pokladen a shromažďovacího prostoru pro turisty, přestavba interiéru včetně klimatizace,

Fara:           částečná oprava kanalizace,

Kaňk:         oprava ohradní zdi hřbitova, oprava fasády na severní straně věže a kostela, projekt elektroinstalace,

Malín:         položení nového koberce,

N. Dvory:   žlaby a svody na dešťovou vodu, očištění vnitřních stěn a jejich příprava na restaurování štuků a fresek,

Církvice:     oprava části ohradní zdi kostela včetně kaple a brány, nová elektroinstalace,

Jakub:         projektová příprava opravy věže a příprava nové expozice,

Lochy:        projektová příprava celkové opravy kostela.

Pavel Tobek

27.1.2019

Dnes vrcholí (a končí) Světový den mládeže v Panamě.

Součástí liturgie svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) je žehnání svící (hromniček). Podle možností si doneste vlastní.

Jednání pastorační rady farnosti proběhne v úterý 29. ledna od 18 hodin na faře. Na programu bude mimo jiné pastorační plán na letošní rok, nebo oslavy výročí znovuotevření katedrály.

Biblická hodina proběhne ve středu 30. ledna od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 31. ledna od 19:15 hodin. 

Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu 2. února od 9 hodin. Začínáme v katedrále. 

Speciální prohlídka pro farníky se v rámci projektu Otevřená kostnice uskuteční v úterý 26. února od 18:30 hodin. Přihlášky u P. Tobka.


Výsledky Tříkrálové sbírky podle obcí: (výběr, více na nástěnce)

Církvice                   8 pokladniček   27.650 Kč
Hlízov                         7                      16.799
Kaňk                           3                      13.911
Malín                          3                      20.529
Sedlec                        5                      20.611
Nové Dvory                 3                      10.330
Svatý Mikuláš              4                      09.905

Oblastní charita Kutná Hora vybrala také díky Vašemu nasazení celkem 755.610 korun. Upřímné: „Zaplať Pán Bůh“.


Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:

Únorové téma: Myslíme na nemocné

Svědectví svatých:
Blažej, Bakhita, Oskar, Pavel Miki, Alois Versiglia a Kalisto Caravario 

Biblické postavy a odkazy:
Naaman Syrský 2Král 5,1-14
Deset malomocných Lk 17,14-19
Setníkův služebník Mt 8,5-13
Uzdravení slepých Mt 9,27-31; Mk 8,22-26 a 10,46-52; Lk 18,35-43

Konkrétní skutky:
- věnujeme pozornost nemocným a starým lidem
- s nemocnými ve svém okolí si povídáme o Bohu
- učíme děti zásadám první pomoci, volat záchranku…

Evangelii Gaudium:
Článek 270: Někdy cítíme pokušení být křesťany zachováváním obezřetného odstupu od Pánových ran. Avšak Ježíš chce, abychom se dotýkali lidské bídy, trpícího těla druhých. Očekává, že se zřekneme vyhledávání osobních či komunitních úkrytů, které nám umožňují zachovávat odstup od lidského dramatu, abychom se odhodlali opravdu vstoupit do kontaktu s konkrétní existencí druhých a zakusili moc něhy. Když tak činíme, život se stále podivuhodněji zaplétá a prožíváme intenzivní zkušenost být lidem, zkušenost příslušnosti k lidu. (Převzato z: www.radiovaticana.cz)


Ze života farnosti v roce 2018:
V loňském roce opět stoupaly počty návštěvníků našich památek a tím také příjmy a s nimi naše schopnost opravovat jednotlivé objekty.
Katedrála                    122.800 návštěvníků
Kostnice                      446.900 návštěvníků
Jakub                             1.700 návštěvníků

Pavel Tobek

20.1.2019

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, pamatujte na to ve svých soukromých modlitbách.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční ve středu 23. ledna po skončení mše sv. v Sedlci.

Pamatujte také na Světový den mládeže, který se letos koná v Panamě. Probíhá od 16. do 27. ledna.

Ekumenická bohoslužba se uskuteční v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře ve středu 23. ledna od 18 hodin. Všichni jste zváni.

Ve farním infocentru se nedaří nalézt kompletní sady příborů včetně krabic. Nelze vyloučit, že si je někdo půjčil. Za jakoukoli relevantní informaci budeme vděční.

Tým Lucie Bíle nás kontaktoval s přáním uskutečnit Vánoční koncert v sedlecké katedrále. Máte-li na to nějaký názor, rád si ho vyslechnu.  

Speciální prohlídka pro farníky v rámci projektu Otevřená kostnice se uskuteční v úterý 26. února od 18:30 hodin. Přihlásit se můžete u duchovního správce. Kapacita je omezená. V případě velkého zájmu uspořádáme další prohlídku v náhradním termínu.

K týdnu modliteb za jednotu křesťanů:

Ve dnech 18. - 25. ledna probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů, který navazuje na Alianční týden modliteb z počátku ledna.

Z historie: Myšlenka modlitby za všechny církve a se všemi církvemi se poprvé objevuje v polovině 18. století ve Skotsku.
Roku 1867 deklaruje konference biskupů Anglikánské církve důležitost modlitby za jednotu.
Roku 1894 Papež Lev XIII. podporuje zavedení Oktávu modliteb za jednotu
v období Letnic.
Roku 1908 Z podnětu Rev. Paula Wattsona je zaveden "Oktáv jednoty církví".
Roku 1964 "Dekret o ekumenismu" II. vatikánského koncilu zdůrazňuje,
že modlitba je duší ekumenického hnutí, a vyslovuje se pro slavení
Týdne modliteb.
Roku 1968 se "Modlitba za křesťanskou jednotu" poprvé slaví na základě textů připravených ve spolupráci Komise pro víru a řád Světové rady církví
a Sekretariátu pro podporu jednoty křesťanů.  

Letošní téma: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“
je citací z 16. kapitoly knihy Deuteronomium.

Z předmluvy Mons. Tomáše Holuba, delegáta ČBK pro ekumenismus:
… Dostáváte k dispozici opět text vypracovaný pro celý křesťanský svět jako inspiraci pro konkrétní a autentickou modlitbu za dar jednoty, která bude stoupat k nebesům ve Vašich sborech či farnostech.
Papež František ve své - dá se říci - programové exhortaci „Radost evangelia“
o ekumenickém dialogu a o ekumenické modlitbě píše: „Musíme si stále připomínat, že jsme poutníci a putujeme společně. Proto je třeba své srdce očištěné od nedůvěřivosti otevírat před svými souputníky a upírat zrak především k tomu, co hledáme: pokoj ve tváři jediného Boha…

(Zpracováno podle: www.církev.cz)

Pavel Tobek

13.1. 2019

Dnes (neděle 13. ledna) končí doba vánoční.

Upřímné poděkování patří všem, kdo jste se zapojili do tříkrálové sbírky.
Jen v Kutné Hoře se vybralo celkem více než 172 tisíc korun.

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
Prosím, pamatujte na to ve svých soukromých modlitbách. 

Světový den mládeže se letos koná ve dnech 22. až 27. ledna v Panamě.  Přípravný program začíná už 16. ledna.
Z České republiky se zúčastní přibližně 200 poutníků.

Biblická hodina se bude konat ve středu 16. ledna od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 17. ledna od 19:15 hodin.

Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu 19. ledna od 9 hodin. Začínáme v katedrále. 

Ministrantská schůzka bude příští neděli (20. ledna) od 9 hodin v katedrále. Prosím ministranty o účast a rodiče o součinnost.

Vánoční sbírka na provoz azylového domu pro těhotné a matky s dětmi v tísni v Hamrech u Hlinska vynesla celkem 14 tisíc korun. Všem dárcům děkuji.

Sedlecká farnost začíná připravovat otevření domácího hospice. V rámci příprav prosíme o modlitební podporu. Doporučenou formou je každodenní modlitba „Anděl Páně“ na uvedený úmysl. Modlíme se kdykoli během dne, nejlépe v poledne. 

Večer s hostem, Mgr. Markem Výborným proběhne v pátek 18. ledna 2019 od 18 hodin v evangelické faře v Čáslavi, ul. Jana Karafiáta 159. Tématem besedy bude fenomén rodiny.

Ze života farnosti v roce 2018:
V roce 2018 bylo v naší farnosti slaveno celkem 412 mší svatých. Z toho bylo 157 nedělních. V počtu nejsou zahrnuty „soukromé“ mše pro různá poutní a jiná společenství.

Bohoslužby podle míst:
Církvice                   55
Malín                          97
Sedlec                        260
Mše sv. slavené na Kaňku jsou započítány v Sedlci, mše sv. ve Svatém Mikuláši v Malíně a mše sv. v Jakubu jsou započteny v Církvici.

křty                             8 dětí/ 0 dospělých
biřmování                    0
první sv. přijímání        0
svatá přijímání             5,7 tisíce (odhad podle spotřeby hostií)
sňatky                          0
pomazání nemocných   33 hromadně a 4 individuálně
pohřby                         5, z toho 4 do země a 1 kremace.                          

Pavel Tobek

6.1. 2019

Z celého srdce děkuji vám všem, kteří jste se jakkoli v dobrém zapojili do liturgického slavení vánočních svátků v naší farnosti:
Zvláště děkuji kostelníkům, varhaníkům, zpěvákům, katechetkám, ministrantům a jejich rodičům, lektorům, akolytům, dárcům, rádcům … Dobrý Bůh ať Vám to odplatí.

Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. Vánoční výzdobu lze ještě nějaký čas ponechat.

Dnes (neděle 6. ledna) od 15 hodin se v sedlecké katedrále koná benefiční koncert. Vystoupí žáci ZUŠ a hudební sdružení KUSCH. Dobrovolné vstupné půjde na Tříkrálovou sbírku. Srdečně zveme.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční ve středu 9. ledna po skončení mše sv. v Sedlci.

Adventní sbírka na podporu biblického díla vynesla celkem 6 tisíc korun. Všem dárcům děkuji.

Dnes končí Vánoční sbírka, která bude také letos věnována na provoz azylového domu pro těhotné a matky s dětmi v tísni v Hamrech.

Studentská mše sv. církevního gymnázia bude slavena v úterý 8. ledna od 10 hodin v klášterním kostele v Kutné Hoře. Srdečně zveme.

Přímluvná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství nejen za charitu proběhne v pondělí 7. ledna od 15:00 v kostele Matky Boží Na Náměti.

Kutnohorské listy přinesly ve svém lednovém čísle nabídku speciální prohlídky „Otevřená kostnice“ s informací, kde a jak se lze přihlásit. Pro vás, sedlecké farníky, bude připravena koncem února prohlídka mimo inzerované termíny. V případě velkého zájmu nabídneme další termín(y). Samozřejmě můžete využít také zveřejněné nabídky. 

Arciděkanství Kutná Hora oznamuje, že až do velikonoc nebudou slaveny nedělní ranní mše svaté v chrámu sv. Barbory.

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:

Lednové téma: Usilujeme o jednotu

Svědectví svatých:
Timotej, Josef Freinadametz, Oldřich z Pordenone, Don Bosko 

Biblické postavy a odkazy:
Abrahám – Gn 12,1-20; 15,1-21; 18,16-33
Lot – Gn 19,1-29
Samařanka u Sichemu – Jan 4,1-42
Syrofeničanka – Mt 15,21-28; Mk 7,24-30
Kornélius – Sk 10,1-48

Konkrétní skutky:
- modlíme se za mír a jednotu ve světě
- všímáme si situace ve světě na pozadí různých náboženství
- seznamujeme se s jednotlivými křesťanskými denominacemi

Evangelii Gaudium:
99. Svět je drásán válkami a násilím anebo zraňován rozšířeným individualismem, který rozděluje lidské bytosti a staví je proti sobě, aby dychtily po vlastním blahobytu. V různých zemích se vzněcují konflikty a stará rozdělení, která byla částečně považována za překonaná. Křesťany všech komunit světa bych rád požádal zejména o svědectví bratrského společenství, které se stane přitažlivým a zářivým. Kéž všichni mohou obdivovat, jak o sebe vzájemně pečujete, dodáváte si vzájemně odvahu a doprovázíte se: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem“ (Jan 13,35). O to Ježíš žádal intenzivní modlitbou Otce: „Ať jsou všichni jedno... v nás... aby svět uvěřil“ (Jan 17,21). Pozor na pokušení závisti! Jsme na stejné lodi a míříme do stejného přístavu! Prosme o milost radovat se nad plody druhých, které patří všem.


Pavel Tobek

23.12. 2018

„Půlnoční“ mše sv. 24. prosince v 16 hodin v Malíně bude koncipována jako přátelská dětem a slavena za všechny děti v jakékoli nouzi.
Srdečně také zvu na mši sv. v 22 hodin v Sedlci.

Svátek sv. Štěpána (středa 26. prosince) je titulární slavností kostela v Malíně, proto zde bude mše sv. slavena od 9:30 hodin.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa je tradičně spjat s obnovou manželských slibů. Obnova proběhne během všech mší sv. této neděle.

Slavnosti Narození Páně (úterý 25. prosince) a Matky Boží Panny Marie (úterý 1. ledna), jsou zasvěcené svátky s povinnou účastí na bohoslužbě a dodržováním pracovního klidu.

Součástí liturgie slavnosti Zjevení Páně (neděle 6. ledna) bude při všech bohoslužbách žehnání vody, křídy, kadidla a případně zlatých předmětů, které si přinesete. Po skončení bohoslužby si budete moci požehnané předměty odnést. Na vodu si vezměte vlastní nádobky. 

Společné přátelské setkání členů pastorační a ekonomické rady farnosti a jejich rodinných příslušníků proběhne v neděli 30. prosince od 14:30 v infocentru jako malé poděkování za jejich velkou službu.

Tradiční Tříkrálová sbírka se v naší farnosti uskuteční především v sobotu 5. ledna. Prosím, otevřete svá srdce, dveře i peněženky.

Dnes končí sbírka na podporu biblického díla. Všem dárcům děkuji.

Vánoční sbírka (kostelní sbírky mezi 24. prosincem a 13. lednem) bude také letos věnována na provoz azylového domu pro těhotné a matky s dětmi v tísni v Hamrech u Hlinska.

Betlémské světlo je po celý den k dispozici v infocentru.

Ve dnech 27. až 29. prosince budu mimo farnost.

Pavel Tobek

16.12.2018

Předvánoční sv. zpověď je možné vykonat vždy ve všední den přibližně půl hodiny před večerní mší sv. Dnes (neděle 16. prosince) bude v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře od 14 do 16 hodin k dispozici více zpovědníků. Po předchozí domluvě jsou možné i jiné termíny. Neodkládejte, prosím, sv. zpověď až na poslední chvíli.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční ve středu po skončení mše sv. v Sedlci.

V pátek bude mše sv. v Sedlci mimořádně slavena jako školní přibližně od 9:30 hodin v katedrále. Společná modlitba breviáře se nebude konat.

Vánoční besídka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu 22. prosince od 15 hodin na církevním gymnáziu. 

Prosím rodiče o kontrolu a případné vyčištění ministrantských oděvů.

Vánoční výzdoba smí být v kostele už od 4. adventní neděle a může být ponechána i po skončení vánoční doby (letos 13. ledna).

„Půlnoční“ mše sv. 24. prosince v 16 hodin v Malíně bude koncipována jako přátelská dětem a slavena za všechny děti v jakékoli nouzi.

Prosím, vážně zvažte svou případnou účast na „půlnoční mši sv.“ v Sedlci. Bohoslužba je relativně početně navštívena lidmi, kteří pravidelně na mši nechodí, a je žádoucí upravit poměr účastníků tak, aby to nebylo „představení“ kněze, asistence a varhaníka (varhanice).

V rámci sbírky na podporu biblického díla můžete až do příští neděle odevzdávat své dary a příspěvky v zákristii, nebo vhazovat v katedrále do pokladny proti pracovišti průvodců. 

Tradiční adventní koncert Církevního gymnázia v Kutné Hoře proběhne v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře ve čtvrtek 20. prosince od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Vánoční sbírka (kostelní sbírky mezi 24. prosincem a 13. lednem) bude také letos darována na provoz azylového domu pro těhotné a matky s dětmi v tísni v Hamrech u Hlinska. Více na nástěnce nebo: www.dlanzivotu.cz, www.nfbetlem.cz.

Také letos zvažujeme darovat „vánoční vstupné“ na dobrý účel. Máte-li nějaký tip, odevzdejte ho, prosím v písemně v zákristii.

Betlémské světlo můžete získat v pondělí 24. prosince v 10 hodin na Palackého nám. v Kutné Hoře. Pokud ho někdo z Vás přiveze, tak také při obou bohoslužbách 24. prosince.

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký, jmenoval, s účinností ke dni slavnosti Matky Boží 1. ledna 2019, novým generálním vikářem královéhradecké diecéze P. Mgr. Jana Paseku, současného biskupského vikáře pro pastoraci. Zároveň se P. Jan Paseka stane moderátorem diecézní kurie a dočasně ještě povede referát pro pastoraci.
Více na oficiálních stránkách Biskupství královéhradeckého http://www.bihk.cz/.

Pavel Tobek

9.12. 2018

Biblická hodina se bude konat ve středu 12. prosince od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 13. prosince od 19:15 hodin.

Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu 15. prosince od 9 hodin. Začíná v katedrále. 

Ministrantská schůzka bude příští neděli (16. prosince) od 9 hodin v katedrále. Prosím rodiče o součinnost.

Předvánoční sv. zpověď je možné vykonat vždy ve všední den přibližně půl hodiny před večerní mší sv.
V neděli 16. prosince bude v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře od 14 do 16 hodin k dispozici více zpovědníků.
Po předchozí domluvě jsou možné i jiné termíny.
Neodkládejte, prosím, sv. zpověď až na poslední chvíli.

Sbírka na kněžský seminář, která proběhla minulou neděli (2. prosince), vynesla celkem 8 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Zápis z jednání pastorační rady farnosti je k dispozici v zákristii. 

Prodej „dětských" vánočních pohlednic vynesl minulou neděli 2 tisíce korun. Výtěžek byl odeslán na podporu Papežských misijních děl. Srdečně děkujeme všem, kdo se zapojili.

Adventní koncert souboru Cantica se uskuteční v pátek 14. prosince v kostele sv. Jakuba v Jakubu. Začátek je v 18 hodin. Více na plakátech.

Tradiční adventní koncert Církevního gymnázia v Kutné Hoře proběhne v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře ve čtvrtek 20. prosince od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Dnes naposled lze v našich kostelích podepsat petice proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy a na podporu manželství.

V rámci sbírky na podporu biblického díla můžete po celý advent odevzdávat své dary a příspěvky v zákristii, nebo vhazovat v katedrále do pokladny proti pracovišti průvodců.

Prosím, zvažte svou účast na „půlnoční mši sv.“ 24. prosince ve 22 hodin v Sedlci. Bohoslužba je relativně početně navštívena lidmi, kteří pravidelně na mši nechodí, a je žádoucí upravit poměr tak, aby to nebylo „představení“ kněze, asistence a varhaníka (varhanice).

Rorátní mše sv. bude slavena v kostele sv. Jakuba v K. Hoře v sobotu 15. prosince od 7 hodin. Zúčastní se také děti z náboženství, které přespávají na arciděkanství z pátku 14. prosince.

Postní duchovní obnova proběhne pro muže od 15. do 17. března a pro ženy od 22. do 24. března. Obě pod vedením P. Jana Uhlíře ve Slavoňově.
Kontaktní osoby: pro muže L. Vokoun (vokoun.ladislav@gmail.com),
pro ženy M. Trdličková (monicatrd@seznam.cz).

Pavel Tobek


© 2018, Všechna práva vyhrazena