Z důvodu konání svatebního obřadu bude v sobotu 17. srpna od 10:00 do 13:00 hodin katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele uzavřena pro turisty. Děkujeme za pochopení.

Ohlášky

11.8. 2019

V neděli 11. srpna budeme slavit v kostele sv. Vavřince v Církvici mši svatou
ke cti patrona kostela sv. Vavřince. Začátek je v 11 hodin.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která připadá na 15. srpna, bude v naší farnosti slavena jakou poutní slavnost farního kostela - sedlecké katedrály -
v neděli 18. srpna v 9:30 hodin. Součástí liturgie této slavnosti je také tradiční žehnání bylin a květin, které si přinesete.
V Malíně a v Církvici budeme slavit 20. neděli v mezidobí.

V týdnu od 11. do 17. srpna budu na dovolené. S neodkladnými záležitostmi duchovní povahy se obracejte na kněze okolních farností.
Oficiálně je zastupováním pověřen P. Stařík z Čáslavi.

V úterý 20. srpna se po skončení mše svaté v 18 hodin v Sedlci uskuteční eucharistická adorace. 

Do konce srpna bude v naší farnosti probíhat sbírka na dar papeži s názvem Svatoanežská KORUNA. Každý dárce obdrží pamětní medaili. Doporučená částka je 200 korun. Více informací a odkazy najdete v ohláškách neděle 4. srpna.

Z dopisu P. Uhlíře farníkům: (upraveno)
Také letos nabízí kutnohorská farnost pomoc na cestě ke křesťanské zralosti. Pro začínající je to kurz ALFA. Letos začne 2. října. Někteří z vás ho absolvovali jako účastníci, někteří se do něj zapojili jako hostitelé, kteří se snaží účastníkům naslouchat a učí se s druhými mluvit o víře. Všichni (znovu) promýšleli svůj postoj k Bohu a církvi. Přemýšlejte, koho ze svých známých pozvat, skutečně je oslovte a kurz jim nabídněte. Nebojte se odmítnutí.
Také se můžete zúčastnit semináře ŽIVOT V DUCHU podle P. Ernesta Sieverse, který pomáhá prohloubit osobní vztah s Ježíšem a učí nás pravidelné osobní modlitbě. Seminář začne 17. září a potrvá 8 týdnů. Účast v semináři předpokládá osobní rozhodnutí denně věnovat nějaký čas modlitbě
a ochota se jednou týdně (v úterý večer) sejít s ostatními účastníky ke společné modlitbě a katechezi. Bližší informace a přihlášky u Marie Slavotínkové
(e-mail: slavotinkova@seznam.cz).
Modlitba před Nejsvětější svátostí: ADORACE je nezbytnou podporou jakéhokoli duchovního úsilí. Stále si musíme uvědomovat, že bez Ježíšovy pomoci nejsme schopni dělat nic.

Výše napsané včetně nabídky kurzů se samozřejmě týká také Vás, sedlečtí farníci a rád Vás povzbuzuji k účasti.
Připomínám, že pravidelné adorace jsou v Sedlci vždy každou druhou středu (během prázdnin v úterý) vždy po skončení mše sv. 

Pavel Tobek

4.8. 2019

V úterý 6. srpna se po skončení mše svaté v Sedlci uskuteční eucharistická adorace. 

V neděli 11. srpna budeme slavit v kostele sv. Vavřince v Církvici mši svatou
ke cti patrona kostela sv. Vavřince. Začátek je v 11 hodin.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 5. srpna v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která připadá na 15. srpna, bude v naší farnosti slavena jakou poutní slavnost farního kostela - sedlecké katedrály -
v neděli 18. srpna v 9:30 hodin.

Farnost oslovili organizátoři petice ve prospěch obnovy Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí. Slíbil jsem, že se zeptám, zda se v naší farnosti najde dobrovolník ochotný sbírat v neděli po mši před kostelem podpisy na tuto petici. V případě zájmu se, prosím, u mě přihlaste po skončení mše sv.  


Třicet let od svatořečení Anežky Přemyslovny:
Kanonizace Anežky Přemyslovny se 12. listopadu 1989 v Římě účastnilo na 10 tisíc Čechů, jimž úřady v rozporu s dosavadními zvyklostmi umožnili cestu do Itálie. Poutníky vedl kardinál František Tomášek a bohoslužbu přenášela Československá televize. Svatořečení Anežky bylo následně považováno za předzvěst listopadových událostí.
Pouť do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny proběhne letos ve dnech 11. až 13. listopadu. Během pouti bude papeži Františkovi předán dar - socha koruny svaté Anežky doplněná stuhami a archy s otisky prstů všech Čechů, kteří na dar přispějí.
Z celostátní sbírky se bude platit nejen socha, ale peníze budou papeži darovány pro chudé. Každý dárce obdrží pamětní medaili s připojeným poděkováním apoštolského nuncia Mons. Charlese D. Balvo.
Sbírku bude probíhat do konce prázdnin. Organizátorem doporučena částka
je 200 korun, ale možný je nižší i vyšší příspěvek.
Do konce srpna lze také přispět převodem na účet č. 447 662/0800, Česká spořitelna. Variabilní symbol platby 302019.
V případě platby převodem se doporučuje – zvláště u vyšších částek - uzavřít darovací smlouvu. Vzor a postup je na webu.
Symbolickou tečkou za poutí bude v sobotu 16. listopadu slavnostní bohoslužba ve svatovítské katedrále v Praze.
Podrobné informace najdete na webu: https://www.anezka2019.cz/, nebo
na stránkách královéhradeckého biskupství: http://www.bihk.cz/.
V sedlecké katedrále bude možné se do sbírky zapojit do konce srpna vždy
v sobotu a v neděli po mši svaté. V Malíně a v Církvici každou srpnovou neděli po mši svaté. 

Pavel Tobek

14.7. 2019

V úterý 16. a 30. července bude po skončení mše svaté v Sedlci následovat adorace. 

V neděli 28. července budeme slavit poutní mši sv. v kostele sv. Jakuba
v Církvici – Jakubu. Začátek je v 11 hodin.

Ve dnech 20. až 27. července bude duchovní správce na dovolené. Zastupováním je pověřen P. Stařík, farář v Čáslavi.

Pouť rodin a nemocných ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí proběhne v sobotu 20. července. Více na plakátech.

Společný víkend rodin Královéhradecké diecéze se uskuteční v termínu
13. – 15. září 2019 na Hoře Matky Boží u Králík. Více na plakátech.

Oslava svátku sv. Jakuba bude probíhat ve dnech 27. – 28. července
27. 7. v 19:00 - Koncert k oslavě sv. Jakuba.

28. 7. v  9:00 - Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba. Celebrovat bude Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien, rada Apolštolské nunciatury v ČR, hudební doprovod: Missa Lux et Origo Jiřího Strejce v podání smíšeného pěveckého sboru Doubravan z Chotěboře.

10:30 – 11:00 - Beseda s Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien o situaci církve v jeho rodném Pobřeží slonoviny a na místech kde působil jako vatikánský diplomat.

11:15 a 14:00 - Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba s Karlem Vopařilem.

14:00 – 15:15 - Představení pro děti Kolotoč pohádek před arciděkanstvím.

15:30 - Přednáška Domácí hospic: Důstojnost umírajícím a pomoc jejich blízkým, farní sál arciděkanství.

17:00 - Zpívaná večerní modlitba Nešpor, kostel sv. Jakuba.

Sestry a bratři v Kristu,
uvědomuji si, že o prázdninách mnoho manželů a rodin prožívá radost
a vděčnost jeden z druhého. Ne jedni si však právě během dovolených uvědomují skutečný stav svého manželského vztahu a zakoušejí pocit únavy, bezradnosti a bojují s pokušením rezignace.
Rad bych vás poprosil o modlitební pomoc pro tyto manžele. Oslavme svátek
sv. Anny tím, že budeme všem manželům a rodinám vyprošovat Boží pomoc. Jednou z příležitostí může být i společná adorace. V pátek 26. 7. bude po mši sv. u sv. Jakuba od 19:00 do 22:00 vystavena Nejsvětější svátost k modlitbě.
V čase od 21:00 bude adorace moderovaná.
Vy co máte krásný manželský vztah, přijďte Pána chválit a vyprošovat milosti dalším manželům. Vy co se cítíte bezradní a osamocení, přijďte se posílit blízkostí Pána i vědomím, že druzí se za vás a vašeho partnera či děti modlí.

P. Jan Uhlíř


Mimořádný misijní měsíc říjen 2019: 

Červencové a srpnové téma:
- Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření

Svědectví svatých:
- Pauline Jaricot
- Cyril a Metoděj

Biblické postavy a odkazy:
- Mt 28,16-20
- Mk 16,15-20

Konkrétní skutky:
- oslavujeme Hospodina pro krásu jeho díla…
- svůj čas můžeme darovat
- pro děti navíc: farní tábor, misie mezi kamarády;
- zajímáme se o prožívání volného času dětí v misijních zemích

Evangelii Gaudium: 
23. Důvěrnost mezi církví a Ježíšem je důvěrností na cestě, a společenství „je ze své povahy společenstvím misionářským“.[20] Církev je vitální, když ve věrnosti Mistrovu vzoru vychází zvěstovat evangelium všem, všude, při každé příležitosti, neprodleně, bez nechuti a beze strachu. Radost evangelia je pro všechen lid a nemůže nikoho vylučovat. Anděl oznamuje pastýřům v Betlémě toto: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid. “ (Lk 2,10). Apokalypsa mluví o „věčně platném radostném poselství zvěstovaném obyvatelům na zemi, každému národu, kmeni, jazyku i lidu“ (Zj 14,6).

Pavel Tobek

30.6. 2019

Během prázdnin budou ve středu slaveny mše sv. v 7:30 v Sedlci.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, hlavních patronů Moravy
a patronů Evropy (se sv. Benediktem) je doporučený svátek. 
Rozhlas i televize připravují z Velehradu několik přímých přenosů.

V úterý 2. července bude po skončení mše sv. následovat adorace. 

Slečna Jolana Hlavová z Církvice a pan Dominik Marek z Chocně  hodlají
v sobotu 13. července 2019 v 11 hodin vstoupit v sedlecké katedrále do stavu manželského. Máte-li proti plánovanému sňatku jakékoli výhrady, sdělte
je neprodleně duchovnímu správci, nebo o nich už navždy pomlčte.

Sbírka na charitu, kterou jsme konali minulou neděli (23. června), vynesla celkem 9 tisíc korun. Dárcům srdečně děkuji.

Zhudebněné žalmy v autorském podání Slávka Klecandra můžete slyšet dnes (neděle 30. června) od 19 hodin v horní kapli kostnice. Rezervace míst
je nutná. Více na webu: rezervace.sedlec.info.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 1. července
v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti.

Pouť rodin a nemocných ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí proběhne letos v sobotu 20. července. Od 11 hodin bude slavena hlavní pontifikální mše sv. Doprava je zajištěna z Koclířova a z Hradce Král.

Centrum pro rodinu a Katechetické centrum zvou rodiny Královéhradecké diecéze na společný víkend, který se uskuteční v termínu 13. – 15. září 2019
na Hoře Matky Boží u Králík. Více na plakátech a na webových stránkách biskupství.

Během prázdnin bude probíhat celonárodní kostelní sbírka s názvem Koruna svaté Anežky České. Výtěžek sbírky bude tvořit součást daru předaného papeži Františkovi během národní pouti do Říma v listopadu letošního roku. Sbírka
je poněkud specifická a velmi bych uvítal, kdyby se její organizace v naší farnosti ujal někdo z Vás. Informace o sbírce získáte na www.bihk.cz
a na www.anezka2019.cz. Pokud se někdo z Vás, například nějaká rodina, rozhodne sbírku zorganizovat, oznamte mi to, prosím, nejpozději příští neděli. Předem srdečně děkuji.

Pavel Tobek

23.6. 2019

V pátek 28. června bude mše sv. slavená v Sedlci v 9 hodin dopoledne jako studentská na zakončení školního roku. Mše svatá v 7:30 hodin slavena nebude.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, je doporučený svátek. Mše svatá bude slavena v sobotu v 18 hodin v Sedlci. 

Prodejní výstava dětských výtvarných prací a fotografií Libora Teplého na téma sedlecká katedrála, potrvá do konce října. Srdečně zveme.

Sbírka na diecézní charitu probíhá dnes (neděle 23. června) při všech bohoslužbách. Dárcům srdečně děkuji.

Koncert v sedlecké katedrále se uskuteční dnes (neděle 23. června)
od 18 hodin. Na programu je Requiem Maurice Duruflé a Te Deum
Antonína Dvořáka. Srdečně zvou pořadatelé.

Zhudebněné žalmy v autorském podání Slávka Klecandra můžete slyšet v neděli 30. června od 19 hodin v horní kapli kostnice. Kapacita je omezená. Rezervace míst je možná na webu: rezervace.sedlec.info.

Na benefičním koncertu pro charitní Středisko Na Sioně se minulou sobotu
(15. června) vybralo 5.406 Kč. Všem dárcům děkují pořadatelé.

Ke slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova:
V této slavnosti, slavené 3. pátek po Seslání Ducha svatého, tj. v den, který dříve navazoval na oktáv Božího těla, se setkáváme s typickým devočním svátkem, jenž uctívá Bohočlověka pod zorným úhlem lásky symbolizované jeho srdcem.
Náznaky lze nalézt již u církevních Otců, kteří se odvolávají především na některá místa Janova evangelia (např. 7,37; 19,34). Na ně navazují teologové středověku, ojediněle již ve 12. (Anselm z Canterbury, Bernard z Clairvaux), zejména však ve 13. století (např. Albert Veliký, Bonaventura).
Mocnou vzpruhu přinesla tomuto kultu mystika 13. a 14. století. Později přijalo úctu k Ježíšovu Srdci zejména hnutí „Devotio moderna“ a v 16. století jezuitský řád. Francouzský oratorián P. Jan Eudes (+1680) jako první slavil s dovolením místního biskupa v kostelích svého společenství svátek ke cti Ježíšova Srdce (20. října 1672).
V letech 1673 až 1675 měla Markéta Marie Alacoque z řádu Navštívení v Paray-le-Monial ve Francii řadu vizí, v nichž ji Kristus pověřil, aby se zasazovala o zavedení svátku Srdce Ježíšova v pátek po oktávu Božího těla a o pěstování pobožnosti pátků Ježíšova Srdce a Svaté hodiny. Papež Pius IX. zavedl roku 1856 svátek závazně pro celou církev.
Především jansenismus a osvícenští teologové úporně bojovali proti kultu Ježíšova Srdce. I ve dvacátém století docházelo k více či méně hlasitě pronášeným výhradám. Písmo svaté a nauka i praxe církve předpokládají tam, kde hovoří o Ježíšově srdci nejvnitřnější původní střed celku těla i duše lidské osoby. Předmětem kultu Ježíšova Srdce je tak Pán se zřetelem na toto své srdce.
(Podle knihy Adolfa Adama Liturgický rok)

Pavel Tobek

9.6. 2019

Dnešní slavností Seslání Ducha svatého končí doba velikonoční.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se uskuteční ve středu po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Setkání rodin s dětmi začne dnes (neděle 9. června) ve 14 hodin na parkovišti ve Sportovní ulici v Pňově Předhradí (u rybníka) - https://mapy.cz/s/3teEj. Více: manželé Vaňkovi.

Jarní koncert církevního gymnázia se uskuteční v úterý 11. června. Začátek je 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Benefiční koncert pro charitní Středisko Na Sioně se koná v sobotu  15. června v 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého. Vystoupí kutnohorská sopranistka Eva Štruplová.  Vstup je dobrovolný. Výtěžek akce bude součástí veřejné sbírky na auto, kterým jezdí pracovnice střediska do rodin dětí s postižením.

Koncert skupiny VEKA proběhne na zahradě voršilského kláštera také v sobotu 15. června. Začátek je v 18 hodin.

V rámci Podlipanských hudebních slavností se uskuteční v neděli   23. června koncert v sedlecké katedrále. Více na plakátech. Srdečně zvou pořadatelé.

V pátek 21. června proběhne v katedrále vernisáž výstavy dětských výtvarných prací a fotografií pana Libora Teplého. Prodejní výstava bude přístupná
do konce prázdnin. 

Dopis věřícím ke sbírce na charitu
vyhlášené na neděli 23. června 2019

Milé sestry a milí bratři v Kristu,
v závěru evangelia na neděli 23. června 2019 podle Lukáše (9, 18-24) nám Ježíš říká: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“

Život každého z nás je protkán nejenom radostí, štěstím, zdravím, úspěchy, ale také starostmi, bolestí, trápením, nemocí… Každý z nás jsme dostali na cestu svůj vlastní kříž, který ne vždy je zrovna lehký. Říká se, že člověku je obvykle naloženo jen tolik, kolík unese. Nevím, jestli tomu lze věřit, jelikož znám mnoho lidí, do jejichž života vstoupila nemoc, kterým dochází síly z důvodu vysokého věku, nebo kteří živoří v bídě doslova na ulici. Jsou ubolení, bezradní, často osamělí, opuštění, bez motivace, bez budoucnosti. Aby vůbec byli schopni žít důstojný život nebo alespoň přežít, potřebují pomoc, podporu ze strany těch, kteří mají v životě větší štěstí. A právě zejména k takovým lidem přicházejí denně pracovnice a pracovníci našich farních a oblastních Charit, tvořících síť Charity diecézní. Pomáhají jim znovu a znovu vstát, když padají pod svým přetěžkým křížem, spolu s Veronikou otírají pot z tváře, povzbuzují také jejich blízké, dle svých možností jim poskytují podporu.
(pokračování)

Pavel Tobek

2.6. 2019

Prožíváme devítidenní přípravu na slavnost Seslání Ducha svatého. Například můžeme každodenně prosit o dary Ducha.

Dnes (neděle 2. června) prožíváme Den modliteb za sdělovací prostředky. Pamatujte, prosím, ve svých soukromých modlitbách.

Svatodušní vigilii budeme slavit v sobotu 8. června od 20 hodin v kostele
sv. Vavřince na Kaňku. Vigilie bude mít strukturu bohoslužby slova
a cílem je více se disponovat pro přijetí darů Ducha svatého.

První svaté přijímání dětí naší farnosti se uskuteční při bohoslužbách neděle
9. června. Jeden prvokomunikant přistoupí ke stolu Páně v Malíně,
další tři v Sedlci. Prosím o Vaše modlitby. 

Setkání pastorační rady je naplánováno na úterý 4. června od 19 hodin na faře. Své náměty a připomínky směřujte, prosím, k jednotlivým členům rady.

Poslední Biblická hodina v tomto školním roce se uskuteční ve středu
5. června od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé bude v infocentru ve čtvrtek 6. června. Začátek
je 19:15 hodin. I zde půjde o závěrečnou hodinu.

Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene se uskuteční v sobotu 8. června od 9 hodin. Začínáme v katedrále.

Sbírka minulé neděle (26. května) určená na podporu pronásledovaných křesťanů v zemích Blízkého východu, vynesla celkem 13 tisíc korun.
Všem Vám upřímně děkuji za vaši štědrost.

Děkuji všem spolupořadatelům Dětského dne v Jakubu i organizátorům
a účinkujícím večerního koncertu.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 3. června v kostele Matky Boží Na Náměti. Začátek je v 15 hodin.

Benefiční koncert pro charitní Středisko Na Sioně se koná v sobotu 15. června
v 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého. Vystoupí kutnohorská sopranistka Eva Štruplová.  Vstup je dobrovolný. Výtěžek akce bude součástí veřejné sbírky na auto, kterým jezdí pracovnice střediska do rodin dětí s postižením.


Mimořádný misijní měsíc říjen 2019: (plné znění na webu farnosti)

Červnové téma: Ježíš Kristus – živé Boží slovo

Svědectví svatých:
- Karel Lwanga, Bonifác, Norbert, Antonín z Padovy, Jan Nepomuk Neumann, Petr a Pavel

Biblické postavy a odkazy:
- mana na poušti                                        Ex 16,2-35
- Eliáš                                                           1 Král 17-19
- rozmnožení pěti chlebů a dvou ryb              Lk 9,12-17                                                                                                        Mt 14,13-21
                                                                    Jan 6,1-15
- nasycení 4 000 lidí                                       Mk 8,1-9
- dobrý pastýř                                                Jan 10,1-16

Konkrétní skutky:

- šíříme povědomí o PMDD a Misijním klubku… 
- chystáme upomínky pro děti, které poprvé přistupují ke svatému
   přijímání
- podílíme se na uspořádání a provozu farní misijní kavárničky
- rozšiřujeme mezi dětmi povědomí o PMDD a Misijním klubku
- připravujeme misijní koncert z vystoupení dětí, které navštěvují ZUŠ
- pro děti navíc: hodnotíme uplynulý školní rok; zajímáme se o kulturu stolování, stravovací zvyky a jídelníček v misijních zemích (www.missio.cz/galerie/misijni-kamerou/zambijsky-recept; www.adopcenablizko.cz/dnes-jim-jako)

Evangelii Gaudium:
- Článek 11: Obnovená zvěst nabízí věřícím - i těm vlažným či nepraktikujícím - novou radost ve víře a evangelizační plodnost. Její jádro a podstata je vskutku stále stejná: Bůh, jenž projevil svoji nezměrnou lásku v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých. On neustále obnovuje své věřící, ať jsou jakéhokoli věku, obdaruje je silou, „jako orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy“ (Iz 40,31). Kristus je „věčně radostné poselství“ (Zj 14,6); je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8), ale jeho bohatství a krása jsou nevyčerpatelné. On je stále mladý, je trvalým pramenem novosti. Církev nepřestává žasnout, jak „bezedná je Boží štědrost, moudrost a poznání!“ (Řím 11,33). Svatý Jan od Kříže říkal: „… toto houští moudrosti a vědění Božích je tak hluboké a nesmírné, že i kdyby o něm duše věděla sebevíc, vždy bude moci vstoupit hlouběji.“ Anebo také, jak pravil svatý Irenej: „Kristus svým příchodem přinesl s sebou veškerou novost.“ On může svojí novostí vždycky obnovit náš život a naše společenství a křesťanská nabídka, byť prochází temnými dobami a slabostmi církve, nikdy nezestárne. Ježíš Kristus může také rozbít nudná schémata, v nichž ho domýšlivě vězníme, a překvapuje nás svojí neustálou, božskou kreativitou. Pokaždé, když se snažíme navrátit k prameni a znovu objevit původní svěžest evangelia, objevují se nové cesty, tvořivé způsoby, jiné výrazové formy, výmluvnější znamení, slova nabitá novým významem pro dnešní svět. Ve skutečnosti je každá autentická evangelizační aktivita vždy „nová“.

26.5. 2019

Slavnost Nanebevstoupení Páně je doporučený svátek. Jeho vigilii budeme slavit ve středu 29. května.

Krátká májová pobožnost bude ve středu a ve čtvrtek před mší svatou. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

Od pondělí 27. do středy 29. května budu služebně mimo farnost. V úterý proto nebude slavena mše sv.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se uskuteční ve středu po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Ve čtvrtek začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv.

Dnešní den (neděle 26. května) je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Dnešní sbírka bude věnována na podporu křesťanů v zemích Blízkého východu.

Svatodušní vigilii budeme slavit v sobotu 8. června od 20 hodin v kostele
sv. Vavřince na Kaňku.

Upřímně děkuji všem, kteří jste se aktivně zapojili do Noci kostelů. Celkem jsme letos zaznamenali více než 600 návštěvníků.

Mše sv. spojená s předáváním maturitních vysvědčení bude slavena v pátek
31. května v klášterním kostele v Kutné hoře. Začátek je v 16 hodin.
Celebruje pomocný biskup Mons. Josef Kajnek.

Dětský den spolupořádá naše farnost v sobotu 1. června od 13 hodin v Jakubu – Církvici. Od 19 hodin proběhne v tamním kostele sv. Jakuba varhanní koncert. Vystoupí Michal Hanuš.

Setkání pastorační rady je naplánováno na úterý 4. června od 19 hodin na faře. Své náměty a připomínky směřujte, prosím, k jednotlivým členům rady.

Biskupství královéhradecké zveřejnilo letošní plán kněžských přesunů. Týká
se celkem 30 kněží a jáhnů a bezmála 20 farností. Prosím o vaše modlitby.

Svátost biřmování bude udílena příští neděli v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Mezi příjemci budou také naší farníci. Pamatujte, prosím, na ně ve svých modlitbách.

Katolická charismatická konference proběhne 11. až 15. července 2019 v Brně. Zájemci z KH odjíždějí ve čtvrtek 12. 7. ráno vlakem nebo autem. V případě zájmu je nejvyšší čas si zajistit ubytování. Pokud se chcete připojit
ke kutnohorské skupině či získat bližší informace obraťte se na paní Annu Hylskou (tel. 731598862, email: annahylska@seznam.cz).
Více na www.konference.cho.cz

Farnost Kutná Hora pořádá ve čtvrtek 6. června pouť (nejen) pro seniory
do Klokot a Tábora. Odjezd je v 7:30 od BILLY v Kutné Hoře. Na programu
je mše svatá v Klokotech a odpoledne prohlídka města Tábor. Na výběr návštěva muzea husitství, nebo čokolády. Příspěvek na dopravu cca 200 Kč. Přihlašovat se můžete do 2. června u P. Dmytra Romanovského (603565676). 

Pavel Tobek

19.5. 2019

Krátká májová pobožnost bude po celý měsíc květen vždy před večerní
mší svatou. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

Kající pobožnost spojená s první svatou zpovědí se uskuteční v sobotu
25. května v katedrále. Začátek je v 8 hodin.

Biblická hodina proběhne ve středu 22. května od 19 hodin
v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek
23. května od 19:15 hodin.

Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene se uskuteční v sobotu
25. května od 9 hodin. sluneční kmen začíná v katedrále.

Sbírka na formaci bohoslovců a Kněžský seminář, kterou jsme konali minulou neděli, vynesla celkem 11 tisíc korun. Všem dárcům děkuji.

Noc kostelů letos proběhne v pátek 24. května. V sedlecké katedrále začínáme v 18 hodin a končíme po 22 hodině. Prosím o Vaší pomoc.
Dobrovolníci se mohou hlásit u P. Tobka.  

Svátost pomazání nemocných bude udílena při bohoslužbách v neděli
26. května. Prosím případné příjemce, aby si v zákristii vyzvedli evidenční lístek a vyplněný ho přinesli na příslušnou bohoslužbu.

Rád vyřizuji poděkování organizátorů Jarního putování Vám, kteří jste minulou sobotu spolupracovali.

Šestá neděle velikonoční (26. května) je vyhlášena Dnem modliteb
za pronásledované křesťany. Z rozhodnutí ČBK bude sbírka příští neděle věnována na podporu křesťanů v zemích Blízkého východu.

Církevní sňatek hodlají v sedlecké katedrále uzavřít 8. června Zdeněk Semrád
a Johana Jelínková. Své případné námitky sdělte, prosím, neprodleně duchovnímu správci, nebo o nich už navždy pomlčte.  

Noční pouť do sedmi kutnohorských kostelů nejen pro biřmovance pořádá kutnohorská farnost v sobotu 25. května. Začátek je ve 20 hodin u chrámu
sv. Barbory.

Pouť nejen seniorů do Klokot pořádá ve čtvrtek 6. června kutnohorská farnost. Přihlásit se můžete na arciděkanství.

Pastorační centra Biskupství Vás zvou v sobotu 25. května do kostela Panny Marie v Hradci Králové, kde Vám představí svoji činnost. Po svědectví generálního vikáře Mons. J. Paseky bude následovat vystoupení studentů Biskupského gymnázia a Církevní základní umělecké školy z Hradce Králové
a seznámení se s jednotlivými centry. Je pamatováno i na děti.
Začátek je ve 14 hodin, konec je plánován na 17. hodinu.

V pondělí začínají ústní maturitní zkoušky. Pamatujte, prosím, ve svých modlitbách na zkoušené i zkoušející.

Také letos proběhnou přesuny některých kněží. Pamatujte, prosím, na kněze
i jejich stávající a budoucí působiště ve svých modlitbách. 

Pavel Tobek

Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

Drazí bratři a sestry,
při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem." (Jan 13,34-35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale o celou rodinu křesťanů na světě.

Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích.

Všichni jste slyšeli o utrpení křesťanů například na územích, která v minulých letech ovládali islamističtí extrémisté. Dnes jsou teroristé téměř poraženi. Do země se vrací pokoj, ale země je zničená a lidé přišli o všechno. Už se mohou vrátit, ale jejich domy jsou vypálené. Někteří z nás se tam vydali, aby viděli situaci na vlastní oči.

Při návštěvě Iráku se uprostřed poválečného utrpení setkali s živým společenstvím křesťanů. Bylo překvapující, že když tito lidé uvažují o návratu z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel? Pokud ne, tak se zpět nestěhují. Kostely byly velmi poškozené, ještě silně ohořelé od požárů, ale denně se v nich slavila mše svatá a dle svědectví kněze jsou vždy plné. Tyto kostely jsou místy, z nichž vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si také věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané obklopeni muslimskou většinou, ale ne rozptýleni, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí.

Z loňské sbírky byla podpořena obnova křesťanského města Karakoš, do něhož se vrátila už téměř polovina z 50 tisíc obyvatel. Návrat dalších je podmíněn opravou zničených domů. Naši zástupci se mohli na vlastní oči přesvědčit, že finanční pomoc je spravována velmi svědomitě a většina lidí pracuje na obnově vlastníma rukama.

Proto vás prosíme nejen o modlitby za pronásledované a trpící křesťany, ale i o finanční pomoc při sbírce příští neděli, která je dnem modliteb za pronásledované křesťany.

Věříme, že naše nezištná pomoc přinese dvojí plody: pomoc potřebným i oživení naší víry a našich církevních společenství.

S vděčností za Vaši velkorysost každému z Vás ze srdce žehnají
Vaši čeští a moravští biskupové

Prohlášení biskupů k volbám do Evropského parlamentu,
které se uskuteční 24. – 25. května 2019

V Praze dne 9. května 2019

Bratři a sestry, milí věřící,
v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 se v naší zemi budou opět konat volby do Evropského parlamentu. Evropská unie má svůj základ v mírových snahách po druhé světové válce a na jejím počátku stojí veskrze křesťanská snaha – vzájemné odpuštění a smíření tak, jak se to modlíme v modlitbě Otče náš: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. K této myšlence se vzápětí připojily ekonomické důvody a nakonec se dospělo k těm výhodám, které známe dnes – volný pohyb osob a zboží. My do tohoto společného domu od roku 2004 patříme. Je to společný dům: soužití nemusí být vždy idylické a je jistě mnoho skutečností, které nás oprávněně mrzí nebo trápí. Ale je to náš dům, a proto jedinou možností, jak se zasadit o to, aby se nám v něm dobře žilo, je přiložit ruku k dílu. Proto Vás vyzýváme, abyste šli k volbám.
Avšak koho volit? K zodpovězení této otázky je nutné ještě jedno zamyšlení. K Evropě patří křesťanství. Nikoli jen jako kulturní jev, ale jako takový způsob života, který nejen že s Kristem počítá, ale který na něho také spoléhá. Takzvané křesťanské hodnoty bez Krista jsou jen prázdnou a neživotnou skořápkou, protože při prvním útoku selžou. Proto jsme přesvědčeni, že je potřeba volit takové osobnosti, které staví na tom, co je ryze Kristovo: pro něž vláda znamená službu a láska k bližnímu není jen pojem či gesto, nýbrž životní styl.
Budoucnost Evropy leží v našich rukou. Podpořme tedy svým hlasem její křesťanskou tvář, aby náš společný domov byl místem soužití v lásce a vzájemné službě.

Vaši čeští a moravští biskupové

12.5. 2019

Dnes (neděle 12. května) probíhá Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Krátká májová pobožnost bude po celý měsíc květen vždy před večerní mší svatou. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se uskuteční ve středu po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Dnešní sbírka (neděle 12. května) je určena na formaci bohoslovců a Kněžský seminář. Všem dárcům děkuji.

Koncert duchovní hudby v podání studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK proběhne v pondělí 13. května od 18:30 v katedrále
v Sedlci. Srdečně zveme. Uvítám pomoc s organizací.

Ministrantská schůzka se uskuteční v neděli 19. května v katedrále v Sedlci. Začátek je v 9 hodin.

Diecézní setkání dětí proběhne v sobotu 8. června v Hradci Králové.
Více na plakátech.

Čtyři děti z našeho farního společenství přistoupí v sobotu 25. května k první sv. zpovědi a v neděli 9. června k prvnímu sv. přijímání a skupinka mladých lidí bude v neděli 2. června biřmována. Provázejte je, prosím, svými modlitbami.

Biskupství královéhradecké nabízí uplatnění na pozici Vedoucí diecézního konzervátorského centra. Více informací u duchovního správce, nebo na webu diecéze.

Také letos proběhnou přesuny některých kněží. Pamatujte, prosím, na kněze i jejich stávající a budoucí působiště ve svých modlitbách. 

Svátost pomazání nemocných bude udílena při bohoslužbách v neděli 26. května. Prosím případné příjemce, aby si v zákristii vyzvedli evidenční lístek a vyplněný ho přinesli na příslušnou bohoslužbu.

K udělování svátosti pomazání nemocných:

Příjemcem svátosti může být každý katolík, který trpí vážnou fyzickou nemocí, nebo pro pokročilý věk (přibližně od 60. roku života) už nemá dostatek životních sil, to je. Spodní věkovou hranicí pro nemocné bývá věk svatého přijímání.
Svátost pomazání nemocných lze přijmout i opakovaně. Vhodnou přípravou k přijetí svátosti je osobní i společná modlitba, četba Písma, odevzdání se Božímu milosrdenství a svátost smíření.
Svátost se udílí pomazáním příjemce posvěceným olejem na čelo a ruce. Během mazání pronáší kněz tuto svátostnou formuli:
„Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha sv.“ Odpověď je: „Amen.“
„Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“
Odpověď: „Amen.“  

Účinky svátosti pomazání nemocných jsou především tyto:
- příjemce obdrží dary Ducha sv., zvláště pokoje, útěchy a odvahy
- příjemce své bolesti důvěrněji spojuje s Kristovým utrpením
- nemocný touto svátostí prospívá Božímu lidu – církvi
- svátost ochraňuje konec naší pozemské existence.

Pavel Tobek

5.5. 2019

Krátká májová pobožnost bude po celý měsíc květen vždy před večerní mší svatou. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

V týdnu od 6. do 12. května bude probíhat Týden modliteb za povolání,
který vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře.

Biblická hodina ve středu 8. května nebude.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek
9. května od 19:15 hodin.

Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene se uskuteční v sobotu
11. května od 9 hodin. Začínáme v katedrále.

Setkání rodin s dětmi proběhne dnes (neděle 5. května). Sraz ve 14 hod.
v Pašince u Kolína, na dětském hřišti za obecním úřadem.

Sbírka příští neděle (12. května) je určena na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. Jedná se o první letošní sbírku na tento účel.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 6. května v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. Modlitba bude mít podobu bohoslužby slova spojené se sv. přijímáním.

V neděli 12. května budeme slavit v Církvici pouť. Mše sv. bude slavena
od 11 hodin.

V neděli 19. května bude mše sv. od 8 hodin slavena ve Svatém Mikuláši.
Mše sv. v Malíně 19. května nebude.

Svátost pomazání nemocných bude udílena při bohoslužbách
v neděli 26. května.

Kutnohorská farnost zve do Roztěže, kde bude 8. a 29. května slavena mše sv.
a májová pobožnost. Začátek je v 18 hodin.


Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:

květnové téma: Maria je naše Matka

Svědectví svatých:
- Jan Sarkander, 
  Jan Nepomucký,
  Klement Hofbauer,
  Augustin z Canterbury,
  Zdislava

Biblické postavy a odkazy:
- Ester, kniha Ester
- Zázrak v Káně, Jan 2,1-11
- Maria v Ježíšově životě; Mt 2,13-15:
   Lk 1,26-47; 2,14-52:
   Jan 2,1-12; 19,25-27:
   Sk 1,13-14

Konkrétní skutky:
- účastníme se májových pobožností
- uskutečníme výlet na mariánské poutní místo
- zajímáme se o církevně uznaná poutní místa ve světě a o místa
   uznaných zjevení Panny Marie
- pro děti: pátráme po významu medailky Panny Marie, 

Evangelii Gaudium:
- Článek 288
Evangelizační působení církve má mariánský styl. Pokaždé, když pohlédneme na Marii, opětovně uvěříme v revoluční sílu něhy a citu. Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet špatně s ostatními, aby pocítili svoji důležitost. Při pohledu na ni zjišťujeme, že ta, která velebila Boha, protože „sesadil mocné z trůnu“ a „bohaté propustil s prázdnou“ (Lk 1,52.53), je tatáž, která zajišťuje domovské teplo našemu hledání spravedlnosti. Ona také starostlivě uchovává „všechno a rozvažuje o tom“ (Lk 2,19). Maria dovede rozpoznávat stopy Ducha svatého ve velkých událostech, ale také v těch, které se zdají nepostřehnutelné. Kontempluje tajemství Boha ve světě, v dějinách a v každodenním životě všech. Je modlící se a pracující ženou v Nazaretě a je také naší pohotovou Paní, která „ve spěchu“ (srov. Lk 1,39) opouští svoji vesnici a vydává se pomáhat druhým. Tato dynamika spravedlnosti a něhy, kontemplace a cesty k druhým je tím, co z ní činí církevní vzor evangelizace. Prosme ji, ať nám svojí mateřskou modlitbou pomůže, aby se církev stala domem pro mnohé, matkou všech národů a aby umožnila zrod nového světa. Vzkříšený nám říká svojí mocí, která nás naplňuje důvěrou a tou nejpevnější nadějí: „Hle – všechno tvořím nové“ (Zj 21,5). Spolu s Marií s důvěrou pokračujme vstříc tomuto příslibu a řekněme jí:

Panno a Matko Maria, 
tys pohnuta Duchem, 
přijala Slovo života, 
v hloubi svojí pokorné víry, 
zcela oddána Věčnému, 
pomoz nám přisvědčovat, 
a v naléhavosti, jež doléhá více než kdy jindy, 
rozezvučet Ježíšovu Dobrou zvěst.

Tys, naplněna Kristovou přítomností, 
přinesla radost Janu Křtiteli, 
takže zaplesal v lůně své matky, 
Tys propukla v jásot, 
opěvovala Pánovy divy, 
Tys neochvějně zůstala stát před křížem, 
s nezlomnou vírou, 
a byla jsi oděna jásavou útěchou vzkříšení, 
shromáždila jsi učedníky v očekávání Ducha, 
aby se zrodila evangelizující církev.

Vypros nám nyní novou horlivost vzkříšených, 
abychom všem nesli evangelium života, 
které přemáhá smrt. 
Dej nám posvátnou smělost hledat nové cesty, 
aby ke všem dosáhl 
dar krásy, která nevadne.

Ty, Panno naslouchající a rozjímající, 
matko lásky, snoubenko věčné svatby, 
přimlouvej se za církev, jejíž jsi nejčistším obrazem, 
aby se nikdy neuzavřela a nikdy nezastavila, 
ve svém nadšení pro nastolení Království.

Hvězdo nové evangelizace, 
Pomoz nám zaskvět se svědectvím společenství,
služby, vroucí a velkodušné víry, 
spravedlnosti a lásky k chudým, 
aby radost evangelia, 
dosáhla končin země
a žádná periferie nebyla beze světla. 
Matko živoucího evangelia, 
prameni radosti pro maličké, 
oroduj za nás. 
Amen. Aleluja.

(Převzato z www.radiovaticana.cz)

Pavel Tobek

© 2018, Všechna práva vyhrazena