Upozornění: katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele je 19. dubna (Velký pátek) a 20. dubna (Bílá sobota) pro veřejnost uzavřena! V neděli 21. dubna je katedrála pro připomínku oslav vzkříšení Krista zpřístupněna zdarma (11 - 18 hodin).

Ohlášky

14.4. 2019

Příležitost k sv. zpovědi je dnes (neděle 14. dubna) od 14 do 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře a v úterý a ve středu před začátkem a v případě potřeby i po skončení mše sv.
Během velikonočního tridua se zpovídáním nepočítám.

Pobožnost křížové cesty proběhne ve středu od 17:30 hodin a v pátek
od 7:30 hodin v Sedlci.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční ve středu
po skončení mše sv. v Sedlci.

Prosím o Vaše intenzívní modlitby za ty, kdo v příštích dnech poprvé přistoupí ke svátostem a za jejich rodiny.

Postničky můžete ve čtvrtek odložit na stolek s dary. Děti je přinesou k oltáři
v průvodu s dary.

Velký pátek je dnem přísného půstu.

Srdečně Vás zvu na tradiční Sedleckou pouť, která se uskuteční v pondělí
22. dubna od 18 hodin. Kazatelem bude pomocný biskup brněnský
Mons. Pavel Konzbul.

Nácvik ministrantů bude probíhat ve čtvrtek, pátek a sobotu, vždy hodinu před začátkem bohoslužby. Prosím o dochvilnost.
Také prosím o zajištění asistence na pondělní bohoslužbu.

Případní zájemci o parkování na farním dvoře během velikonočních bohoslužeb ať se přihlásí u P. Tobka. V případě zájmu o parkování, bude třeba zajistit službu na obsluhu brány. Prosím dobrovolníky, aby se přihlásili.

Příležitost k soukromé modlitbě bude v době nácviků ministrantů a po skončení jednotlivých bohoslužeb.

Prosím především muže, aby o bohoslužbách velikonočního tridua
a na Sedleckou pouť zajistili dozor u vstupu do katedrály. Děkuji.

Velikonoční žehnání pokrmů které si přinesete, proběhne při všech bohoslužbách o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (21. dubna).

Bohoslužby velikonočního tridua budou slaveny jako vstřícné dětem. Prosím rodiče o spolupráci. Nenechávejte vše na „katechetkách“.

Na čtvrteční a sobotní bohoslužby si děti mohou donést zvonky.

Zdobení velikonočních svící proběhne v pátek od 10 hodin na faře. Ozdobené svíce děti využijí v sobotu při večerní bohoslužbě.

Předvelikonoční úklid sedlecké katedrály proběhl v pátek 12. dubna. Děkuji všem zúčastněným za jejich práci.

Děkuji také všem, kdo se aktivně zapojili do Týdne pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným.

Schůzka Slunečního kmene proběhne v sobotu 20. dubna v 9 hodin na faře.
Na programu je pletení pomlázek.
Družina Concordie se sejde v neděli 21. dubna v 17 hodin na faře k barvení kraslic.
Další společná schůzka je plánovaná na sobotu 27. dubna.

Dnešní sbírka (neděle 14. dubna) je určena na pastorační aktivity v diecézi. Všem dárcům děkuji.

Sbírka „Misijní koláč“, kterou jsme konali minulou neděli, vynesla celkem
6.100 korun. Děkuji všem, kdo přispěli.

Tradiční „Sbírka na svatou zemi“ (tzv. sbírka u Božího hrobu)
proběhne při všech bohoslužbách neděle 21. dubna.

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude katedrála pro turisty uzavřena.
Na velikonoční neděli bude vstup zdarma.

V rámci oslav desátého výročí znovuotevření katedrály bude až do konce roku vstup zdarma také každou první neděli v měsíci.

V květnu proběhnou v rámci oslav speciální odborné prohlídky. V případě zájmu je třeba se zarezervovat na webu farnosti, nebo na: www.rezervace.sedlec.info

Ekonomická rada farnosti se ke svému jednání sejde v úterý 23. dubna
v 19 hodin na faře.

Biblická hodina proběhne ve středu 24. dubna od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek
25. dubna od 19:15 hodin. 

Svatovojtěšská pouť Královéhradecké diecéze proběhne v Libici nad Cidlinou
v sobotu 27. dubna. Každou poslední neděli v měsíci bude poté v Libici novena za povolání. Více na plakátech.

Národní pochod pro život a rodinu proběhne v sobotu 27. dubna v Praze. 

7.4. 2019

Dnes (neděle 7. dubna) probíhá v naší farnosti sbírka „Misijní koláč“.
Děkuji všem, kdo se zapojili a zapojí.

Pobožnost křížové cesty proběhne ve středu a v sobotu v Sedlci,
ve čtvrtek v Malíně a v neděli v Církvici.
Začátek vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv.

Biblická hodina proběhne ve středu 10. dubna od 19 hodin
v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci
ve čtvrtek 11. dubna od 19:15 hodin. 

Předvelikonoční úklid sedlecké katedrály proběhne v pátek 12. dubna
od 8 hodin. Děkujeme za každou pomoc.

Studentská mše sv. bude slavena v úterý 9. dubna od 10 hodin
v klášterním kostele. Mše je otevřená i pro ne-studenty.

Součástí liturgie Květné neděle je žehnání a průvod s ratolestmi.
Podle možností si, prosím, doneste na bohoslužby vlastní ratolesti.

Připomínám, že každý katolík je ve svědomí zavázán přistoupit alespoň jednou za rok ke sv. zpovědi a sv. přijímání a to nejlépe v době velikonoční.
Příležitost k sv. zpovědi je přibližně půl hodiny před každou večerní mší svatou. Na květnou neděli bude více zpovědníků k dispozici mezi 14. a 16. hodinou
v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.
Po dohodě lze svátost smíření slavit i v jiném termínu.
Prosím, neodkládejte sv. zpověď na poslední chvíli. Během velikonočního tridua se zpovídáním nepočítám.

Oblastní charita Kutná Hora pořádá benefiční akci „Pošli kačku“ ve prospěch dětí s postižením. V rámci této akce se budou po Vrchlici pouštět malé plastové kačeny. Cena za startovní číslo kačenky je 50 Kč. Vstup zdarma. V případě hezkého počasí doprovodný program pro děti.
Akce se koná 27. dubna ve 14 hodin na Vrchlici pod Vlašským dvorem.
Více informací: www.strediskonasione.cz

Diecézní setkání mládeže se letos uskuteční v sobotu 13. dubna
v Hradci Králové.  Začíná v 9 hodin. Více na plakátech.

Sbírka příští neděle (14. dubna) je určena na pastorační aktivity v diecézi. Výtěžek této sbírky se dělí na dvě části:
První část se rozděluje mezi pastorační centra (centrum pro mládež, centrum pro rodinu, centrum pro seniory a katechetické centrum). Z těchto peněz se platí např. akce pro mládež ve vikariátech, diecézní setkání mládeže, diecézní setkání seniorů, příspěvek na formačně-vzdělávací pobyt animátorů seniorů
a pomocníků centra pro seniory, snížení nákladů pro víkendové a pobytové týdny pro rodiny…
Druhá menší část sbírky pomáhá financovat ostatní části nákladů diecézního rozpočtu, které nejsou pokryty jinými speciálními sbírkami a zdroji (náklady oddělení správy farností, konzervátorské centrum, knihovnictví, právní služby apod.)
Mons. Jan Paseka generální vikář

Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným

Spolubratři v kněžské službě, bratři a sestry v Kristu
4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel
v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe
a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu.
Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, tímto vyhlašuji v Královéhradecké diecézi týden pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají.
Vyzývám všechny kněze, jáhny a věřící celé diecéze, aby od 5. neděle postní
(7. dubna) do následující Květné neděle na tento úmysl pořádali smírčí adorace, společné modlitby Růžence, postili se a hledali další příležitosti,
jak toto trápení Pánu odevzdat duchovně, jak poprosit o odpuštění a smíření,
o nápravu a sílu hříchům na všech úrovních čelit.
Prosím, aby v každé farnosti vznikl plán, jak tento týden pokání prožít. Navážeme tímto na summit o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání, rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit, nebo jím zabránit. Uvědomme si, že výzva papeže Františka nesměřuje k velkým slovům ani mediálním postojům. Míří k srdci každého kněze, zasvěcené osoby i laika, aby se svou modlitbou, postem i dalšími způsoby přičiňoval o Církev čistší, svatější a dokonalejší.

Všem Vám k tomuto úsilí ze srdce žehnám!
Váš 
Jan Vokál,
biskup královéhradecký
Dáno v Hradci Králové, ke dni 4. dubna 2019


Plán prožití týdne pokání připravený na PRF:
- při každé mši sv. bude vzpomenuto na daný úmysl
- po každé mši sv. se budeme modlit za uzdravení obětí
- křížové cesty v tomto týdnu budou obětovány na daný úmysl
- středa 10. dubna je farním dnem smírného postu a modlitby
- v pátek 12. dubna bude slavena mše sv. za oběti i pachatele
- očekáváme osobní iniciativu farníků v duchu výzvy p. biskupa


  Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:
  dubnové téma:
  - Velikonoce 

  Svědectví svatých:
  - František z Paoly,
  - Jan de la Salle,
  - Damián de Veuster,
  - Petr Chanel,
  - Vojtěch

  Biblické postavy a odkazy:
  - obětování Izáka: Gn 22,1-19 10
  - 10. egyptská rána: Ex 12,29-36;
  - ohlášení pohromy a nařízení hodu: Ex 11, 12,1-28
  - východ z Egypta: Ex 12,37-42; 13,17-14,31
  - Smlouva na Sinaji: Ex 19,1-20,21; 24,1-18
  - Velikonoční události: Mt 26,17-28,20

  Konkrétní skutky:
  - malujeme velikonoční Pohledy pro misie"
  - neseme dál velikonoční radost
  - hledáme stopy Ježíšovy přítomnosti mezi námi
  - pro děti navíc: vnímáme obnovující se život v přírodě,  
    uvědomujeme si dobré jednání lidí kolem nás
  - vytváříme nástěnku dobrých skutků,
  - zajímáme se o slavení Velikonoc v jiných částech světa  
     (www.kmo.misijnidila.cz)

  Evangelii Gaudium:
  - Článek 10: Je to nabídka k životu na vyšší úrovni, ale s nemenší intenzitou: „Život sílí, když se daruje, a slábne v izolaci a pohodlnosti. Ti kdo nejvíce využívají možnosti života, opouštějí bezpečný břeh a nadchnou se posláním předávat život druhým“. Když církev vybízí k evangelizačnímu nasazení, nedělá nic jiného než to, že ukazuje křesťanům pravou dynamiku osobní realizace: „Tady objevujeme další hlubokou zákonitost reality: život roste a zraje v míře, s jakou jej odevzdáváme za život druhých. Koneckonců, toto je misijní poslání.“ Evangelizátor by se proto neměl tvářit pořád jako na pohřbu. Obnovme a posilme horlivost, „sladkou, útěchyplnou radost ze šíření evangelia a to i tehdy, musíme-li zasévat v slzách… Kéž by současný svět mohl slyšet radostnou zvěst, po níž ve své úzkosti i naději touží, nikoliv od hlasatelů smutných, malomyslných, netrpělivých a úzkostlivých, ale od hlasatelů evangelia, jejichž život kypí horlivostí. Od těch, kteří jako první zakusili Kristovu radost“.

  (Převzato z: https://www.radiovaticana.cz)

  Pavel Tobek

  31.3. 2019

  Pobožnost křížové cesty proběhne ve středu a v sobotu v Sedlci, ve čtvrtek
  v Malíně a v neděli v Církvici. Začátek vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv.

  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční ve středu
  po skončení mše sv. v Sedlci.

  Setkání rodin s dětmi proběhne dnes (neděle 31. března). Na programu
  je procházka Veltrubským luhem (asi 5 km, sjízdné kočárky). Sraz ve 14 hodin na konci Veltrub ve Sportovní ulici u dětského hřiště. Podrobnosti sdělí manželé Vaňkovi. Jste srdečně zváni.

  Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 1. dubna v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. Modlitba bude mít podobu bohoslužby slova spojené se sv. přijímáním.

  Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene se uskuteční v sobotu 6. dubna od 9 hodin. Začínáme v katedrále.

  Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční v úterý 2. dubna na faře. Začátek je v 19 hodin. Na programu bude mimo jiné slavení Velikonoc, Noc kostelů, misijní měsíc nebo mše sv. v latině.
  Se svými připomínkami můžete oslovovat jednotlivé členy PRF.

  Misijní koláč proběhne v naší farnosti v neděli 7. dubna. Své pečené příspěvky přinášejte, prosím, na faru v sobotu 6. dubna od 9 do 10 hod., nebo v pátek mezi 16:00 a 18:30 hod. Zvoňte na kancelář i byt.

  Sbírka minulé neděle (24. března) na pojištění církevních budov vynesla celkem 9 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

  Speciální prohlídka kostnice pro kutnohorské farníky zaměřená na kosterní výzdobu a demontáž pyramid proběhne v pátek 5. dubna od 19:00 hodin v dolní kapli kostnice. Zájemci se mohou hlásit u P. Tobka. 

  P. Uhlíř žádá zájemce o umístění dítěte do CMŠ sv. Jakuba v Kutné Hoře,
  aby se přihlásili co nejrychleji, nejpozději do 26. dubna. 

  Svatovojtěšská pouť Královéhradecké diecéze proběhne v Libici nad Cidlinou
  v sobotu 27. dubna. Každou poslední neděli v měsíci bude poté v Libici novena za povolání. Více na plakátech.

  Diecézní setkání mládeže se letos uskuteční v sobotu 13. dubna v Hradci Králové. Více informací na plakátech, u animátorů mládeže, nebo u vikariátního kaplana pro mládež P. Romanovského. 

  Přihlášku do kněžského semináře podává ten, kdo poznává povolání ke kněžství prostřednictvím duchovního správce své farnosti nejpozději do 30. dubna. Velice rád bych tuto službu prokázal.
  Právě tak připomínám jako reálnou možnost vstupu do noviciátu mužských
  a ženských řeholí a konečně také možnost laického studia teologie na pražské nebo olomoucké fakultě.
  V neposlední řadě zdůrazňuji, jak je důležité, aby věřící lidé studovali pedagogické, zdravotnické a sociální obory a byli ochotni pracovat v těchto náročných profesích.
  Především pak prosím o modlitby za nová kněžská a řeholní povolání.  

  Pavel Tobek

  24.3. 2019

  Pobožnost křížové cesty proběhne ve středu a v sobotu v Sedlci, ve čtvrtek
  v Malíně a v neděli v Církvici. Začátek vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv.

  Biblická hodina proběhne ve středu 27. března od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

  Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek
  28. března od 19:15 hodin. 

  Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene proběhne tradičně v sobotu
  (30. března) od 9 hodin. Začínáme v katedrále.

  Dnešní sbírka (neděle 24. března) je určena na pojištění kostelů a dalších církevních budov.    

  Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční v úterý 2. dubna na faře.

  Akce Misijní koláč proběhne v naší farnosti v neděli 7. dubna. Své pečené příspěvky noste, prosím, na faru v sobotu 6. dubna.

  V neděli 31. března se mění čas na letní.

  Výtěžek z akce Rovnodennost v Sedlecké katedrále - celkem 25 tisíc korun - věnovala farnost oddělení paliativní péče kutnohorské nemocnice.

  Jarní koncert s překvapení se uskuteční v neděli 31. března od 18 hodin v horní kapli kostnice. Více informací a místenky na webu farnosti. 

  Společný pastýřský list českých a moravských biskupů
  ke Dni modliteb za úctu k počatému životu

  Drazí bratři a sestry,
  zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano" životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.

  Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Tento Boží dar však někdy přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně u nás těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno.

  Nám ale leží na srdci i bolest rodin, kterým se nedaří dítě počít a důvěřivě hledají pomoc v technikách umělého oplodnění. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou stranu - narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života.

  Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před jeho narozením či po něm, vědí, že je to jedna z největších bolestí, kterou ponesou ve svých srdcích po celý život. Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžicích štěstí vyvolaného příslibem nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují, a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.

  Upřímně chceme poděkovat Vám všem, kdo se denně modlíte za nenarozené děti v rámci Modliteb za nejmenší. Všem, kdo necháváte na tento úmysl sloužit ve svých farnostech mše svaté, takže v naší zemi nemine den, kdy bychom neprosili Boha za nenarozené děti. Všem, kdo jste oporou maminkám a manželům při jejich rozhodování pro život, všem, kdo finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Všem zdravotníkům, lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte.

  Vám umělcům, právníkům, novinářům nebo politikům, kteří hájíte kulturu života. Vám, kdo se veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu. Přijměte tedy touto cestou naše pozvání na letošní Národní pochod pro život a rodinu, který proběhne v Praze v sobotu 27. dubna.

  Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáze než nejlepší promluvy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež a na její otevřenost vůči velkorysé a čisté lásce a na její ochotu o lásce svědčit.

  Za vás všechny a za svědectví vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem vám žehnáme.

  Vaši čeští a moravští biskupové

  17.3. 2019

  Pobožnost křížové cesty proběhne ve čtvrtek v Malíně, v sobotu v Sedlci
  a v neděli v Církvici. Začátek vždy půl hodiny před mší sv.

  Studentská mše sv. ke cti sv. Josefa bude slavena v úterý od 10 hodin
  v klášterním kostele. Všichni jste zváni.

  Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční pod vedením P. Jaroslava Brože
  v sobotu 23. března. Zájemci se mohou zapsat u ohlášek.
  Obnova začne v 9:30 hodin v infocentru. Konec je plánovaný přibližně
  v 15 hodin. Jednoduchý oběd a nápoje budou zajištěny.

  Sbírka minulé neděle (10. března) na adopci na dálku vynesla celkem 12 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkuji za štědrou podporu dvou dětí, které farnost adoptovala.

  Ve věku 89 let zemřel dlouholetý kněz Kutnohorsko-poděbradského vikariátu
  R. D. Václav Netuka. Pohřeb bude v pátek v 14 hodin v Lovčicích.
  Prosím o vaše modlitby.

  Rovnodennost v Sedlecké katedrále proběhne ve středu 20. března. Začátek
  je v 17 hodin. Srdečně zveme.
  Uvítáme pomoc s pořadatelskou službou. Dobrovolníci(ice) se mohou hlásit u duchovního správce.   

  Prosím o Vaše modlitby za ty, kdo o Velikonocích přistoupí v našem společenství poprvé ke svátostem.

  Sbírka příští neděle (24. března) je určena na pojištění kostelů a dalších církevních budov I.    

  Letošní Národní pochod pro život a rodinu proběhne v Praze v sobotu 27. dubna. Pořadatel zdvořile žádá: „Přihlaste se co nejdříve na http://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola, oběd, doprava), velmi nám tím pomůžete s přípravou celého setkání“.

  K postní době:

  Jako každoročně i letos prožíváme čtyřicetidenní přípravu na oslavu Kristova zmrtvýchvstání - postní dobu. Tento čas má dvojí povahu: Vrcholí příprava katechumenů na přijetí svátostí, které uvádějí do plnosti křesťanského života a ke vstupu do společenství křesťanů. Katechumeni jsou přijati mezi čekatele křtu a procházejí sérií obřadů zvaných skrutinia, jejichž jádrem jsou především exorcismy. Tyto obřady mají vést k očišťování srdce i mysli, k posílení lásky k Bohu a především k získání niterného a hlubokého pochopení Ježíše Krista jako Pána a Spasitele.

  Pro pokřtěné je postní doba časem naslouchání Božímu slovu, revize životních postojů a oživení ochoty k následování a to i za cenu obětí. Základním postojem věřícího je pokorné vědomí vlastní hříšnosti provázené upřímnou touhou po smíření s Bohem i lidmi.

  Typickým prostředkem lidové zbožnosti v postní době je pobožnost křížové cesty. V současné podobě je pobožnost doložená v 1. polovině 17. století. Ve formě se 14 zastaveními byla schválená Apoštolským stolcem a obdařena odpustky. Podle modelu křížové cesty (Via Crucis) vznikla také mnohem méně rozšířená pobožnost Bolestné cesty Matky Boží (Via Matris dolorosae).

  Pavel Tobek

  10.3. 2019

  Pobožnost křížové cesty bude ve středu a v sobotu v Sedlci a ve čtvrtek
  v Malíně. Začátek je vždy v 16:30 hodin.
  V neděli bude pobožnost křížové cesty od 10:30 v Církvici.

  Biblická hodina proběhne ve středu 13. března od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

  Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek
  14. března od 19:15 hodin. 

  Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene proběhne tradičně v sobotu
  (16. března) od 9 hodin. Začínáme v katedrále.

  Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční pod vedením P. Jaroslava Brože
  v sobotu 23. března. Zájemci se mohou zapsat u ohlášek.

  Vikariátní postní duchovní obnova mládeže bude v sobotu 23. března. Obnovou bude provázet P. Petr Zadina. Více informací u T. Cinerové.

  Ministrantská schůzka se uskuteční v neděli 17. března od 9 hodin v sedlecké katedrále. Prosím rodiče o součinnost.

  Dnešní sbírka (neděle 10. března) je určena na adopci na dálku. Všem dárcům děkuji za podporu dvou dětí, která farnost adoptovala.

  Ve středu 20. března bude mše sv. mimořádně slavena v Sedlci v 7:30 hodin. Večer mše sv. slavena nebude.

  Letošní Národní pochod pro život a rodinu proběhne v Praze v sobotu 27. dubna. Pořadatel zdvořile žádá: „Přihlaste se co nejdříve na http://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola, oběd, doprava), velmi nám tím pomůžete s přípravou celého setkání“.

  Setkání ekonomické rady farnosti, původně plánované na úterý 12. března,
  se překládá na úterý 23. dubna.

  O Velikonocích bude v našem farním společenství pokřtěna paní Lenka Sekerová. Prosím o Vaše modlitby.

  K první svaté zpovědi a prvnímu svatému přijímání přistoupí během velikonoční doby skupinka dětí z naší farnosti. Prosím o Vaši modlitbu.

  Rovnodennost v Sedlecké katedrále proběhne ve středu 20. března. Začátek
  je v 17 hodin. Na programu je vedle tradičního (a nejistého) putování slunečního úkazu katedrálou také vystoupení souboru Musica Poetica
  s tematickým programem Barokní ženy.
  Uvítáme pomoc s pořadatelskou službou. Dobrovolníci(ice) se mohou hlásit
  u duchovního správce.   

  Studentská mše sv. bude slavena v úterý 19. března od 10 hodin v klášterním kostele. Všichni jste zváni.

  Národní pouť do Říma u příležitosti 30 výročí svatořečení Anežky České proběhne za účasti českých a moravských biskupů letos v listopadu.
  Více informací a kontakty naleznou zájemci například na webových stránkách Královéhradecké diecéze.

  Pavel Tobek

  3.3. 2019

  Popeleční středa, kterou vstupujeme do svatopostní doby, je dnem přísného půstu.

  Svátostina popelce bude udílena na Popeleční středu při mši svaté v Sedlci a na 1. postní neděli při bohoslužbách v Malíně a v Církvici.

  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční na Popeleční středu po skončení mše sv. v Sedlci.

  Pobožnost křížové cesty bude ve čtvrtek v Malíně a v sobotu v Sedlci. Začátek je vždy v 16:30 hodin.
  V neděli 10. března bude pobožnost křížové cesty od 10:30 v Církvici.

  Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční pod vedením P. Jaroslava Brože v sobotu 23. března. Zájemci se mohou zapsat u ohlášek.

  Vikariátní postní duchovní obnova mládeže bude v sobotu 23. března. Více informací u T. Cinerové.

  Sbírka minulé neděle (24. února) určena na Svatopetrský haléř vynesla celkem 8 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

  Sbírka příští neděle (10. března) je určena na adopci na dálku. Naše farnost adoptovala dvě indické děti z partnerské arcidiecéze Bengalúr, osmiletou Jayafuelu a desetiletého Rohitha.

  Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 4. března v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. Modlitba bude mít podobu bohoslužby slova spojené se sv. přijímáním. Povede ji akolyta kutnohorské farnosti p. Ehrhardt. Korunka k Božímu milosrdenství bude součástí této bohoslužby.

  Postní duchovní víkend pro mladé muže od 15 do 30 let Tammím 2019 proběhne již tradičně v pražském Arcibiskupském semináři ve dnech 29. až 31. března. Více informací na webu: www.seminar-praha.cz.

  Celostátní setkání animátorů s názvem. S Janem za Ježíšem, proběhne ve dnech 13. až 18. srpna v Chotěboři. Více informací na webu: www.csa2019.signaly.cz.

  Diecézní biskup Mons. Vokál povzbuzuje k zapojení do Postní almužny 2019. Více informací najdete na nástěnce. 

  Z prohlášení generálního sekretáře ČBK k webu Jana Rozka:
  V médiích nedávno proběhla informace o spuštění webu Jana Rozka https://www.procistoucirkev.cz, jehož cílem má být údajně pomoc obětem sexuálního zneužívání ze strany „církevních hodnostářů“.
  Jménem České biskupské konference bych chtěl konstatovat, že se jedná o soukromou iniciativu pana Rozka a v žádném případě nedoporučujeme vyhledávat pomoc prostřednictvím kontaktů uvedených na těchto webových stránkách…
  P. Thlic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR

  Celý text: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190206prohlaseni-generalniho-sekretare-cbk-k-webu-jana-rozka

  Podrobné informace, jak postupovat v případě podezření ze spáchání sexuálních zločinů duchovními osobami najdete ve směrnici ČBK: https://cbk.blob.core.windows.net/cms/ContentItems/28702_28702/smernice-cbk-7-2-2019-revidovany-finalni-text.pdf

  Pavel Tobek

  24.2. 2019

  Biblická hodina proběhne ve středu 27. února od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

  Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 28. února od 19:15 hodin. 

  Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene proběhne tradičně v sobotu (2. března) od 9 hodin. Začínáme v katedrále.

  Dnešní sbírka (neděle 24. února) je určena na Svatopetrský haléř. Jedná se o finanční prostředky svěřené Svatému otci, aby mohl jménem církve rychle a účinně pomáhat potřebným kdekoli na světě, především v místech živelných pohrom, nebo válečných konfliktů.

  Ekonomická rada farnosti schválila rozpočet oslav desátého výročí znovu otevření našeho farního kostela = sedlecké katedrály. Bohatý program předpokládá nejen vaši účast, ale v případě potřeby také pomoc. Na jednotlivé akce Vás budeme oslovovat s konkrétní žádostí o pomoc.

  Postní duchovní obnova farnosti se uskuteční pod vedením P. Jaroslava Brože v sobotu 23. března. Ve stejný den proběhne také vikariátní postní duchovní obnova mládeže. Více o ní u T. Cinerové.

  Dopis s poděkováním za Tříkrálovou sbírku a dopis s výzvou k postní štědrosti – oba od ředitele diecézní katolické charity Dr. Stejskala – najdete na nástěnce.

  Speciální prohlídka kostnice pro farníky zaměřená na kosterní výzdobu a demontáž pyramid proběhne v úterý 26. února. Začíná v 18:30 hodin v dolní kapli kostnice. Ještě je několik volných míst. 

  Popelec bude v souladu s pokyny diecézního biskupa udílen na Popeleční středu v Sedlci a na 1. postní neděli v Malíně a v Církvici.

  Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:

  Březnové téma: Půst (odříkání)

  Svědectví svatých:
  - Josef, Patrik, Turibius z Mongroveja 

  Biblické postavy a odkazy:
  - Ezau a Jákob Gn 25,20-34
  - Josef Egyptský Gn 37; 39-48
  - Jan Křtitel Mt 3; 11,2-15; 14,1-12
  - Pokušení na poušti Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1-13
  - Bohatý mladý muž Mk 10,17-22; Lk 18,18-27
  - Návštěva u Šimona Malomocného Mt 26,6-13; Mk 14,3-9

  Konkrétní skutky:
  - pořádáme a aktivně se účastníme křížové cesty
  - zaměřujeme se na empatii a pochopení
  - zapojíme se do akce Misijní koláč
  - prohlubujeme modlitbu chvály a díků
  - učíme se, že nemusíme mít všechno a hned

  Evangelii Gaudium:
  - Článek 275: V druhé kapitole jsme uvažovali o oné hluboké duchovní nouzi, která se vyjadřuje pesimismem, fatalismem a nedůvěrou. Někteří lidé se nevěnují misijnímu poslání, protože si myslí, že se nemůže nic změnit a proto je zbytečné se snažit. Myslí si: „Proč bych se měl zbavovat svého pohodlí a svých potěšení, nevidím-li žádný významný výsledek?“. S takovouto mentalitou nelze být misionáři. Takový postoj je právě onou zhoubnou výmluvou pro setrvání v pohodlí, v lenosti, v nespokojeném smutku a v egoistickém prázdnu. Jde o sebedestruktivní postoj, protože „člověk nemůže žít bez naděje: jeho život odsouzený k bezvýznamnosti by se stal nesnesitelným“. Myslíme-li si, že věci se nezmění, připomeňme si, že Ježíš Kristus přemohl hřích a smrt a je naplněn mocí. Ježíš Kristus opravdu žije. Jinak totiž, „jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání“ (1 Kor 15,14). Evangelium nám podává, že když první učedníci odešli kázat, „Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova“ (Mk 16,20). To se děje i dnes. Jsme zváni to objevit a žít. Vzkříšený a oslavený Kristus je hlubokým pramenem naší naděje a nebude nám chybět Jeho pomoc při plnění poslání, které nám svěřuje.
  (Převzato z www.radiovaticana.cz)
   
  Pavel Tobek

  17.2. 2019

  Ekonomická rada farnosti se na své mimořádné schůzce sejde v pondělí 18. února v 19 hodin v infocentru.

  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční ve středu 20. února po skončení mše sv. v Sedlci.

  V neděli 24. února bude v Sedlci v 9:30 hod. slavena mše sv. za hospic.

  Sbírka příští neděle je určena na Svatopetrský haléř.

  Dobrovolnickou službu v délce 3 – 12 měsíců a rozsahu 20 – 40 hodin týdně nabízí mladým lidem Asociace křesťanských spolků mládeže ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. Dobrovolník má státem hrazené zdravotní pojištění. Více informací u duchovního správce.

  Sbírka na církevní školy, konaná v září 2018, vynesla celkem 807 tisíc korun. Mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře obdržela ze sbírky 40 tisíc korun, kutnohorské církevní gymnázium 73 tisíc korun.


  Zápis z jednání pastorační rady je k dispozici v zákristii.
  Ze zápisu vyjímám:

  - pokračuje proces adopce na dálku dvou dětí z Indie. Byla stanovena
    data farních sbírek na tento účel

  - v ohláškách budou oznamovány termíny mší svatých za ty, kdo
    pracují pro farnost

  - postní duchovní obnova proběhne v sobotu 23. března od 9:30 hodin
    v infocentru. Obnovu povede P. Jaroslav Brož

  - akce misijní koláč proběhne v neděli 31. března

  - pracovní skupina připravila celoroční program oslav výročí
    znovuotevření sedlecké katedrály


  Přehled diecézních kostelních sbírek pro rok 2019:

  Svatopetrský haléř                                                                 24. února

  Adopce na dálku (farní) I.                                                      10. března

  Pojištění kostelů a dalších církevních budov I.                        24. března

  Pastorační aktivity v diecézi                                                  14. dubna

  Kněžský seminář a formace bohoslovců I.                               12. května

  Charita                                                                                  23. června

  Církevní školství v diecézi                                                       15. září

  Adopce na dálku (farní) II.                                                       6. října

  Misie (Papežská misijní díla)                                                    20. října

  Pojištění kostelů a dalších církevních budov II.                         10. listopadu

  Kněžský seminář a formace bohoslovců II.                                1. prosince

  Ke svátku Stolce svatého apoštola Petra:

  Svátek se slavil v Římě již ve 4. století. Jeho jádrem je antický zvyk vyhrazovat v určitých únorových dnech u stolu konkrétním mrtvým prázdnou židli - cathedru. Únor byl pravděpodobně zvolen s ohledem na nový rok, který tehdy začínal 1. března. Protože datum smrti apoštola Petra bylo církevní obci neznámé, byl zvolen 22. únor.
  Teprve časem získává pojem cathedra význam biskupského stolce a svátek tak dostává své dnešní vyznění. Klíčem k slavení je připomínka Petrova primátu a jeho postavení římského biskupa. Oficiální název svátku v římském kalendáři zní Cathedra Petri.   

  Pavel Tobek

  3.2. 2019

  Ve dnech 4. až 8. února budu služebně mimo farnost. Pravidelné bohoslužby nebudou v těchto dnech slaveny.

  Biblická hodina proběhne ve středu 13. února od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

  Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 14. února od 19:15 hodin.

  Schůzka družiny Concordie proběhne v sobotu 16. února od 9 hodin. Začínáme v katedrále.  Sluneční kmen plánuje přespávání na faře.

  Ministrantská schůzka se uskuteční v neděli 17. února od 9 hodin v sedlecké katedrále.

  Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství nejen za charitu se uskuteční v pondělí 4. února v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. Bude spojená s podáváním sv. přijímání.

  Na pastorační radě se diskutovala otázka slavení mší sv. za ty, kdo pracují pro farnost. Každý měsíc tuto mši slavím, počínaje únorem to bude vždy druhou sobotu v měsíci.

  Maturitní ples studentů církevního gymnázia proběhne v Lorci v sobotu 9. února. Začátek je v 19 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.

  Ze života farnosti v roce 2018:

  Také v roce 2018 pokračovaly opravy a údržba objektů ve vlastnictví farnosti. Největší množství práce i spotřebovaných finančních prostředků také v loňském roce představovaly opravy kostnice.

  Katedrála:   test sanačních omítek, doplnění elektronického zabezpečení.

  Kostnice:    dokončení archeologického výzkumu exteriéru, odvlhčení
  objektu, zahájení stavby pracoviště průvodců, zahájení demontáže pyramid, dokončení zbudování hrobky…

  Infocentrum: vybudování pokladen a shromažďovacího prostoru pro turisty, přestavba interiéru včetně klimatizace,

  Fara:           částečná oprava kanalizace,

  Kaňk:         oprava ohradní zdi hřbitova, oprava fasády na severní straně věže a kostela, projekt elektroinstalace,

  Malín:         položení nového koberce,

  N. Dvory:   žlaby a svody na dešťovou vodu, očištění vnitřních stěn a jejich příprava na restaurování štuků a fresek,

  Církvice:     oprava části ohradní zdi kostela včetně kaple a brány, nová elektroinstalace,

  Jakub:         projektová příprava opravy věže a příprava nové expozice,

  Lochy:        projektová příprava celkové opravy kostela.

  Pavel Tobek

  © 2018, Všechna práva vyhrazena