Ohlášky

9.6. 2019

Dnešní slavností Seslání Ducha svatého končí doba velikonoční.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se uskuteční ve středu po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Setkání rodin s dětmi začne dnes (neděle 9. června) ve 14 hodin na parkovišti ve Sportovní ulici v Pňově Předhradí (u rybníka) - https://mapy.cz/s/3teEj. Více: manželé Vaňkovi.

Jarní koncert církevního gymnázia se uskuteční v úterý 11. června. Začátek je 17 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Benefiční koncert pro charitní Středisko Na Sioně se koná v sobotu  15. června v 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého. Vystoupí kutnohorská sopranistka Eva Štruplová.  Vstup je dobrovolný. Výtěžek akce bude součástí veřejné sbírky na auto, kterým jezdí pracovnice střediska do rodin dětí s postižením.

Koncert skupiny VEKA proběhne na zahradě voršilského kláštera také v sobotu 15. června. Začátek je v 18 hodin.

V rámci Podlipanských hudebních slavností se uskuteční v neděli   23. června koncert v sedlecké katedrále. Více na plakátech. Srdečně zvou pořadatelé.

V pátek 21. června proběhne v katedrále vernisáž výstavy dětských výtvarných prací a fotografií pana Libora Teplého. Prodejní výstava bude přístupná
do konce prázdnin. 

Dopis věřícím ke sbírce na charitu
vyhlášené na neděli 23. června 2019

Milé sestry a milí bratři v Kristu,
v závěru evangelia na neděli 23. června 2019 podle Lukáše (9, 18-24) nám Ježíš říká: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.“

Život každého z nás je protkán nejenom radostí, štěstím, zdravím, úspěchy, ale také starostmi, bolestí, trápením, nemocí… Každý z nás jsme dostali na cestu svůj vlastní kříž, který ne vždy je zrovna lehký. Říká se, že člověku je obvykle naloženo jen tolik, kolík unese. Nevím, jestli tomu lze věřit, jelikož znám mnoho lidí, do jejichž života vstoupila nemoc, kterým dochází síly z důvodu vysokého věku, nebo kteří živoří v bídě doslova na ulici. Jsou ubolení, bezradní, často osamělí, opuštění, bez motivace, bez budoucnosti. Aby vůbec byli schopni žít důstojný život nebo alespoň přežít, potřebují pomoc, podporu ze strany těch, kteří mají v životě větší štěstí. A právě zejména k takovým lidem přicházejí denně pracovnice a pracovníci našich farních a oblastních Charit, tvořících síť Charity diecézní. Pomáhají jim znovu a znovu vstát, když padají pod svým přetěžkým křížem, spolu s Veronikou otírají pot z tváře, povzbuzují také jejich blízké, dle svých možností jim poskytují podporu.
(pokračování)

Pavel Tobek

2.6. 2019

Prožíváme devítidenní přípravu na slavnost Seslání Ducha svatého. Například můžeme každodenně prosit o dary Ducha.

Dnes (neděle 2. června) prožíváme Den modliteb za sdělovací prostředky. Pamatujte, prosím, ve svých soukromých modlitbách.

Svatodušní vigilii budeme slavit v sobotu 8. června od 20 hodin v kostele
sv. Vavřince na Kaňku. Vigilie bude mít strukturu bohoslužby slova
a cílem je více se disponovat pro přijetí darů Ducha svatého.

První svaté přijímání dětí naší farnosti se uskuteční při bohoslužbách neděle
9. června. Jeden prvokomunikant přistoupí ke stolu Páně v Malíně,
další tři v Sedlci. Prosím o Vaše modlitby. 

Setkání pastorační rady je naplánováno na úterý 4. června od 19 hodin na faře. Své náměty a připomínky směřujte, prosím, k jednotlivým členům rady.

Poslední Biblická hodina v tomto školním roce se uskuteční ve středu
5. června od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé bude v infocentru ve čtvrtek 6. června. Začátek
je 19:15 hodin. I zde půjde o závěrečnou hodinu.

Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene se uskuteční v sobotu 8. června od 9 hodin. Začínáme v katedrále.

Sbírka minulé neděle (26. května) určená na podporu pronásledovaných křesťanů v zemích Blízkého východu, vynesla celkem 13 tisíc korun.
Všem Vám upřímně děkuji za vaši štědrost.

Děkuji všem spolupořadatelům Dětského dne v Jakubu i organizátorům
a účinkujícím večerního koncertu.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 3. června v kostele Matky Boží Na Náměti. Začátek je v 15 hodin.

Benefiční koncert pro charitní Středisko Na Sioně se koná v sobotu 15. června
v 19 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého. Vystoupí kutnohorská sopranistka Eva Štruplová.  Vstup je dobrovolný. Výtěžek akce bude součástí veřejné sbírky na auto, kterým jezdí pracovnice střediska do rodin dětí s postižením.


Mimořádný misijní měsíc říjen 2019: (plné znění na webu farnosti)

Červnové téma: Ježíš Kristus – živé Boží slovo

Svědectví svatých:
- Karel Lwanga, Bonifác, Norbert, Antonín z Padovy, Jan Nepomuk Neumann, Petr a Pavel

Biblické postavy a odkazy:
- mana na poušti                                        Ex 16,2-35
- Eliáš                                                           1 Král 17-19
- rozmnožení pěti chlebů a dvou ryb              Lk 9,12-17                                                                                                        Mt 14,13-21
                                                                    Jan 6,1-15
- nasycení 4 000 lidí                                       Mk 8,1-9
- dobrý pastýř                                                Jan 10,1-16

Konkrétní skutky:

- šíříme povědomí o PMDD a Misijním klubku… 
- chystáme upomínky pro děti, které poprvé přistupují ke svatému
   přijímání
- podílíme se na uspořádání a provozu farní misijní kavárničky
- rozšiřujeme mezi dětmi povědomí o PMDD a Misijním klubku
- připravujeme misijní koncert z vystoupení dětí, které navštěvují ZUŠ
- pro děti navíc: hodnotíme uplynulý školní rok; zajímáme se o kulturu stolování, stravovací zvyky a jídelníček v misijních zemích (www.missio.cz/galerie/misijni-kamerou/zambijsky-recept; www.adopcenablizko.cz/dnes-jim-jako)

Evangelii Gaudium:
- Článek 11: Obnovená zvěst nabízí věřícím - i těm vlažným či nepraktikujícím - novou radost ve víře a evangelizační plodnost. Její jádro a podstata je vskutku stále stejná: Bůh, jenž projevil svoji nezměrnou lásku v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých. On neustále obnovuje své věřící, ať jsou jakéhokoli věku, obdaruje je silou, „jako orli dostávají křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy“ (Iz 40,31). Kristus je „věčně radostné poselství“ (Zj 14,6); je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8), ale jeho bohatství a krása jsou nevyčerpatelné. On je stále mladý, je trvalým pramenem novosti. Církev nepřestává žasnout, jak „bezedná je Boží štědrost, moudrost a poznání!“ (Řím 11,33). Svatý Jan od Kříže říkal: „… toto houští moudrosti a vědění Božích je tak hluboké a nesmírné, že i kdyby o něm duše věděla sebevíc, vždy bude moci vstoupit hlouběji.“ Anebo také, jak pravil svatý Irenej: „Kristus svým příchodem přinesl s sebou veškerou novost.“ On může svojí novostí vždycky obnovit náš život a naše společenství a křesťanská nabídka, byť prochází temnými dobami a slabostmi církve, nikdy nezestárne. Ježíš Kristus může také rozbít nudná schémata, v nichž ho domýšlivě vězníme, a překvapuje nás svojí neustálou, božskou kreativitou. Pokaždé, když se snažíme navrátit k prameni a znovu objevit původní svěžest evangelia, objevují se nové cesty, tvořivé způsoby, jiné výrazové formy, výmluvnější znamení, slova nabitá novým významem pro dnešní svět. Ve skutečnosti je každá autentická evangelizační aktivita vždy „nová“.

26.5. 2019

Slavnost Nanebevstoupení Páně je doporučený svátek. Jeho vigilii budeme slavit ve středu 29. května.

Krátká májová pobožnost bude ve středu a ve čtvrtek před mší svatou. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

Od pondělí 27. do středy 29. května budu služebně mimo farnost. V úterý proto nebude slavena mše sv.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se uskuteční ve středu po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Ve čtvrtek začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha sv.

Dnešní den (neděle 26. května) je Dnem modliteb za pronásledované křesťany. Dnešní sbírka bude věnována na podporu křesťanů v zemích Blízkého východu.

Svatodušní vigilii budeme slavit v sobotu 8. června od 20 hodin v kostele
sv. Vavřince na Kaňku.

Upřímně děkuji všem, kteří jste se aktivně zapojili do Noci kostelů. Celkem jsme letos zaznamenali více než 600 návštěvníků.

Mše sv. spojená s předáváním maturitních vysvědčení bude slavena v pátek
31. května v klášterním kostele v Kutné hoře. Začátek je v 16 hodin.
Celebruje pomocný biskup Mons. Josef Kajnek.

Dětský den spolupořádá naše farnost v sobotu 1. června od 13 hodin v Jakubu – Církvici. Od 19 hodin proběhne v tamním kostele sv. Jakuba varhanní koncert. Vystoupí Michal Hanuš.

Setkání pastorační rady je naplánováno na úterý 4. června od 19 hodin na faře. Své náměty a připomínky směřujte, prosím, k jednotlivým členům rady.

Biskupství královéhradecké zveřejnilo letošní plán kněžských přesunů. Týká
se celkem 30 kněží a jáhnů a bezmála 20 farností. Prosím o vaše modlitby.

Svátost biřmování bude udílena příští neděli v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Mezi příjemci budou také naší farníci. Pamatujte, prosím, na ně ve svých modlitbách.

Katolická charismatická konference proběhne 11. až 15. července 2019 v Brně. Zájemci z KH odjíždějí ve čtvrtek 12. 7. ráno vlakem nebo autem. V případě zájmu je nejvyšší čas si zajistit ubytování. Pokud se chcete připojit
ke kutnohorské skupině či získat bližší informace obraťte se na paní Annu Hylskou (tel. 731598862, email: annahylska@seznam.cz).
Více na www.konference.cho.cz

Farnost Kutná Hora pořádá ve čtvrtek 6. června pouť (nejen) pro seniory
do Klokot a Tábora. Odjezd je v 7:30 od BILLY v Kutné Hoře. Na programu
je mše svatá v Klokotech a odpoledne prohlídka města Tábor. Na výběr návštěva muzea husitství, nebo čokolády. Příspěvek na dopravu cca 200 Kč. Přihlašovat se můžete do 2. června u P. Dmytra Romanovského (603565676). 

Pavel Tobek

19.5. 2019

Krátká májová pobožnost bude po celý měsíc květen vždy před večerní
mší svatou. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

Kající pobožnost spojená s první svatou zpovědí se uskuteční v sobotu
25. května v katedrále. Začátek je v 8 hodin.

Biblická hodina proběhne ve středu 22. května od 19 hodin
v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek
23. května od 19:15 hodin.

Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene se uskuteční v sobotu
25. května od 9 hodin. sluneční kmen začíná v katedrále.

Sbírka na formaci bohoslovců a Kněžský seminář, kterou jsme konali minulou neděli, vynesla celkem 11 tisíc korun. Všem dárcům děkuji.

Noc kostelů letos proběhne v pátek 24. května. V sedlecké katedrále začínáme v 18 hodin a končíme po 22 hodině. Prosím o Vaší pomoc.
Dobrovolníci se mohou hlásit u P. Tobka.  

Svátost pomazání nemocných bude udílena při bohoslužbách v neděli
26. května. Prosím případné příjemce, aby si v zákristii vyzvedli evidenční lístek a vyplněný ho přinesli na příslušnou bohoslužbu.

Rád vyřizuji poděkování organizátorů Jarního putování Vám, kteří jste minulou sobotu spolupracovali.

Šestá neděle velikonoční (26. května) je vyhlášena Dnem modliteb
za pronásledované křesťany. Z rozhodnutí ČBK bude sbírka příští neděle věnována na podporu křesťanů v zemích Blízkého východu.

Církevní sňatek hodlají v sedlecké katedrále uzavřít 8. června Zdeněk Semrád
a Johana Jelínková. Své případné námitky sdělte, prosím, neprodleně duchovnímu správci, nebo o nich už navždy pomlčte.  

Noční pouť do sedmi kutnohorských kostelů nejen pro biřmovance pořádá kutnohorská farnost v sobotu 25. května. Začátek je ve 20 hodin u chrámu
sv. Barbory.

Pouť nejen seniorů do Klokot pořádá ve čtvrtek 6. června kutnohorská farnost. Přihlásit se můžete na arciděkanství.

Pastorační centra Biskupství Vás zvou v sobotu 25. května do kostela Panny Marie v Hradci Králové, kde Vám představí svoji činnost. Po svědectví generálního vikáře Mons. J. Paseky bude následovat vystoupení studentů Biskupského gymnázia a Církevní základní umělecké školy z Hradce Králové
a seznámení se s jednotlivými centry. Je pamatováno i na děti.
Začátek je ve 14 hodin, konec je plánován na 17. hodinu.

V pondělí začínají ústní maturitní zkoušky. Pamatujte, prosím, ve svých modlitbách na zkoušené i zkoušející.

Také letos proběhnou přesuny některých kněží. Pamatujte, prosím, na kněze
i jejich stávající a budoucí působiště ve svých modlitbách. 

Pavel Tobek

Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

Drazí bratři a sestry,
při dnešní bohoslužbě jsme slyšeli výzvu Pána Ježíše: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem." (Jan 13,34-35) Nejde při tom jen o naše blízké doma, ale o celou rodinu křesťanů na světě.

Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích.

Všichni jste slyšeli o utrpení křesťanů například na územích, která v minulých letech ovládali islamističtí extrémisté. Dnes jsou teroristé téměř poraženi. Do země se vrací pokoj, ale země je zničená a lidé přišli o všechno. Už se mohou vrátit, ale jejich domy jsou vypálené. Někteří z nás se tam vydali, aby viděli situaci na vlastní oči.

Při návštěvě Iráku se uprostřed poválečného utrpení setkali s živým společenstvím křesťanů. Bylo překvapující, že když tito lidé uvažují o návratu z utečeneckých táborů do svých domovů, mají jedinou otázku: Funguje tam kostel? Pokud ne, tak se zpět nestěhují. Kostely byly velmi poškozené, ještě silně ohořelé od požárů, ale denně se v nich slavila mše svatá a dle svědectví kněze jsou vždy plné. Tyto kostely jsou místy, z nichž vychází obnova života celého města. Bylo to vidět i večer na ulici. Nikdo se neuzavírá, všichni jsou večer společně venku. Proto si také věří, vzájemně se povzbuzují a pomáhají si. Po staletí žijí tito křesťané obklopeni muslimskou většinou, ale ne rozptýleni, nýbrž ve společenstvích křesťanských obcí či městských čtvrtí.

Z loňské sbírky byla podpořena obnova křesťanského města Karakoš, do něhož se vrátila už téměř polovina z 50 tisíc obyvatel. Návrat dalších je podmíněn opravou zničených domů. Naši zástupci se mohli na vlastní oči přesvědčit, že finanční pomoc je spravována velmi svědomitě a většina lidí pracuje na obnově vlastníma rukama.

Proto vás prosíme nejen o modlitby za pronásledované a trpící křesťany, ale i o finanční pomoc při sbírce příští neděli, která je dnem modliteb za pronásledované křesťany.

Věříme, že naše nezištná pomoc přinese dvojí plody: pomoc potřebným i oživení naší víry a našich církevních společenství.

S vděčností za Vaši velkorysost každému z Vás ze srdce žehnají
Vaši čeští a moravští biskupové

Prohlášení biskupů k volbám do Evropského parlamentu,
které se uskuteční 24. – 25. května 2019

V Praze dne 9. května 2019

Bratři a sestry, milí věřící,
v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 se v naší zemi budou opět konat volby do Evropského parlamentu. Evropská unie má svůj základ v mírových snahách po druhé světové válce a na jejím počátku stojí veskrze křesťanská snaha – vzájemné odpuštění a smíření tak, jak se to modlíme v modlitbě Otče náš: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. K této myšlence se vzápětí připojily ekonomické důvody a nakonec se dospělo k těm výhodám, které známe dnes – volný pohyb osob a zboží. My do tohoto společného domu od roku 2004 patříme. Je to společný dům: soužití nemusí být vždy idylické a je jistě mnoho skutečností, které nás oprávněně mrzí nebo trápí. Ale je to náš dům, a proto jedinou možností, jak se zasadit o to, aby se nám v něm dobře žilo, je přiložit ruku k dílu. Proto Vás vyzýváme, abyste šli k volbám.
Avšak koho volit? K zodpovězení této otázky je nutné ještě jedno zamyšlení. K Evropě patří křesťanství. Nikoli jen jako kulturní jev, ale jako takový způsob života, který nejen že s Kristem počítá, ale který na něho také spoléhá. Takzvané křesťanské hodnoty bez Krista jsou jen prázdnou a neživotnou skořápkou, protože při prvním útoku selžou. Proto jsme přesvědčeni, že je potřeba volit takové osobnosti, které staví na tom, co je ryze Kristovo: pro něž vláda znamená službu a láska k bližnímu není jen pojem či gesto, nýbrž životní styl.
Budoucnost Evropy leží v našich rukou. Podpořme tedy svým hlasem její křesťanskou tvář, aby náš společný domov byl místem soužití v lásce a vzájemné službě.

Vaši čeští a moravští biskupové

12.5. 2019

Dnes (neděle 12. května) probíhá Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Krátká májová pobožnost bude po celý měsíc květen vždy před večerní mší svatou. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se uskuteční ve středu po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Dnešní sbírka (neděle 12. května) je určena na formaci bohoslovců a Kněžský seminář. Všem dárcům děkuji.

Koncert duchovní hudby v podání studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UK proběhne v pondělí 13. května od 18:30 v katedrále
v Sedlci. Srdečně zveme. Uvítám pomoc s organizací.

Ministrantská schůzka se uskuteční v neděli 19. května v katedrále v Sedlci. Začátek je v 9 hodin.

Diecézní setkání dětí proběhne v sobotu 8. června v Hradci Králové.
Více na plakátech.

Čtyři děti z našeho farního společenství přistoupí v sobotu 25. května k první sv. zpovědi a v neděli 9. června k prvnímu sv. přijímání a skupinka mladých lidí bude v neděli 2. června biřmována. Provázejte je, prosím, svými modlitbami.

Biskupství královéhradecké nabízí uplatnění na pozici Vedoucí diecézního konzervátorského centra. Více informací u duchovního správce, nebo na webu diecéze.

Také letos proběhnou přesuny některých kněží. Pamatujte, prosím, na kněze i jejich stávající a budoucí působiště ve svých modlitbách. 

Svátost pomazání nemocných bude udílena při bohoslužbách v neděli 26. května. Prosím případné příjemce, aby si v zákristii vyzvedli evidenční lístek a vyplněný ho přinesli na příslušnou bohoslužbu.

K udělování svátosti pomazání nemocných:

Příjemcem svátosti může být každý katolík, který trpí vážnou fyzickou nemocí, nebo pro pokročilý věk (přibližně od 60. roku života) už nemá dostatek životních sil, to je. Spodní věkovou hranicí pro nemocné bývá věk svatého přijímání.
Svátost pomazání nemocných lze přijmout i opakovaně. Vhodnou přípravou k přijetí svátosti je osobní i společná modlitba, četba Písma, odevzdání se Božímu milosrdenství a svátost smíření.
Svátost se udílí pomazáním příjemce posvěceným olejem na čelo a ruce. Během mazání pronáší kněz tuto svátostnou formuli:
„Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha sv.“ Odpověď je: „Amen.“
„Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“
Odpověď: „Amen.“  

Účinky svátosti pomazání nemocných jsou především tyto:
- příjemce obdrží dary Ducha sv., zvláště pokoje, útěchy a odvahy
- příjemce své bolesti důvěrněji spojuje s Kristovým utrpením
- nemocný touto svátostí prospívá Božímu lidu – církvi
- svátost ochraňuje konec naší pozemské existence.

Pavel Tobek

5.5. 2019

Krátká májová pobožnost bude po celý měsíc květen vždy před večerní mší svatou. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

V týdnu od 6. do 12. května bude probíhat Týden modliteb za povolání,
který vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře.

Biblická hodina ve středu 8. května nebude.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek
9. května od 19:15 hodin.

Schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene se uskuteční v sobotu
11. května od 9 hodin. Začínáme v katedrále.

Setkání rodin s dětmi proběhne dnes (neděle 5. května). Sraz ve 14 hod.
v Pašince u Kolína, na dětském hřišti za obecním úřadem.

Sbírka příští neděle (12. května) je určena na Kněžský seminář a formaci bohoslovců. Jedná se o první letošní sbírku na tento účel.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 6. května v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. Modlitba bude mít podobu bohoslužby slova spojené se sv. přijímáním.

V neděli 12. května budeme slavit v Církvici pouť. Mše sv. bude slavena
od 11 hodin.

V neděli 19. května bude mše sv. od 8 hodin slavena ve Svatém Mikuláši.
Mše sv. v Malíně 19. května nebude.

Svátost pomazání nemocných bude udílena při bohoslužbách
v neděli 26. května.

Kutnohorská farnost zve do Roztěže, kde bude 8. a 29. května slavena mše sv.
a májová pobožnost. Začátek je v 18 hodin.


Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:

květnové téma: Maria je naše Matka

Svědectví svatých:
- Jan Sarkander, 
  Jan Nepomucký,
  Klement Hofbauer,
  Augustin z Canterbury,
  Zdislava

Biblické postavy a odkazy:
- Ester, kniha Ester
- Zázrak v Káně, Jan 2,1-11
- Maria v Ježíšově životě; Mt 2,13-15:
   Lk 1,26-47; 2,14-52:
   Jan 2,1-12; 19,25-27:
   Sk 1,13-14

Konkrétní skutky:
- účastníme se májových pobožností
- uskutečníme výlet na mariánské poutní místo
- zajímáme se o církevně uznaná poutní místa ve světě a o místa
   uznaných zjevení Panny Marie
- pro děti: pátráme po významu medailky Panny Marie, 

Evangelii Gaudium:
- Článek 288
Evangelizační působení církve má mariánský styl. Pokaždé, když pohlédneme na Marii, opětovně uvěříme v revoluční sílu něhy a citu. Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet špatně s ostatními, aby pocítili svoji důležitost. Při pohledu na ni zjišťujeme, že ta, která velebila Boha, protože „sesadil mocné z trůnu“ a „bohaté propustil s prázdnou“ (Lk 1,52.53), je tatáž, která zajišťuje domovské teplo našemu hledání spravedlnosti. Ona také starostlivě uchovává „všechno a rozvažuje o tom“ (Lk 2,19). Maria dovede rozpoznávat stopy Ducha svatého ve velkých událostech, ale také v těch, které se zdají nepostřehnutelné. Kontempluje tajemství Boha ve světě, v dějinách a v každodenním životě všech. Je modlící se a pracující ženou v Nazaretě a je také naší pohotovou Paní, která „ve spěchu“ (srov. Lk 1,39) opouští svoji vesnici a vydává se pomáhat druhým. Tato dynamika spravedlnosti a něhy, kontemplace a cesty k druhým je tím, co z ní činí církevní vzor evangelizace. Prosme ji, ať nám svojí mateřskou modlitbou pomůže, aby se církev stala domem pro mnohé, matkou všech národů a aby umožnila zrod nového světa. Vzkříšený nám říká svojí mocí, která nás naplňuje důvěrou a tou nejpevnější nadějí: „Hle – všechno tvořím nové“ (Zj 21,5). Spolu s Marií s důvěrou pokračujme vstříc tomuto příslibu a řekněme jí:

Panno a Matko Maria, 
tys pohnuta Duchem, 
přijala Slovo života, 
v hloubi svojí pokorné víry, 
zcela oddána Věčnému, 
pomoz nám přisvědčovat, 
a v naléhavosti, jež doléhá více než kdy jindy, 
rozezvučet Ježíšovu Dobrou zvěst.

Tys, naplněna Kristovou přítomností, 
přinesla radost Janu Křtiteli, 
takže zaplesal v lůně své matky, 
Tys propukla v jásot, 
opěvovala Pánovy divy, 
Tys neochvějně zůstala stát před křížem, 
s nezlomnou vírou, 
a byla jsi oděna jásavou útěchou vzkříšení, 
shromáždila jsi učedníky v očekávání Ducha, 
aby se zrodila evangelizující církev.

Vypros nám nyní novou horlivost vzkříšených, 
abychom všem nesli evangelium života, 
které přemáhá smrt. 
Dej nám posvátnou smělost hledat nové cesty, 
aby ke všem dosáhl 
dar krásy, která nevadne.

Ty, Panno naslouchající a rozjímající, 
matko lásky, snoubenko věčné svatby, 
přimlouvej se za církev, jejíž jsi nejčistším obrazem, 
aby se nikdy neuzavřela a nikdy nezastavila, 
ve svém nadšení pro nastolení Království.

Hvězdo nové evangelizace, 
Pomoz nám zaskvět se svědectvím společenství,
služby, vroucí a velkodušné víry, 
spravedlnosti a lásky k chudým, 
aby radost evangelia, 
dosáhla končin země
a žádná periferie nebyla beze světla. 
Matko živoucího evangelia, 
prameni radosti pro maličké, 
oroduj za nás. 
Amen. Aleluja.

(Převzato z www.radiovaticana.cz)

Pavel Tobek

28.4. 2019

Upřímně děkuji Vám, kteří jste se aktivně zapojili do příprav a slavení Velikonoc v naší farnosti. Pokud máte k jejich průběhu nějaké připomínky,
rád si je vyslechnu. Můžete je také předat napsané.

Krátká májová pobožnost bude po celý měsíc květen vždy před večerní mší svatou. Začátek pobožnosti bude v 18 hodin.

Žehnání kříže proběhne na louce u Hlízova v úterý od 17 hodin. Více informací najdete na plakátech.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se uskuteční ve středu po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Slečna Eliška Šimková a pan Aleš Kuchař uzavřou církevní sňatek v sobotu
4. května ve 14 hodin v katedrále v Sedlci.

V neděli 5. května proběhne setkání rodin s dětmi. Podrobnosti sdělí
manželé Vaňkovi.

D. P. Arnošt Jílek, kněz Královéhradecké diecéze, zemřel 23. dubna. Prosím
o modlitby za spásu jeho duše.

Ve čtvrtek 9. května začíná cyklus speciálních prohlídek katedrály. Zájemci
se mohou registrovat na webových stránkách farnosti. Více informací najdete na plakátech.

Sbírka na potřeby diecéze, kterou jsme konali v neděli 14. dubna, vynesla celkem 5,5 tisíce korun.
Sbírka „ Na Boží hrob“ vynesla pro křesťany ve Svaté zemi celkem
4,5 tisíce korun.
V postničkách jsme pro charitu shromáždili na 4 tisíce korun.
Mnohokrát Vám všem děkuji za vaši štědrost.

Společná schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene proběhne v úterý
30. dubna od 17:30 na faře. Na programu je cesta na Kaňk spojená s opékáním. Návrat na faru je plánován na 22. hodinu.

Arciděkanství Kutná Hora hledá kandidáty na pozici technického správce památek – juniora. Více informací najdete na nástěnce.

V týdnu od 6. do 12. května bude probíhat Týden modliteb za povolání,
který vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře.

Letní dětský tábor Vranice pro děti základních škol pořádá v termínu 29. června až 13. července farnost Vysoké Mýto. V případě zájmu rád sdělím podrobnosti.

Další setkání akademie pro aktivní třetí věk proběhne 15. května v Hradci Králové. Podrobnosti a kontakty u duchovního správce.


Pozvání na národní pouť do Říma v listopadu 2019

Drazí spolubratři kněží, bratři a sestry v Kristu,
obracím se na Vás s upřímným pozváním na národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace svaté Anežky České. Uskuteční se pod záštitou ČBK ve dnech
11. až 13. listopadu 2019. Byli bychom rádi, pokud by tato pouť nebyla jen vzpomínkovou cestou, ale aby přímo navázala na velikou a spontánní duchovní obnovu, kterou ona událost, bezprostředně následovaná pádem totality, před třemi desetiletími vyvolala. Tehdy jsme to vnímali jako zázrak. Svatá Anežka, patronka národa, k národu promluvila ve chvíli, kdy se mohl vrátit ke svobodě, a to i ke svobodě víry. Jako by nám tento dar svobody přinesla a vyprosila.
Dnešní společnost svobodná je, ale mnohdy se zdá poněkud unavená, smutná, zklamaná a bez naděje. Po třiceti letech se z ní kamsi vytrácí pravá radost
a vděčnost Pánu za možnost žít v plnosti víry nejen v soukromí, ale i veřejně, před světem. Proto se chceme společně znovu obrátit ke svaté Anežce
na místě, kde byla papežem Janem Pavlem II. povýšena mezi svaté.
Chceme ji prosit, aby v nás stále probouzela onu radost a naději, aby nám
ji stále vyprošovala a vracela. A chceme také děkovat Pánu za to, že k této radosti a naději máme stálý důvod.
Proto Vás všechny povzbuzuji a vybízím, abyste se k této pouti přidali ať již přímou účastí, nebo alespoň modlitbou či jinou podporou.

Srdečně Vám za to děkuji

V Kristu a Marii Váš
+ Jan Vokál
biskup královéhradecký
předseda přípravného poutního výboru

14.4. 2019

Příležitost k sv. zpovědi je dnes (neděle 14. dubna) od 14 do 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře a v úterý a ve středu před začátkem a v případě potřeby i po skončení mše sv.
Během velikonočního tridua se zpovídáním nepočítám.

Pobožnost křížové cesty proběhne ve středu od 17:30 hodin a v pátek
od 7:30 hodin v Sedlci.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční ve středu
po skončení mše sv. v Sedlci.

Prosím o Vaše intenzívní modlitby za ty, kdo v příštích dnech poprvé přistoupí ke svátostem a za jejich rodiny.

Postničky můžete ve čtvrtek odložit na stolek s dary. Děti je přinesou k oltáři
v průvodu s dary.

Velký pátek je dnem přísného půstu.

Srdečně Vás zvu na tradiční Sedleckou pouť, která se uskuteční v pondělí
22. dubna od 18 hodin. Kazatelem bude pomocný biskup brněnský
Mons. Pavel Konzbul.

Nácvik ministrantů bude probíhat ve čtvrtek, pátek a sobotu, vždy hodinu před začátkem bohoslužby. Prosím o dochvilnost.
Také prosím o zajištění asistence na pondělní bohoslužbu.

Případní zájemci o parkování na farním dvoře během velikonočních bohoslužeb ať se přihlásí u P. Tobka. V případě zájmu o parkování, bude třeba zajistit službu na obsluhu brány. Prosím dobrovolníky, aby se přihlásili.

Příležitost k soukromé modlitbě bude v době nácviků ministrantů a po skončení jednotlivých bohoslužeb.

Prosím především muže, aby o bohoslužbách velikonočního tridua
a na Sedleckou pouť zajistili dozor u vstupu do katedrály. Děkuji.

Velikonoční žehnání pokrmů které si přinesete, proběhne při všech bohoslužbách o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (21. dubna).

Bohoslužby velikonočního tridua budou slaveny jako vstřícné dětem. Prosím rodiče o spolupráci. Nenechávejte vše na „katechetkách“.

Na čtvrteční a sobotní bohoslužby si děti mohou donést zvonky.

Zdobení velikonočních svící proběhne v pátek od 10 hodin na faře. Ozdobené svíce děti využijí v sobotu při večerní bohoslužbě.

Předvelikonoční úklid sedlecké katedrály proběhl v pátek 12. dubna. Děkuji všem zúčastněným za jejich práci.

Děkuji také všem, kdo se aktivně zapojili do Týdne pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným.

Schůzka Slunečního kmene proběhne v sobotu 20. dubna v 9 hodin na faře.
Na programu je pletení pomlázek.
Družina Concordie se sejde v neděli 21. dubna v 17 hodin na faře k barvení kraslic.
Další společná schůzka je plánovaná na sobotu 27. dubna.

Dnešní sbírka (neděle 14. dubna) je určena na pastorační aktivity v diecézi. Všem dárcům děkuji.

Sbírka „Misijní koláč“, kterou jsme konali minulou neděli, vynesla celkem
6.100 korun. Děkuji všem, kdo přispěli.

Tradiční „Sbírka na svatou zemi“ (tzv. sbírka u Božího hrobu)
proběhne při všech bohoslužbách neděle 21. dubna.

Na Velký pátek a Bílou sobotu bude katedrála pro turisty uzavřena.
Na velikonoční neděli bude vstup zdarma.

V rámci oslav desátého výročí znovuotevření katedrály bude až do konce roku vstup zdarma také každou první neděli v měsíci.

V květnu proběhnou v rámci oslav speciální odborné prohlídky. V případě zájmu je třeba se zarezervovat na webu farnosti, nebo na: www.rezervace.sedlec.info

Ekonomická rada farnosti se ke svému jednání sejde v úterý 23. dubna
v 19 hodin na faře.

Biblická hodina proběhne ve středu 24. dubna od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci ve čtvrtek
25. dubna od 19:15 hodin. 

Svatovojtěšská pouť Královéhradecké diecéze proběhne v Libici nad Cidlinou
v sobotu 27. dubna. Každou poslední neděli v měsíci bude poté v Libici novena za povolání. Více na plakátech.

Národní pochod pro život a rodinu proběhne v sobotu 27. dubna v Praze. 

7.4. 2019

Dnes (neděle 7. dubna) probíhá v naší farnosti sbírka „Misijní koláč“.
Děkuji všem, kdo se zapojili a zapojí.

Pobožnost křížové cesty proběhne ve středu a v sobotu v Sedlci,
ve čtvrtek v Malíně a v neděli v Církvici.
Začátek vždy půl hodiny před plánovaným začátkem mše sv.

Biblická hodina proběhne ve středu 10. dubna od 19 hodin
v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé se uskuteční v infocentru v Sedlci
ve čtvrtek 11. dubna od 19:15 hodin. 

Předvelikonoční úklid sedlecké katedrály proběhne v pátek 12. dubna
od 8 hodin. Děkujeme za každou pomoc.

Studentská mše sv. bude slavena v úterý 9. dubna od 10 hodin
v klášterním kostele. Mše je otevřená i pro ne-studenty.

Součástí liturgie Květné neděle je žehnání a průvod s ratolestmi.
Podle možností si, prosím, doneste na bohoslužby vlastní ratolesti.

Připomínám, že každý katolík je ve svědomí zavázán přistoupit alespoň jednou za rok ke sv. zpovědi a sv. přijímání a to nejlépe v době velikonoční.
Příležitost k sv. zpovědi je přibližně půl hodiny před každou večerní mší svatou. Na květnou neděli bude více zpovědníků k dispozici mezi 14. a 16. hodinou
v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.
Po dohodě lze svátost smíření slavit i v jiném termínu.
Prosím, neodkládejte sv. zpověď na poslední chvíli. Během velikonočního tridua se zpovídáním nepočítám.

Oblastní charita Kutná Hora pořádá benefiční akci „Pošli kačku“ ve prospěch dětí s postižením. V rámci této akce se budou po Vrchlici pouštět malé plastové kačeny. Cena za startovní číslo kačenky je 50 Kč. Vstup zdarma. V případě hezkého počasí doprovodný program pro děti.
Akce se koná 27. dubna ve 14 hodin na Vrchlici pod Vlašským dvorem.
Více informací: www.strediskonasione.cz

Diecézní setkání mládeže se letos uskuteční v sobotu 13. dubna
v Hradci Králové.  Začíná v 9 hodin. Více na plakátech.

Sbírka příští neděle (14. dubna) je určena na pastorační aktivity v diecézi. Výtěžek této sbírky se dělí na dvě části:
První část se rozděluje mezi pastorační centra (centrum pro mládež, centrum pro rodinu, centrum pro seniory a katechetické centrum). Z těchto peněz se platí např. akce pro mládež ve vikariátech, diecézní setkání mládeže, diecézní setkání seniorů, příspěvek na formačně-vzdělávací pobyt animátorů seniorů
a pomocníků centra pro seniory, snížení nákladů pro víkendové a pobytové týdny pro rodiny…
Druhá menší část sbírky pomáhá financovat ostatní části nákladů diecézního rozpočtu, které nejsou pokryty jinými speciálními sbírkami a zdroji (náklady oddělení správy farností, konzervátorské centrum, knihovnictví, právní služby apod.)
Mons. Jan Paseka generální vikář

Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným

Spolubratři v kněžské službě, bratři a sestry v Kristu
4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel
v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života, předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe
a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu Bohu.
Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty, tímto vyhlašuji v Královéhradecké diecézi týden pokání za hříchy, které právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají.
Vyzývám všechny kněze, jáhny a věřící celé diecéze, aby od 5. neděle postní
(7. dubna) do následující Květné neděle na tento úmysl pořádali smírčí adorace, společné modlitby Růžence, postili se a hledali další příležitosti,
jak toto trápení Pánu odevzdat duchovně, jak poprosit o odpuštění a smíření,
o nápravu a sílu hříchům na všech úrovních čelit.
Prosím, aby v každé farnosti vznikl plán, jak tento týden pokání prožít. Navážeme tímto na summit o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je obdobím pokání, rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny, kterým Církev nedokázala čelit, nebo jím zabránit. Uvědomme si, že výzva papeže Františka nesměřuje k velkým slovům ani mediálním postojům. Míří k srdci každého kněze, zasvěcené osoby i laika, aby se svou modlitbou, postem i dalšími způsoby přičiňoval o Církev čistší, svatější a dokonalejší.

Všem Vám k tomuto úsilí ze srdce žehnám!
Váš 
Jan Vokál,
biskup královéhradecký
Dáno v Hradci Králové, ke dni 4. dubna 2019


Plán prožití týdne pokání připravený na PRF:
- při každé mši sv. bude vzpomenuto na daný úmysl
- po každé mši sv. se budeme modlit za uzdravení obětí
- křížové cesty v tomto týdnu budou obětovány na daný úmysl
- středa 10. dubna je farním dnem smírného postu a modlitby
- v pátek 12. dubna bude slavena mše sv. za oběti i pachatele
- očekáváme osobní iniciativu farníků v duchu výzvy p. biskupa


  Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:
  dubnové téma:
  - Velikonoce 

  Svědectví svatých:
  - František z Paoly,
  - Jan de la Salle,
  - Damián de Veuster,
  - Petr Chanel,
  - Vojtěch

  Biblické postavy a odkazy:
  - obětování Izáka: Gn 22,1-19 10
  - 10. egyptská rána: Ex 12,29-36;
  - ohlášení pohromy a nařízení hodu: Ex 11, 12,1-28
  - východ z Egypta: Ex 12,37-42; 13,17-14,31
  - Smlouva na Sinaji: Ex 19,1-20,21; 24,1-18
  - Velikonoční události: Mt 26,17-28,20

  Konkrétní skutky:
  - malujeme velikonoční Pohledy pro misie"
  - neseme dál velikonoční radost
  - hledáme stopy Ježíšovy přítomnosti mezi námi
  - pro děti navíc: vnímáme obnovující se život v přírodě,  
    uvědomujeme si dobré jednání lidí kolem nás
  - vytváříme nástěnku dobrých skutků,
  - zajímáme se o slavení Velikonoc v jiných částech světa  
     (www.kmo.misijnidila.cz)

  Evangelii Gaudium:
  - Článek 10: Je to nabídka k životu na vyšší úrovni, ale s nemenší intenzitou: „Život sílí, když se daruje, a slábne v izolaci a pohodlnosti. Ti kdo nejvíce využívají možnosti života, opouštějí bezpečný břeh a nadchnou se posláním předávat život druhým“. Když církev vybízí k evangelizačnímu nasazení, nedělá nic jiného než to, že ukazuje křesťanům pravou dynamiku osobní realizace: „Tady objevujeme další hlubokou zákonitost reality: život roste a zraje v míře, s jakou jej odevzdáváme za život druhých. Koneckonců, toto je misijní poslání.“ Evangelizátor by se proto neměl tvářit pořád jako na pohřbu. Obnovme a posilme horlivost, „sladkou, útěchyplnou radost ze šíření evangelia a to i tehdy, musíme-li zasévat v slzách… Kéž by současný svět mohl slyšet radostnou zvěst, po níž ve své úzkosti i naději touží, nikoliv od hlasatelů smutných, malomyslných, netrpělivých a úzkostlivých, ale od hlasatelů evangelia, jejichž život kypí horlivostí. Od těch, kteří jako první zakusili Kristovu radost“.

  (Převzato z: https://www.radiovaticana.cz)

  Pavel Tobek


  © 2018, Všechna práva vyhrazena