V souvislosti s vyhlášením pandemie koronaviru jsou všechny sedlecké památky od 13. 3. až do odvolání uzavřeny.

Ohlášky

29.3. 2020

Srdečně Vás zdravím ze sedlecké fary s ujištěním, že v těchto dnech více než kdy dřív jste všichni v mých ubohých modlitbách. Denně na vás, pamatuji, denně slavím eucharistii v duchovním spojení s celou farností i celou církví. A opačně: vnímám, že i já jsem subjektem vašich modliteb a proseb. Řadu pozitivních skutečností si neumím (a nechci) jinak vysvětlit.

Každého z Vás si zkouším připomenout, na každého chci pamatovat, každou rodinu oslovit. Někteří už to zažili. A sem směřuje má první prosba: ne na každého mám spojení. Pošlete mi, prosím, maily, na které bych měl napsat.

Ne každý má mail. Řadu lidí chci oslovit také telefonicky. A to je má druhá prosba: pošlete mi, ideálně po předchozím svolení majitele, telefonní čísla lidí, především starších a osamělých, které bych měl v této době oslovit.

Třetí prosba je ryze praktická: V naší farnosti by neměl mít žádný člověk, který by si jen obtížně zajišťoval základní životní potřeby, nebo trpěl osamoceností. Prosím, přemýšlejte, rozhlížejte se, kontaktujte… Je zde nabídka pomoci od charity, mám několik nabídek pomoci od jednotlivců…

Přes všechny mimořádné okolnosti život, a to i ten církve, pokračuje a má své finanční náklady. Dovoluji si proto formulovat čtvrtou prosbu: Nemůžeme konat tradiční kostelní sbírky. Zvažte proto, prosím, možnost přispívat převodem na farní účet č. 0441688349/0800.
Na téměř každý měsíc je plánovaná alespoň jedna mimořádná sbírka. Na Velikonoce je to tradiční sbírka „Na Boží hrob“ – na pomoc křesťanům v Pánově zemi. Všechny vaše dary, které budou na farní účet odeslány do 19. dubna a označeny variabilním symbolem 3712, budou poukázány na výše uvedený účel. Ostatní peníze zůstanou jako příjem farnosti. Obdobným způsobem budeme pokračovat i u ostatních mimořádných sbírek.
Protože dary církvi jsou za jistých podmínek daňově uznatelným nákladem, velmi uvítáme, pokud budou dárci identifikovatelní.    

Týden modliteb za mládež se letos uskuteční ve dnech 29. března až
5. dubna. Prosím, pamatujte na budoucnost církve ve svých modlitbách.

Katolický týdeník bude po dobu mimořádných opatření zdarma ke stažení na www. katyd.cz. 

Zvukový záznam přednášek P. Velly v Kutné Hoře připravil Michal Hoskovec. Odkaz ke stažení získáte u něho, nebo u mě.

S ohledem na mimořádnou situaci budou ohlášky v případě doplňovány průběžně, tedy ne pouze jednou týdně.

Stávající situaci volá po netradičních řešeních, například můžete konat domácí bohoslužbu. Inspiraci najdete na webech: Liturgie.cz a Pastorace.cz.

Naše farnost nebude zajišťovat on-line přenos bohoslužeb. Můžete využít služeb rádia Proglas, televize Noe nebo webových stránek: www.mseonline.cz. Bohoslužby také on-line vysílá kutnohorská farnost, viz její webové stránky. Přenosy bohoslužeb vysílají také veřejnoprávní média.

Prosím, věnujte pozornost pastýřskému listu pana biskupa Vokála. Inspirativní může být i PL pana biskupa Holuba.

Pavel Tobek

Pastýřský list královéhradeckého biskupa Jana Vokála

Pastýřský list královéhradeckého biskupa Jana Vokála
ke konci postní doby

Milovaní bratři a sestry v Kristu,
křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když Ho vedli na popraviště, kde jej proměnil v nástroj spásy.
Už léta žijeme v klidné a hojné době, která nás svou mírností ukolébala a snad i přivedla k duchovní pohodlnosti či lhostejnosti. Zvykli jsme si křížem se žehnat, o kříži často mluvit, ale málokdy ho musíme v každodenním životě skutečné nést, natož abychom si trpělivě osvojovali dovednost objímat, ho a milovat. A ona je to skutečné dovednost, nejenom rozhodnuti nebo postoj. Snažíme se být jako náš Pán, ale nedaří se nám to. Jsme hříšní a slabí, někdy i lhostejní, a proto neustále potřebujeme trpělivě se učit lásce k Bohu a ke svým křížům.
Každoroční školou lásky ke kříži je zejména postní doba.
V posledních desítkách let jsme si v ní museli někdy i složitě vymýšlet, čeho se vzdáme, co uděláme pro druhé a prohloubíme svou modlitbu. Letošní postní doba je jiná. Sama před nás postavila reálné kříže. Nemusíme už hloubat, čeho se zřekneme, protože skončila veškerá zábava mimo naše domovy. Nemusíme se ptát, komu pomoci, protože kolem nás a s námi žije ohromné množství potřebných, pro které je najednou životním ohrožením jít si nakoupit potraviny. Nemusíme se ptát, jak oživit jednotvárnost své modlitby, když účast na nedělní bohoslužbě je náhle nemyslitelná a přístup ke svátosti smíření velmi obtížný.

Milovaní bratří a sestry v Kristu,
modleme se za překonání současných obtíží, zasazujme se podle svých možností o jejich zmírnění, ale pokoušejme se je přijímat také jako dar. Jako nový dar, který je pro nás velikou příležitosti a výzvou obejmout, reálný kříž. Pokorně se obrátit k Bohu, litovat svých hříchů, s vděčností Panu pokleknout, vzít do ruky Růženec, breviář, Písmo svaté a zcela konkrétně pomoci potřebným. Je to příležitost učit se své kříže nejenom nést, ale i objímat a milovat.
Veškeré postní odříkání i modlitby se musí vždycky projevit ve skutcích lásky, Křesťané tedy Kristovi učedníci, se poznají podle lásky (viz Jan 13,35), nikoliv podle vnitřního hnutí mysli. Křesťanská láska není souborem pocitů, ale skutků. Dnes vidíme skutky lásky všude kolem sebe a to velice spontánní. Kolik z Vás chodí někomu jinému nakoupit, šíje roušky, hlídá děti, či jinak pomáhá! Chtěl bych Vám za to vyjádřit převeliký dík, stejně jako lékařům, ošetřovatelům, zdravotníkům, pracovníkům charity a dalších podobných služeb, záchranářům, ale i prodavačům, řidičům dopravních prostředků, policistům a všem, kdo nezůstávají doma, protože musí sloužit i přes veliké riziko, které z toho pro ně plyne.
Srdečně rovněž děkuji duchovním, kněžím, řeholnicím a řeholníkům, kteří ani přes zavřené kostely nepřestali plnit svou službu obětovat se Bohu za svěřený lid, slavit Eucharistie nabízet konkrétní pomoc duchovní i praktickou. Má zvláštní podpora patří kněžím, kteří udělují svatost smíření v jakékoliv situaci, zejména nemocným. Zavřené chrámy nemohou, zavřít naše srdce. Čím vzácnější je nám účast na bohoslužbě, tím hlouběji jsme zváni hovořit se svým Panem, v dialogu vlastního srdce i v rodinném společenství. Využijme tohoto období k obnově rodinné modlitby. Dopřejme dětem, aby znovu zakusily společnou modlitbu s rodiči, neboť ta je bude formovat a posvěcovat.
Zvlášť mysleme také na seniory, kteří zakoušejí veliké období samoty. Jejich vnoučata nechodí do školy, přesto se s nimi prarodiče nemohou potěšit. Blízcí jim často mohou jen přinést nákup a nechat ho přede dveřmi. Kéž je Vám, starým či nemocným, povzbuzením naše společná modlitba, ale i aktivita. Pišme seniorům dopisy, volejme jim, pomáhejme jim na dálku a modlitbou doprovázejme i všechny, kdo se o ně a o nemocné starají. Nezapomínejme, jak krásné pro ně je, když jim děti či vnoučata přijdou alespoň zamávat pod okno. Staří a nemocní lidé teď více než kdy jindy zakoušejí chvíle, kdy Ježíš z kříže volal na svého Otce, proč Ho opustil. I jejich kříž však vede k lásce. Můžeme říci, že je to láska o to větší, vznešenější a účinnější.

Milovaní bratři a sestry v Kristu,
už teď je jasné, že letošní období postního sebezáporu neskonči ani Velikonocemi. Budeme je patrně slavit ve svých domovech, podrobnější pokyny obdržíte v blízké době. Chtěl bych Vás poprosit, abyste i takové Velikonoce v rodinách pojali skutečné svátečně a zbožně. Věřím, že během nich pocítíte, že kříž, který se po celý život společné učíme milovat a objímat, nás neubíjí, ale je nástrojem Boží spásy a věčnosti, která daleko přesahuje dny a roky, jež jsou nám vyměřeny na tomto světě. Až soudobé těžkosti pominou, kéž z nich vyjdeme pokornější a moudřejší, hlouběji zamilovaní do Krista a jeho kříže.

Píši tento dopis o slavnosti Zvěstováni Páně, jež je skrze naši nebeskou Matku Pannu Marii hmatatelným příslibem naší záchrany, vykoupení. Je svátkem naděje, ujištěním, že po noci se znovu rozední. S touto nadějí proto zdvihněme své kříže a vykročme ve šlépějích Toho, který svůj kříž objímá a ten můj pozvedá, abych s Ním měl podíl v Božím království. On a Jeho Láska vítězí, proto zvítězí i ten, kdo obejme svůj kříž.

Všechny Vás v této těžké době svěřuji pod mateřskou ochranu Panny Marie, vyprošuji Vám hojnost daru Ducha svatého, pevné zdraví, odvahu a ze srdce Vám žehnám!

Váš biskup
Jan Vokál

Dáno v Hradci Králové o slavnosti Zvěstování Páně 25. března 2020

Pastýřský list biskupa Tomáše Holuba ke 4. postní neděli

Sestry a bratři z naší plzeňské diecéze,

chci v této mimořádné situaci každého z Vás osobně pozdravit.
A chci Vás v duchu II. Vatikánského koncilu oslovit jako Boží lid, který je společně na cestě do Božího království (srov. LG 9).

Nejen my zde v plzeňské diecézi, ale všichni věřící v celé České republice jsme od nabytí svobody v roce 1989 putovali jako Boží lid vstříc Božímu království duchovní krajinou, která nám byla docela blízká a známá. Jistě, mnohé se postupně měnilo a při našem putování nás také potkalo nemálo složitostí, ale celá naše cesta byla předvídatelná, byla to cesta krajinou veskrze pestrou a úrodnou. Nabyli jsme tak pocitu, že se vlastně ani jako Církev, ani jako společnost nemusíme ničeho moc obávat, že my sami dobře víme, kudy alespoň v základním směru naše cesta povede dál a jak po ní kráčet.

Teď se ale situace velmi rychle a zásadně změnila. Jako bychom při svém putování vstoupili do zcela neznámé a nebezpečné krajiny. Je to krajina, v níž se naše cesta ztrácí v mlze nejistoty, kde na nás číhají doposud neznámá nebezpečí, kde nás ohrožuje zmatek a strach z neviditelného nepřítele. Stojíme tedy před velkou výzvou nově se zorientovat a nalézt způsob, jak společně jít za současných podmínek s důvěrou a podpírat jeden druhého.

Naše zkušenosti z minulého putování jsou však náhle v mnohém nepoužitelné, protože nikdo z nás nic podobného nikdy nezažil. Inspiraci tak nemůžeme hledat v pouhém ohlížení se nazpět. Řešení nenajdeme ani v napodobování vnějších forem minulosti, v níž podmínky života Církve i světa byly tak zásadně odlišné od těch dnešních.

Dnes jsme naopak pozváni hledět dopředu, na toho, který je naším orientačním bodem, na našeho Pána Ježíše Krista. On jde s námi. On je pro nás ten oblačný sloup, který vedl Izraelity při útěku z Egypta. On je pro nás tou hvězdou, která vedla mudrce na cestě do neznámého Betléma. On je Cestou, Pravdou i Životem v této naší těžké situaci (srov. Jan 14,6). Proto jsme nyní v první řadě pozváni posilnit vztah s Ním. Jen tak budeme jako křesťané schopni obstát a být připraveni v Jeho síle pomáhat i druhým.

Nenechme se proto oklamat různými falešnými vykladači a nesnižme se v této chvíli k pouhému moralizování. Jasně odmítněme někdy tak lákavá vysvětlení o Božím hněvu či trestu, který je důvodem současné tíživé situace. Náš Bůh není Bohem trestajícím. On je Emanuel, tedy Bůh s námi, který pro nás zemřel na kříži a pomáhá nám i v těchto náročných časech. To On ve svém milosrdenství vládne jako Zmrtvýchvstalý dějinám, jak budeme vyznávat o velikonoční vigilii, ať už její slavení bude jakkoliv omezeno.

To, co náš vztah s Kristem vytváří a posiluje, je víra, naděje a láska. Tyto tři božské ctnosti, jak je v Církvi tradičně nazýváme, nás uschopňují kráčet dál správným směrem i neznámou krajinou.

Vyzývám Vás proto, sestry a bratři, k posílení víry. Modlete se, scházejte se k modlitbě ve Vašich rodinách, čtěte Písmo svaté, proste o požehnání a požehnání si navzájem vyprošujte. Vyzývám Vás, manželé, modlete se spolu, vyzývám vás, otcové i matky, zvěte k modlitbě své rodiny, vyzývám vás mladé, využijte svoji digitální šikovnost k vytváření modlitebních skupinek přes sociální sítě, a to jak pro sebe, tak i pro nás ostatní, kteří to s počítačem moc neumíme. Vyzývám Vás osamocené, modlete se růženec či breviář s druhými přes telefon a tak překonávejte svoji samotu. Paradoxně právě nyní, kdy je tolik věcí zásadně omezeno, je doba příhodná oživit aktivní dospělou víru a posílit svoji věrnost v modlitbě. Nebuďme pouze pasivními konzumenty on-line bohoslužeb, buďme muži a ženami modlitby, každý sám za sebe i v malých společenstvích domácí církve.

A buďme lidmi naděje. Pán jde před námi i temnotou rokle (srov. Ž 23) a cesta jím vedená neomylně směřuje k radosti, kterou může dát jen On sám. Dobro je silnější než zlo, tomu věříme, to je základ životního postoje křesťana, který svoji víru neukončil meditací nad utrpením Krista na Golgotě, ale prošel až k pravdě vzkříšení. Proto jsme my křesťané v dnešní situaci, ve které se o nás může pokoušet snad až beznaděj Velkého pátku, pozváni k životu v naději na dobro, jež přináší naplnění do každého lidského života. A jsme také posláni touto nadějí oslovit druhé. Naděje se má skrze nás šířit mnohem nakažlivěji, než se šíří současný nebezpečný virus. Vždyť „nadějí jsme spaseni“ (Řím 8,24), jak říká apoštol Pavel a s ním i papež Benedikt ve své encyklice o křesťanské naději „Spe salvi“, kterou v současné náročné době velmi doporučuji k četbě a meditaci.

Oživme v této pohnuté době také svou důvěru v Boží bezpodmínečnou lásku. Naslouchejme svým srdcem slovům, která apoštol Pavel adresoval křesťanům v Římě: „Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy, snad soužení... hlad… či zabití?… Ale v tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.“ (srov. Řím 8, 35-37) Srdce osvěžené důvěrou v Boží lásku se pak přirozeně stává zdrojem autentické lásky k druhým. V ní buďme vnímaví pro to zcela konkrétní, co je nyní třeba. Nabídněme své síly potřebným, podporujme své blízké telefonicky, pišme jim maily, povzbuzujme je. Zapojme se do dobrovolnických aktivit.

Sestry a bratři, rád bych Vás všechny povzbudil v duchu našeho letošního diecézního hesla: Nebojte se! Jestliže následujeme svého Mistra a Pána, jdeme i v náročných situacích správným směrem. Je téměř jisté, že náš svět po ukončení virové pandemie bude jiný. Pravděpodobně to bude svět, ve kterém na mnohé dopadne i velká tíže hospodářských důsledků a sociálních nejistot. Přimknutí se ke Kristu ve víře, naději a lásce je nám však zárukou, že se opravdu nemusíme bát. On sám nám ukáže, kudy se ubírat dál, jak si navzájem pomáhat a být pohotoví ke službě bližním. Ani v neznámé krajině nových a snad i náročných životních podmínek se nestaneme tuláky či psanci. Budeme i nadále živým lidem Božím kráčejícím stezkou vyvolení společně s Matkou Boží, jak o tom psal z komunistického vězení Václav Renč ve svých loretánských litaniích. (viz. Loretánské světlo, invokace Panno věrná)

Při liturgii na Popeleční středu zazněla modlitba, ve které jsme prosili, aby nás půst posílil. Jsem přesvědčen, že v současné situaci je správné znovu a naléhavě prosit Boha o posilu i tímto způsobem, a proto zvu celou naši diecézi, aby se následující pátek 27. března spojila v postu, který nás posílí na naší duchovní cestě neznámou krajinou dnešních dnů.

Sestry a bratři, děkuji Vám všem, kteří se nasazujete v současné krizi pro dobro druhých. Děkuji Vám všem, kteří respektujete náročná, ale smysluplná nařízení vlády, a tak chráníte sebe i druhé.

Papež František hned na začátku své první programové encykliky Evangelii gaudium vyzývá každého křesťana, a to výslovně v jakékoliv situaci, aby hledal Ježíše Krista a řekl mu, že ho potřebuje. Rád bych nyní uposlechl této papežovy výzvy a zvolal jménem nás všech: Ježíši Kriste, právě teď Tě my, ženy a muži, mladí i staří, zdraví i nemocní, celý Boží lid plzeňské diecéze i všichni obyvatelé našeho nemocného světa moc potřebujeme, vysvoboď nás a přijmi nás v této tíživé situaci do své vykupitelské náruče (srov. EG 3). Amen.

S požehnáním a v modlitbě

Váš biskup Tomáš

22. března 2020, čtvrtá neděle postní

Litanie v čase nakažlivých nemocí

Přinášíme text litanií v čase nakažlivých nemocí.
Upraveno pro aktuální potřeby.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Bože svatý, Bože silný,
Bože, Králi věků,
Bože nesmrtelný,
Bože v radách nevyzpytatelný,
Bože v soudech nevystižitelný,
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil,
Bože, jenž sesíláš nemoci k naší nápravě,
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti,
Bože, jenž hlásáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí,
Bože, jenž zkoušíš nemocemi naši trpělivost,
Bože, jenž káráš nemocemi naše hříchy,
Bože, jenž léčíváš duši raněním těla,
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti, 
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života,
Bože, jenž máš sečtenou délku naší vezdejší pouti,
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší,
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ,
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost, smiluj se nad námi.

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vysvoboď nás, Pane.
Ode všeho zlého
Od každého hříchu
Od svého hněvu
Od nakažlivých nemocí
Od náhlé a nenadálé smrti
Od nadměrné úzkostlivosti
Od opovážlivé lehkomyslnosti
Od reptání proti prozřetelnosti Boží
Od nadměrného truchlení při ztrátě svých blízkých
Od věčné smrti vysvoboď nás, Pane.

My hříšníci,prosíme Tě, vyslyš nás
Abys nám odpustil,
Aby ses nad námi smiloval,
Abys nám dopřál času a milosti k pokání,
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly,
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle,
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření,
Abys udělil nemocným milost svátostí,
Abys žehnal snahám lékařů,
Abys přijal umírající na milost, prosíme Tě, vyslyš nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče náš...

ŽALM 6
Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení!

Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.
Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat ?
Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!
Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?
Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem , skrápím slzami své lože.
Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.
Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti! Hospodin můj hlasitý pláč slyší,
Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.

Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.
Pokořme se pod mocnou ruku Boží v době jeho navštívení, na Pána vložme všechny své starosti, neboť on se o nás stará.
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, neboť doufáme v Tebe.
Buď s námi Tvé milosrdenství, pro slávu svého jména nás vysvoboď.

Modleme se:
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.
Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí.
Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou péči.
Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným sloužily k uzdravení.
Kéž nás tento čas povzbudí k nápravě života a upevní v nás myšlenky na spásu.
Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši.
Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Převzato z webu: www.bip.cz

22.3.2020

S ohledem na mimořádnou situaci budou ohlášky v případě doplňovány průběžně, tedy ne pouze jednou týdně.

Nadále jsem připraven poskytovat pastorační (a tedy také svátostnou) službu individuálně po předchozí domluvě. Tím se rozumí duchovní rozhovor, sv. zpověď, podávání sv. přijímání mimo mši…

Mohu přijít na návštěvu, nebo se můžeme setkat na faře, či v kostele. Individuální duchovní péče má výjimku z karantény.  

Prosím, zaměřte svou pozornost na naše sestry a bratry – seniory. Pokud víte o někom, kdo potřebuje pomoc, dejte mi vědět, nebo kontaktujte přímo Oblastní charitu Kutná Hora – viz: nabídka charity.

Stávající situaci volá po netradičních řešeních, například můžete konat domácí bohoslužbu. Inspiraci najdete na webech: Liturgie.cz
a Pastorace.cz.

Naše farnost nebude zajišťovat on-line přenos bohoslužeb. Můžete využít služeb rádia Proglas, televize Noe nebo webových stránek: www.mseonline.cz.
Přenosy bohoslužeb připravují také veřejnoprávní média.

Mše svaté budou v naší farnosti každodenně slaveny na předem domluvený úmysl. Pokud si nepřejete, abych mši svatou na Vámi zadaný úmysl slavil soukromě, včas mi to, prosím, oznamte.

Až do odvolání jsou pro veřejnost uzavřeny všechny farností provozované objekty. Jsou také zrušeny všechny kulturní akce pořádané farností, nebo konané ve farních objektech a to včetně biblické hodiny a náboženství pro dospělé.   

Na faře se hromadí výtisky Katolického týdeníku a dalších tiskovin. Zájemci mě mohou kontaktovat, abychom si domluvili případné dodání.

Připojuji se k diecéznímu biskupovi O. Janovi a také prosím
o intenzívní modlitby na dané úmysly. Připomínám,
že upřednostněným časem modlitby má být dvacátá hodina a typem modlitby růženec.

Pavel Tobek

Dopis ředitelky PMD:

Milí bratři a sestry,

na čtvrtou "radostnou" neděli postníma mnoho farností ve zvyku konat tzv. "Misijní koláč". Není to náhoda, že se Misijní koláč pořádá zrovna na tuto "Laetare" - radostnou neděli, kdy se radujeme z toho, že polovina doby postní je již za námi, a tedy že radostné výročí našeho vykoupení je jíž "na dohled". Jsme dnes zvlášť vyzýváni k tomu, abychom si ne nechali tuto radost jenom sami pro sebe, ale abychom se o ni dělili i s druhými- s našimi nejbližšími, ale také zvláště s trpícími.

Jednou z možností, jak pomoci trpícím, je přispět na Papežská misijní díla, která následně finanční pomoc rozesílají do chudých zemí na konkrétní projekty. Protože se tuto neděli nemůžete sejít ve vašich farních rodinách a přispět na Misijní koláč po slavení mše svaté, chceme vám nabídnout možnosti, jak trpícím pomoci z tepla vašich domovů.

První formou zůstává finanční pomoc. Můžete zaslat sumu, kterou byste jinak přispěli na zabalený koláč před kostelem, převodem na účet PMD: 72540444/2700 (VS840) nebo přes platební kartu na stránkách PMD: www.missio.cz/darujte-on-line/.

Druhou možností je modlitba. Jak řekl papež František při jednom ze shromáždění PMD, "modlitba je první "misijní dílo" - skutečně první! - které každý křesťan má a musí vykonat." Prožíváme dobu postní, kdy jsme vyzýváni k vnitřnímu obrácení, k návratu k našemu Otci skrze pravidelné a upřímné modlitby. Letošní půst nás také zvláštním způsobem zve k uplatnění Matouše 6,6: "Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí."

Papežská misijní díla nabízí formu modlitební aktivity nazvanou Misijní růže. Jedná se o modlitbu živého růžence, kdy se každý člen denně modlí jeden desátek růžence, a dohromady 20 lidí pak tvoří jednu

misijní růži. Desátek můžete věnovat na úmysly Sv. Otce, za misie či za konkrétního člověka, který je víře vzdálený. Pokud se chcete zapojit do oficiální Misijní růže Papežských misijních děl, přihlaste se prosím na

stránkách PMD: www.missio.cz/prihlaska-clena/.

Nezapomeňme, že i za této pandemie dostáváme od Pána mnohé milosti, za které Mu můžeme a máme být vděční. Mimo jiné nás tato situace může přiblížit k těm, kdo v chudých zemích trpí každý den, i když třeba jiným způsobem než my teď a tady,

Děkuji vám za jakoukoliv formu podpory Papežských misijních děl.

Ať Vám Pán odplatí vaši štědrost a obdaří vás svou blízkostí!

Ludmila Terezie Cinerová,
Diecézní ředitelka PMD


Nabídka OCH Kutná Hora

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Kutná Hora nabízí bezplatnou pomoc seniorům a hledá dobrovolníky pro šití roušek.
16. března 2020

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Kutná Hora nabízí bezplatnou pomoc seniorům s nákupem potravin, drogerie a léku. Obracejte se na Jindříšku Vinickou, vedoucí dobrovolnického centra,
email: Jindřiška.vinicka@kh.hk.caritas.cz, tel. 733 755 972
nebo na Danielu Stýblovou, koordínátorku centra, email: daniela.styblova@kh.hk.caritas.cz, tel. 731 598 876.

Dobrovolnické centrum dále hledá dobrovolníky na šití roušek, které chybí prakticky všude a zejména zdravotníkům, lékařům, pečovatelkám, zdravotnickému personálu, ale také prodavačkám nebo lékárníkům prostě lidem, kteří přicházejí do styku s virem v první linii. Ozvěte se, prosím, na výše uvedené kontakty

Charitní pečovatelská služba poskytuje služby svým klientům ve stejném rozsahu jako doposud. V případě naléhavé potřeby je možné zapůjčit zdravotní a kompenzační pomůcky. Vrácení půjčených pomůcek si plánujte nejlépe po 24. březnu. Bližší informace poskytne Miroslava Tomíškova, vedoucí Charitní pečovatelské služby, na tel. 731 598 960.

Aktuální informace o poskytování služeb středisek a center kutnohorské Oblastní charity zjistíte na tel. 327313110, pošlete nám email na charita@kh.hk.caritas.cz nebo najdete vše na webových stránkách www.kh.charita.cz.

Mgr. Marcela Mommersová
PR a komunikace Oblastní charita Kutná Hora

Pokyny generálního vikáře pro duchovní v Královéhradecké diecézi

Pokyny generálního vikáře pro duchovní v Královéhradecké diecézi

Drazí spolubratři,
15. 3. 2020 rozhodla vláda České republiky o zákazu volného pohybu osob. V návaznosti na prohlášení českých a moravských biskupů k tomuto krizovému opatření, podepsané dnešního dne Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým, píši několik upřesňujících bodů k nastalé situaci:

Ve chvíli, kdy vláda České republiky klade velký důraz na to, aby se lidé nescházeli, apeluji, aby kněží dodržovali nařízení diecézního biskupa ze dne 12. března 2020 (zejména body I.1. a I.2.). Kněží celebrují Mši svatou pouze soukromě. Velmi děkuji všem, kteří vysílají bohoslužbu prostřednictvím internetu. Prosím, aby na tyto bohoslužby nezvali farníky ani katechumeny.

Prosím kněze, aby zůstali ve své farnosti a modlili se za svěřený lid a posloužili individuálně věřícím svátostí smíření, svátostí nemocných a podáváním svatého přijímání.

Prosím kněze, aby nabídli lidem pastorační rozhovor po telefonu nebo prostřednictvím internetu. Kdo by potřeboval rozšířit tarif, ať se, prosím, obrátí na Ing. Taťánu Blažkovou: blazkova@bihk.cz.

Kostely ať jsou nadále otevřeny při dodržování přísných hygienických opatření.
V případě pohřbu ať je nadále zachováno ustanovení bodu I.3. rozhodnutí diecézního biskupa ze dne 12. března 2020.

Ti, kdo mají pastorační asistentku/asistenta, nechť pro ně zajistí možnost práce z domova.

Prosím kněze, aby v současné době navštěvovali nemocné v nemocnicích či jiných zařízeních pouze v případě ohrožení života. Kněz v těchto mimořádných dnech může být nemocničním personálem odmítnut. Prosím a apeluji na všechny kněze, aby i v této chvíli zůstávali laskaví, a to zvláště na personál nemocnice. Každé oddělení je v této době v jiném režimu a může si stanovit svoje podmínky.

Kněz, který vykazuje příznaky respiračního onemocnění, ať neohrožuje ostatní lidi a nevykonává žádnou službu, kromě soukromé celebrace Mše svaté.

Prosím všechny kněze, kteří budou přenášet Mši svatou prostřednictvím internetu, aby o tom informovali tiskového mluvčího Biskupství královéhradeckého: srsen@bihk.cz.
Tím můžeme zprostředkovat možnost sledování dalším věřícím.

Nabídka liturgie pro rodiny a duchovní svaté přijímání: Prosím, seznamte své farníky s novým aktuálním seriálem videí „Liturgie v čase bez liturgie“ zveřejňovaném postupně na webech liturgie.cz a pastorace www.pastorace.cz.

Vzbuzení dokonalé lítosti: Učme věřící vzbudit dokonalou lítost zvláště v situaci onemocnění a izolace. Připomínejme jim, že dokonalá lítost spočívá v tom, když věřící nahlíží svůj život ve světle Božího milosrdenství a z lásky k Bohu upřímně lituje všech svých hříchů.

Provoz biskupství bude v těchto dnech zredukován. Prosíme, posílejte k řešení pouze věci nezbytně nutné, tedy ty, kde je zapotřebí plnit právní lhůty nebo termíny žádostí o dotace. Pokud je to možné zasílejte materiály v elektronické podobě na adresu konzistor@bihk.cz (výjimkou jsou listiny, které je třeba zaslat k podpisu schvalovací doložky v originální podobě).

Znovu připomínám výzvu o. b. Jana, aby se všichni věřící v rámci možností zapojili do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde společně s diecézním biskupem považujeme modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

K soukromé modlitbě či k modlitbě v rodinách je možno také věřícím nabídnout texty modliteb Svatého otce:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-papeze-frantiska-k-panne-marii,

nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera.

V Hradci Králové dne 16. března 2020
Č. j.: BiHK-949/2020

Mons. Jan Paseka
     generální vikář

Sdělení ohledně nutné návštěvy nemocného

Sdělení předsedy rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví
ohledně nutné návštěvy nemocného

Návštěvy nemocničních kaplanů, jáhnů, kněží či biskupů u nemocných ve zdravotnických zařízeních mohou být v době, kterou prožíváme, komplikované. Mohou dokonce vyžadovat ze strany navštěvujících určitou právní argumentaci. Na druhé straně je třeba striktně dodržovat určité podmínky a pravidla, aby duchovní návštěvou nemocného neohrozil ani je, ani sebe ani zdravotnický personál. Nabízíme proto následující text, který obsahuje jak právní zdůvodnění nároku nemocného na návštěvu duchovního, tak praktické pokyny. Fakta v textu obsažená jsou dílem právníka a lékaře.

1. Právní zdůvodnění
Svoboda náboženského vyznání a jeho projevů je zaručena na ústavní úrovni. Podle čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo projevovat své náboženství nebo víru navenek různými formami, také náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Jestliže pacient zdravotnického zařízení požaduje návštěvu duchovního za účelem udílení svátostí či duchovního rozhovoru, vykonává své ústavně garantované právo, které může být omezeno pouze zákonem (čl. 16 odst. 4 Listiny).

Právo pacienta „přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti“ zakotvuje také § 28 odst. 3 písm. j) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Jedná se o situaci pacienta, který není vážně ohrožen. Duchovní péče a duchovní podpora nesmí být poskytována tak, aby porušovala práva ostatních pacientů.

Toto právo pacienta může být omezeno vnitřním řádem zdravotnického zařízení nebo jiným způsobem. Ve stavu nouze, v němž se Česká republika nyní nachází, lze jeho výkon omezit také opatřeními přijímanými příslušnými orgány na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

V případě vážně nemocných pacientů zákon stanoví: „návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak“ [§ 28 odst. 3 písm. j) zákona o zdravotních službách].

Přestože i u pacientů v ohrožení života nebo vážného ohrožení zdraví zákon určitá omezení připouští, je třeba vycházet z účelu právní normy, kterým je zajistit, aby pacient v těchto mezních situacích nebyl zkrácen na svých náboženských právech. K odepření návštěvy duchovního v takovém případě lze přistoupit jen výjimečně, typicky v situaci, kdy je to třeba s ohledem na stav duchovního (např. sám je infekční). Nelze však připustit, aby byla duchovní péče a duchovní podpora pacientovi zcela odepřena.

Na činnost duchovních pamatuje také usnesení vlády ze dne 15. března 2020, č. 215, o přijetí krizového opatření, jímž vláda sice zakázala volný pohyb osob, ale jednu z poskytnutých výjimek představuje „výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění individuální duchovní péče a služby“ [srov. čl. I. písm. g) bod 3 usnesení].

Pokud zákon hovoří o duchovních a o osobách pověřených výkonem duchovenské činnosti, mají se tím v podmínkách katolické církve na mysli nejen klerici či tzv. nemocniční kaplani, ale všichni, kteří mají pověření určitým duchovenským nebo pastoračním úkolem (např. také mimořádní rozdělovatelé Eucharistie).

Návštěva duchovního ve zdravotnickém zařízení nepředstavuje privilegium církve, ale nástroj realizace ústavního práva pacienta na svobodu náboženského vyznání. V případě ohrožení života nebo vážného ohrožení zdraví nelze pacientovi tuto službu odepřít.

2. Praktické pokyny
Pokud zdravotnický personál kněze k pacientovi pustí, pak je naprosto nutné, aby duchovní (kaplan, jáhen, kněz, biskup) dodržel následující podmínky:

duchovní by měl využít všech dostupných ochranných pomůcek (plášť, rukavice, čepice, brýle, respirátor) a měl by se před vstupem a po výstupu z prostoru řádně dezinfikovat pod dohledem zdravotnického personálu;

Eucharistii by měl přenášet v omyvatelné (dezinfikovatelné) nádobce, po výstupu z prostoru je poté potřeba nádobku dezinfikovat;

nádobka na olej musí být z venku omyvatelná (dezinfikovatelná), pokud se nádobka otevře v prostoru karantény (v místnosti s pacientem), pak lze její obsah bohužel používat (a to i po zavření) pouze pro nakažené pacienty v prostoru karantény; jinak je potřeba olej zlikvidovat a nádobu celou dezinfikovat nebo vyhodit;

před návštěvou pacienta by duchovní měl odložit vše zbytné, jako například hodinky, klíče apod., k pacientovi je třeba nevnášet nic, co není nezbytně nutné a co nelze následně dezinfikovat.

17. března 2020

Mons. Zdenek Wasserbauer
pomocný biskup pražský
předseda rady ČBK pro duchovní službu ve zdravotnictví

stanovisko místopředsedy ČBK

Slovo ke krizovému opatření 
Vlády České republiky z 15. března 2020

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve

Drazí bratři a sestry,
situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné – bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020

Jménem biskupů Čech a Moravy

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK


Doplněk k instrukci:
Je vhodné, aby si kněz vedl kontakty na lidi, jimž poskytl individuální službu, kvůli případné karanténě.
Doporučení k pohřbům: Považuji za vhodné rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu a zádušní mše svatá může být soukromě bez účasti lidu a po zrušení opatření pak ve společenství farnosti.

15.3. 2020

Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

V Hradci Králové dne 12. března 2020

Bratři a sestry v Kristu,
z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti
s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo
v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

I. Závazná pravidla

1. Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

3.      V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno
i na pohřby.

4.         Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz.

5.         Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsv. Svátost podávat jen na ruku.

6.         Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než
10 osob;

7.         Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty,
aby do nich nikdo nevkládal ruce.

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů,
a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.
Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,
všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie.
Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení
a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš

Jan Vokál
biskup královéhradecký

V souladu s výše uvedeným rozhodnutím jsem připraven poskytovat pastorační (a tedy také svátostnou) službu individuálně po předchozí domluvě. Mám tím na mysli umožnění soukromé modlitby v kostele, přípravu na přijetí a udílení svátostí, návštěvy nemocných, podávání svatého přijímání mimo mši svatou, slavení mše sv. v rodinném kruhu, konání pohřbů atd.

Stávající situace vybízí ke konání domácích bohoslužeb. Inspiraci najdete například zde:https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu.

Naše farnost nebude zajišťovat on-line přenos bohoslužeb. Můžete využít služeb rádia Proglas, televize Noe nebo výše uvedených webových stránek.

Mše sv. budu soukromě slavit v tomto režimu:
Ne – Sedlec       9:30
Út – Sedlec     17:00
St – Sedlec      17:00
Čt – Malín       17:00
Pá – Sedlec        7:30
So -  Sedlec     17:00

Mše svaté budou slaveny na domluvený úmysl. Pokud si nepřejete, abych mši svatou na Vámi zadaný úmysl slavil soukromě, včas mi to, prosím, oznamte.
Po předchozí domluvě lze při zachování výše uvedeného rozhodnutí získat v čase bohoslužby přístup do kostela.

Během platnosti výše uvedených opatření nebude probíhat
ani biblická hodina, ani náboženství pro dospělé.
A samozřejmě ani společná pobožnost křížové cesty v kostele
či kapli.

Až do odvolání jsou pro veřejnost uzavřeny všechny farností provozované objekty. Jsou také zrušeny všechny kulturní akce pořádané farností, nebo konané ve farních objektech.  

Připojuji se k diecéznímu biskupovi Msgr. Vokálovi a také prosím
o intenzívní modlitby na dané úmysly.
Připomínám, že upřednostněným časem modlitby má být dvacátá hodina a typem modlitby růženec.

Pavel Tobek

Zápis z Pastorační rady 2.3. 2020

Zápis z ustavujícího jednání PRF dne 2. března 2020

Přítomni:
Pavel Tobek, Jitka Jeřábková, Ludmila Cinerová, Petr Jandejsek, Pavel Vocl, Jan Kout, Markéta Sieglová, Patricie Koubská

Úvodní část a odkaz předchozí PRF:

Slib nové pastorační rady

Seznámení se stanovami PRF – jen hrubý nástin, celé znění rozešle P. Tobek mailem

Zvažována možnost zpřístupnění zápisu z jednání PRF na webových stránkách farnosti

Aktuální informace ze života farnosti – vypsáno výběrové řízení na pozici ředitele Církevního gymnázia (s nástupem od července 2021, žádost lze podat do 30. 3. 2020),
odchází P. Dmytro Romanovský (důvodem je zástup za těžce nemocného kněze v Přibyslavi)

Židle do katedrály (předchozí PRF dostala ke konzultaci návrh židlí vytvořených přímo pro potřeby sedlecké katedrály) – probíhá výroba prototypu k vyzkoušení; P. Tobek předložil k diskuzi i možnost posunutí lavic místo stávajících židlí s tím, že se židle přesunou do zadní části – problém disponibility prostoru (posunutí lavic ovšem zamezuje možnost pořádat v katedrále koncerty větších těles), varianta vepředu bez židlí a bez posunutí lavic buduje velký odstup kněžiště od věřících. Bude projednáno na další PRF.

Reflexe duchovní obnovy s P. Vellou – velmi dobré ohlasy na celou akci, nepovedla se jen hlasová nahrávka

K dnešnímu jednání:
Velikonoční bohoslužby – budou ponechány podle loňského pořádku, tedy
na Zelený čtvrtek v 18hod., na Velký Pátek v 16hod, sobotní vigilie od 18hod., nedělní bohoslužby dle pořádku, poutní bohoslužba v pondělí v 18hod. Bohoslužby budou stejně jako v dříve pojaty jako „příznivé dětem“, i letošní rok využijeme stejná čtení jako loni
(vigilie - starozákonní texty – pouze 3.,5. 7. čtení)

Není zatím jasné, koho pozveme jako kazatele na sedleckou pouť? Po mši sv.
by se mělo uskutečnit tradiční pondělní velikonoční posezení, kromě pozvaných hostů (kněží, jáhen, kostelníci) navrhla PRF pozvat i zpěváky ze scholy

Velikonoční agapé po vigilii na Bílou sobotu bude v sále na faře
– pro všechny farníky

Misijní koláč proběhne 22. března

Farní kavárna naplánována na 19. dubna po nedělní mši svaté

Noc kostelů - letos 5. června. M. Koutová nás pro letošní rok ještě přihlásí,
do budoucna bude nutné, aby se toho někdo ujal.
Proběhla diskuze nad tím, zda je třeba objednávat nějaké zboží (Poutnické pasy, sirky, záložky), byl ustanoven výbor (L. Cinerová, M. Sieglová),
který to posoudí do příští PRF, pro tuto chvíli platí, že budeme rozdávat keramické kříže (zbyly nám ještě z loňského roku)

K programům - letos na téma žalmu 104/19- 23 (proměny času, ekologický podtext?). Diskutována možnost zahájit program v katedrále koncertem
pod vedením P. Bělohlávkové (až poté spustit program pro děti a přednášky, příp. program pro děti zcela vypustit), dále budou otevřeny Lochy, Kaňk, Malín, Církvice, Jakub (bude slavnostně otevřen po rekonstrukci 30. 5.).
Programy pro jednotlivé kostely budou upřesněny na příští PRF

Vikariátní pouť – po stopách sv. Vojtěcha (Libice, Levý Hradec, Břevnov) proběhne 6. června


Různé

Zpěv z kůru – pochvala od J. Jeřábkové (dobře funguje, pomáhá udržet zpěv v zadních lavicích)

Ohlášky akcí v kostele dříve dopředu – třeba i 2 měsíce předem, špatně se pak plánuje (prosba M. Vaňkové), ideální by bylo, kdyby byl kalendář akcí dostupný na webových stránkách farnosti

Zápis PRF – diskutována možnost zveřejnit zápisy PRF rovněž na webu, nejen
na nástěnce

V tomto kontextu návrh k vytvoření farního koutku – v rohu katedrály stolek s informacemi, které souvisí s chodem farnosti (vše dostupné na jednom místě), včetně nástěnky ze života farnosti, tablo dětí připravujících se ke sv. přijímání, informace o proběhlých akcích, plánování apod.

Vytápění do lavic – bez optimistického výhledu, v současné době není možné, musela by proběhnout rekonstrukce elektroinstalace (katedrála je památka UNESCO, takže si to nemůžeme udělat podle sebe), P. Tobek ještě zkonzultuje s P. Cicvárkem

Proměna liturgického prostoru v katedrále - z podnětu P. Jandejska diskutovala PRF nad článkem Aby se provizorium nestalo dogmatem (Katolický týdeník) – o potřebě úvahy nad liturgickým prostorem v dlouhodobém horizontu (jak jej uzpůsobit, aby vyhovoval současným potřebám farnosti, nebát se něco nového zanechat z hlediska uměleckého, nelze se spokojit s tím, že vnímáme kostel jen v historickém kontextu, když je to zároveň farní prostor a měl by nést stopy života farnosti…) Jak se zhostit úkolu, kdy farní kostel je zároveň turistickým objektem a zároveň farním kostelem? Kde je např. prostor pro osobní modlitbu? PRF se domluvila, že bude shromažďovat tipy a na farní den pozve nějakého odborníka, který předloží varianty nebo možnosti moderního řešení liturgického prostoru.

Farní den – naplánován na 4. října 2020 – harmonogram stejný, bude upřesněno na příští PRF

Problematika parkování u kostela (J. Kout) – v případech větších akcí
je problém v blízkosti katedrály bezpečně zaparkovat; P. Tobek zjistí možnost parkování v areálu Schwarzenbergova zámku vedle Řeznictví

Úmysly bohoslužeb – jsou někdy veřejné, někdy neveřejné; v tuto chvíli jsou volné intence ke mším sv. pouze v pracovních dnech, sobotní bohoslužby
jsou obsazeny na 2 měsíce dopředu

Připomínka M. Sieglové k webovým stránkám: jsou postaveny pro turisty,
farník se v nich složitě proklikává k pastoračním informacím, nešlo by s tím něco udělat?

Otázky k působení farní firmy: jaké má vlastně kompetence? Firma provozuje turistické služby a aktivity společenské odpovědnosti (koncerty, výstavy apod.), které by ale neměly být odděleny od farních, protože představují naši farnost
a potažmo také katolickou církev. Probíhající diskuze ukázala na potřebu najít sdílené cíle, které budou reflektovat i pastorační zájmy a potřeby farnosti, resp. firma by tyto cíle měla přijmout za vlastní, protože jimi reprezentuje církev, která ji zřizuje.
P. Tobek navrhl, že bychom se 1x měsíčně mohli se zájemci sejít a o těchto věcech diskutovat. Rozmyslíme do příště.
Ředitelka organizační složky farnosti (R. Krejčí) dle slov P. Tobka vyjádřila ochotu se jednání PRF občas účastnit, takže bychom se lépe mohli poznat
a tyto sdílené cíle hledat.

Příští setkání PRF naplánováno na 12. května 2020.

Zapsala: P. Koubská

8.3. 2020

Pobožnost křížové cesty proběhne v sobotu 14. března půl hodiny
před plánovaným začátkem večerní mše svaté.

Zápis z jednání pastorační rady je k dispozici na webu farnosti v sekci ohlášky, nebo v zákristii.

Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla celkem 24 tisíc korun. Všem, kdo přispěli, upřímně děkuji.

Ve dnech 9. až 14. března budu konat duchovní cvičení mimo farnost.
S neodkladnými záležitostmi duchovní povahy se s důvěrou obracejte na mého bratra P. Petra Tobka, faráře ve Zbýšově.

Jarní Rovnodennost v sedlecké katedrále proběhne v pátek 20. března
od 17 hodin. Vystoupí Yvonne Sanchez, moderuje David Prachař (viz plakát). Vstupenky jsou v prodeji na webu farnosti nebo ve farním infocentru.
Cena v předprodeji je 50 korun, na místě 100 korun.

Jarní koncert v horní kapli kostela Všech svatých s kostnicí proběhne v neděli 22. března. Vystoupí kapela Les Trois. Vstupné dobrovolné. Vstupenky lze získat na webu farnosti.

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné v rozsahu osm sobotních setkání připravuje na podzim letošního roku královéhradecké biskupství. Zájemcům rád poskytnu podrobnější informace.

Církevní mateřská škola sv. Jakuba přijímá do 28. dubna přihlášky.
Další informace a přihlášky získáte přímo ve školce, nebo na webu: www.cmsjakub.cz.

P. Dmytro Romanovský, kaplan v Kutné Hoře, byl dočasně (po dobu nemoci tamního faráře) pověřen duchovní péčí o farnost Přibyslav, kde bude trávit většinu času. Formálně zůstává i nadále kutnohorským kaplanem i vikariátním kaplanem pro mládež. 

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Církevního gymnázia v Kutné Hoře
s nástupem 1. 7. 2021 vyhlásil zřizovatel - Biskupství královéhradecké.
Více na webu biskupství: www.bihk.cz.

Na zvon v Rokoli lze přispět také prostřednictvím kutnohorské farnosti,
kde na tento účel dnes (neděle 8. března) konají sbírku.

O křížové cestě a pobožnostech s ní spjatých:
Písemné záznamy dokládají, že nejpozději začátkem 4. století se v Jeruzalémě konala náboženská procesí k nejsvětějším místům křesťanství, jako jsou Boží hrob, Golgota, Getsemanská zahrada nebo Via Dolorosa – cesta, kterou Ježíš nesl kříž.
Křížová cesta v dnešní podobě je syntézou různých pobožností původem převážně ve středověku. V dnešní podobě pochází křížová cesta z poloviny
17. století. O století později byla ve verzi se čtrnácti zastaveními schválena Apoštolským stolcem a obdařená odpustky.
Křížová cesta je poutí vytyčenou Duchem svatým, Božím ohněm, jež planul
v Kristově hrudi (Lk 12,49-50) a jenž ho podněcoval k cestě na Kalvárii.
Je to pouť milovaná církví, jež si uchovala slova i události posledních dnů
svého života svého Ženicha a Pána v živé paměti.
V pobožnosti křížové cesty, typické pro postní dobu, nacházíme různé projevy křesťanské spirituality, například pojetí života jako cesty nebo pouti, úsilí
o připodobnění Kristu, přibližování se tajemství Kříže.
Moudře uspořádaný průběh křížové cesty a její soustředěné prožívání přispívá
k duchovnímu růstu a přináší účastníkům četné plody s touto pobožností spojené.   

Pavel Tobek

1.3. 2020

Pobožnost křížové cesty budeme po celou postní dobu konat vždy půl hodiny před plánovaným začátkem večerní mše svaté. Mše svatá začne bezprostředně po skončení pobožnosti.

Setkání pastorační rady proběhne zítra v pondělí 2. března od 19 hodin na faře. Na programu bude mimo jiné seznámení s právy a povinnostmi členů PR, Noc kostelů, pastorační výhled na letošní rok a další. Své náměty a připomínky můžete směřovat k jednotlivým členům rady.

Biblická hodina se uskuteční ve středu 4. března v církevním gymnáziu.
Začátek je v 19 hodin.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 5. března od 19:15 hodin
ve farním infocentru v Sedlci.

Také dnešní sbírka (neděle 1. března) je určena na Svatopetrský haléř.
Všem, kdo přispěli dnes i minulou neděli upřímně děkuji.

Pokud si chcete vyrobit vlastní postničku, rád dodám návod. Mohu ho zaslat mailem, nebo nabídnout v papírové podobě.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 2. března v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti.

Ve dnech 9. až 14. března budu konat duchovní cvičení mimo farnost.
S neodkladnými záležitostmi duchovní povahy se s důvěrou obracejte
na P. Petra Tobka, faráře ve Zbýšově.

Vstupenky na jarní Rovnodennost v sedlecké katedrále (viz plakát) jsou
v prodeji na webu farnosti nebo ve farním infocentru.

Jarní koncert v horní kapli kostela Všech svatých s kostnicí proběhne v neděli 22. března. Vystoupí kapela Les Trois. Vstupné dobrovolné. Vstupenky lze získat na webu farnosti.

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné v rozsahu osm sobotních setkání připravuje na podzim letošního roku královéhradecké biskupství. Zájemcům rád poskytnu podrobnější informace.

Nabídka naší farnice paní Anny Pěkné:
Vážení bratři a sestry, ráda bych vám nabídla modlitbu za nemocné. Vzhledem ke svým diagnózám jsem prošla spoustou vyšetření, poznala různá prostředí, zažila různé situace, potkala různé lidi. Znám nemocniční prostředí z mnoha stránek. Setkala jsem se se spoustou pacientů s vážným onemocněním
a i s různými problémy. Znám jejich pocity v mnoha ohledech.
Ke své modlitbě za nemocného bych potřebovala vědět malinko víc,
než neznámé křestní jméno a nemoc.
Chtěla bych tím posloužit druhým a zároveň by to bylo i takové další moje poděkování za modlitby v mém těžkém období.
Můžete mě kontaktovat osobně nebo na emailové adrese: annapekna@seznam.cz. 
S pozdravem a přáním pevného zdraví,
Anna Pěkná.

Pavel Tobek

23.2. 2020

Popeleční středou, což je den přísného půstu, vstupujeme do postní doby. Každoroční prožívání postní doby je příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc.
Postní doba připravuje pokáním, horlivějším nasloucháním Božímu slovu
a modlitbou k obnově křestního vyznání. Charakteristická je také soustředěná
a vytrvalá modlitba za ty, kdo o Velikonocích přijmou iniciační svátosti.

Udílení svátostiny popelce proběhne během mše svaté na Popeleční středu.
Na 1. postní neděli (1. března) bude popelec udílen při mši svaté v 8 hodin Malíně a v 11 hodin v Církvici.

Studentská mše svatá spojená s udílením popelce bude slavena ve středu
26. února od 10 hodin v klášterním kostele v Kutné Hoře.

Pobožnost křížové cesty budeme po celou postní dobu konat vždy půl hodiny před plánovaným začátkem večerní mše svaté. Mše svatá začne bezprostředně po skončení pobožnosti.

První schůzka nově složené pastorační rady proběhne mimořádně v pondělí
2. března od 19 hodin na faře. Na programu bude mimo jiné seznámení s právy a povinnostmi členů PR, Noc kostelů, pastorační výhled na letošní rok a další. Své náměty a připomínky můžete směřovat k jednotlivým členům rady.

Dnes (neděle 23. února) - v neděli po svátku Stolce svatého apoštola Petra –
se tradičně koná sbírka Svatopetrský haléř. Protože nebyla včas ohlášená, budete moci přispět také příští neděli 1. března.

Postní almužna, tradiční postní sbírka, není letos vybavena vytištěnými postničkami. Pokud si chcete vyrobit vlastní, rád dodám návod. Mohu ho zaslat mailem, nebo předat v papírové podobě.

Postní brožury pro letošní půst jsou k rozebrání v zákristii. Náklady na pořízení činí 32 korun za kus. Texty také budou ke stažení na stránkách královéhradecké diecéze: www.bihk.cz.

Jáhenské svěcení proběhlo včera (sobota 22. února) v Hlinsku. Prosím, pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo byli a budou letos svěceni.

Postní Tamím, již tradiční víkendové setkání pro mladé muže od 15 do 30 let
v pražském Arcibiskupském semináři proběhne ve dnech 20. až 22. března. Tématem setkání je „Učit se od Mistra“. Zájemcům rád podám podrobnější informace.  

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné v rozsahu osm sobotních setkání připravuje na podzim letošního roku královéhradecké biskupství. Zájemcům rád poskytnu podrobnější informace.

Upřímně děkuji vám všem, kdo jste se aktivně zapojili do přípravy a průběhu duchovního semináře s P. Eliasem Vellou. Jsem opravdu potěšen, že se podařilo vše zorganizovat a uskutečnit. Vedle nesporného duchovního přínosu vidím obrovské plus také ve společném nasazení farníků obou kutnohorských farnosti. Zvláštní poděkování proto směřuji do farnosti Kutná Hora.

Pavel Tobek

9.2. 2020

V pátek 21. února a v sobotu 22. února nebudou ve farnosti slaveny mše svaté. V neděli 23. února bude slavena pouze mše sv. v 9:30 v Sedlci.

Ve dnech 10. až 15. února budu služebně mimo farnost. S neodkladnými záležitostmi duchovní povahy se s důvěrou obracejte na P. Petra Tobka,
faráře ve Zbýšově.

Biblická hodina bude ve středu 19. února od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství bude ve čtvrtek 20. února od 19:15 hodin v infocentru v Sedlci.

Ministrantská schůzka bude mimořádně až v neděli 23. února. Prosím,
aby se zúčastnili všichni ministranti. Začátek je v 9:10 hodin.

Sedlecký farní sbor nutně potřebuje doplnit. Prosím všechny farníky a farnice, aby vážně zvážili své zapojení do této Bohu milé služby.
Zájemci, hlaste se u Marie Vaňkové.

Pro připravovaný duchovní seminář hledáme na sobotu 22. února dobrovolníky především pro pomoc s organizací přednášek v divadle.
V neděli 23. února bude mimo jiné nutné před mší připravit židle v katedrále. Prosím, hlaste se u L. Cinerové, nebo u P. Tobka.
Pokud chcete pro účastníky duchovního semináře něco upéci, přihlaste se, prosím, u Ludmily Cinerové, nebo u Markéty Siegelové.

Ve volbách do pastorační rady jste minulou neděli zvolili tyto kandidáty (abecedně): Cinerová L., Jandejsek P., Koubská P. a Vocl P.
Jmenováni byli: Jeřábková J., Kout J. a Siegelová M.
Při jmenování jsem zohlednil zastoupení jednotlivých obcí a výsledky voleb.
Ve volbách jste odevzdali celkem 106 platných hlasů.
Pastorační rada je ustanovena na 4 roky.

Do ekonomické rady jsou na dva roky jmenováni tito farníci:
Ciner L., Dupalová Z., Koubský J. a Vaněk J.

Výsledky Tříkrálové sbírky v Kč podle obcí sedlecké farnosti:
Církvice:                      32.648        12 pokladniček
Hlízov:                         19.239            7                    
Kaňk:                           16.562            3
Malín:                           19.696            2
Sedlec:                         30.709            6
Nové Dvory:                  12.834            3
Svatý Mikuláš:               12.238            4
K. Hora celkem:           215.617          42

Oblastní charita Kutná Hora celkem: 865.640 korun a 200 pokladniček. 
Rád vyřizuji upřímné poděkování od pracovníků charity.     

Ze života farnosti v roce 2019:

V roce 2019 se ve sbírkách vybralo celkem 209 tisíc korun.           
Patnáct dárců darovalo v loňském roce celkem 104 tisíc korun.
Celkem 111 tisíc jsme z farnosti odeslali v rámci mimořádných sbírek.
Děkuji všem, kdo přispěli.

Pavel Tobek

2.2. 2020

Dnes probíhají volby do pastorační rady. Po skončení bohoslužby si vyzvedněte volební lístek. V lístku označte nejvýše 4 jména a vyplněný ho odevzdejte zástupci volební komise. 
Volit mohou všichni členové sedlecké farnosti starší 18 let.
I když navštívíte více bohoslužeb, volit smíte pouze jednou.
Výsledky voleb budou zveřejněny příští neděli. 

Setkání rodin s dětmi se můžete zúčastnit dnes (v neděli 2. února). Začátek
ve 14 hodin. Více informací získáte u manželů Vaňkových

Biblická hodina se uskuteční ve středu 5. února od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 6. února od 19:15 hodin ve farním infocentru v Sedlci.

Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordie proběhnou v sobotu 8. února. Začátek je v 9 hodin na faře.

Sbírka minulé neděle na podporu projektu Adopce na dálku vynesla celkem
12 tisíc korun. Velice děkuji za vaši štědrost. 

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 3. února
od 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti.

Ve dnech 21. až 23. února bude naše farnost hostit duchovní seminář vedený
P. Eliasem Vellou. Přihlásit se můžete ještě několik dní elektronicky
nebo vyplněním papírové přihlášky.
Hledáme dobrovolníky především pro zajištění sobotního programu.
Přihlaste se, prosím, u L. Cinerové, nebo P. Tobka.

Domácí hospic v Kolíně hledá do svého týmu samostatnou všeobecnou sestru. Hospic nabízí práci na hlavní pracovní poměr i různé formy částečného úvazku. Hospic nabízí spolupráci také praktickým lékařům, dobrovolníkům, partnerům
a dárcům.
Více: tel. 775 031 332; dagmar@rufer.cz.

Povídání s psycholožkou Mgr. Bláhovou na téma školní zralost a školní připravenost proběhne v úterý 25. února ve školce sv. Jakuba v Kutné Hoře. Začátek je v 16:30 hodin.

Zajímavé fotografie podávající svědectví o životě arcibiskupa Karla Otčenáška hledá pro diecézní kalendář na rok 2021 Biskupství královéhradecké.
Více: P. Tobek.

V týdnu od 10. až 15. února budu služebně mimo farnost.

Pavel Tobek

© 2018, Všechna práva vyhrazena